maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

ŠVČ. JĖZAUS VARDO ROŽINIS

Šis rožinis – vienas iš tradicinių krikščioniškosios maldos būdų, susijusių su Jėzaus Kristaus vardo, teikiančio išgelbėjimo viltį, kontempliavimu. Šia malda siekiama kuo giliau įvesti į Kristaus gyvenimą ir tarytum sutelkti, apibendrinti Evangelijoje išdėstytus Išganymo istorijos įvykius.

Lietuvių kalba Švč. Jėzaus Vardo rožinis pirmą sykį paskelbtas XVII a. pabaigoje. 1681 m. šios maldos tekstas įtrauktas į pirmąją Vilniuje išspausdintą lietuvišką katalikų maldaknygę „Rożancius Szwęciausios Maryos Pannos yr saldziausya warda Jezusa teypogi spasabas apwaykściojima kałnu Kałwaryos Ziamayciu su modlitwomis yr giesmemis anto słuźijęćiomis“, kurią sudarė dominikonų vienuolis Jurgis Kasakauskis.

Panašiai kaip Švč. M. Marijos rožinyje kalbama 150 „Sveika, Marija“, taip Švč. Jėzaus Vardo rožinyje, kai jį kalbant meldžiamasi už mirusiuosius, 150 kartų atkartojama malda „Jėzau, mūsų Atpirkėjau, pasigailėk mirusių!“

Norint Švč. Jėzaus Vardo rožinį giedoti gyvųjų intencijomis, reikia AMŽINĄJĮ ATILSĮ pakeisti GARBĖ DIEVUI TĖVUI, o „pasigailėk mirusių“ – „pasigailėk mūsų“.

Visas rožinis (galima imti ir vieną ar dvi jo dalis) pradedamas Įžanga ir pradžia. Visą rožinį ar jo dalį pabaigus imamos rožinio Pabaigos maldos. 

ŽYMĖS:
Už mirusius