maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Malda į Mariją, mūsų kunigystės Motiną ir Auklėtoją

ŽYMĖS:

Marija,
Jėzaus Kristaus Motina ir kunigų Motina,
priimk šį vardą, kuriuo į Tave kreipiamės,
norėdami pašlovinti Tavo motinystę
ir su Tavimi kontempliuoti
Tavo Sūnaus ir Tavo sūnų kunigystę,
Šventoji Dievo Motina.

Kristaus Motina,
Tu davei žmogaus kūną Mesijui Kunigui
Šventosios Dvasios galia,
kad būtų išganyti vargdieniai ir prislėgtõs širdies;
globok kunigus
Savo širdyje
ir Bažnyčioje,
Išganytojo Motina.

Tikėjimo Motina,
Tu atnešei į šventyklą Žmogaus Sūnų,
mūsų tėvams duoto pažado išsipildymą;
atiduok Tėvui, jo šlovės vardan,
Savo Sūnaus kunigus,
Sandoros Skrynia.
Bažnyčios Motina,
drauge su mokiniais per vakarienę
Tu meldeisi Šventajai Dvasiai
už naująją Tautą ir jos ganytojus;
išmelsk kunigijos luomui
dovanų pilnatvę,
Apaštalų Karaliene.

Jėzaus Kristaus Motina,
Tu buvai su Juo nuo pat Jo gyvenimo
ir misijos pradžios,
Tu ieškojai Jo minioje, kai Jis mokė žmones,
Tu buvai prie Jo,
kai Jis buvo pakeltas nuo žemės,
sunaikinęs save kaip vienintelę ir amžinąją auką,
ir su Tavimi buvo Jonas, Tavo sūnus;
priimk pašauktuosius
pačioje jų kelio pradžioje,
globok juos augančius,
padėk gyvenime ir tarnyboje
Savo sūnums,
kunigų Motina.
Amen!

JONAS PAULIUS II

EIS.katalikai.lt: PASTORES DABO VOBIS, 82 (1992 m. kovo 25 d.)