maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŠVČ. JĖZAUS VARDO ROŽINIS: Įžanga ir pradžia

Įžanga ir Pradžia pradedamas visas rožinis ar bet kuri dalis, kai ji giedama viena. 

Taip pat ir Pabaiga imama po viso rožinio ar bet kurios dalies, jei ji giedama viena.

ŽYMĖS:

Įžanga

JĖZAU, GERASIS GANYTOJAU, * pasaulio Gelbėtojau, * leisk mums, užtariant Mergelei Marijai, * Tave geriau pažinti, * šventąjį Tavo Vardą garbinti * dabar ir mirties valandą. (3 kartus)

GARBĖ TAU, * Viešpatie Jėzau Kristau, * Dievo Sūnau, * amžinojo Tėvo mylimasis; * garbė Tau, dangaus ir žemės Valdove, * mūsų gyvenime, * džiaugsme ir viltie! * Garbė Tau! * Tavęs šaukiamės ištremtieji Adomo vaikai. * Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. * Todėl Tu, mūsų Gelbėtojau, * savo gailestingas akis į mus atkreipki * ir brangiausios savo kančios nuopelnus – * šlovingą savo žemėje gyvenimo vaisių – * mums po šios tremties parodyk. * Gerasis ir maloningasis Viešpatie, * Mergelės Marijos Sūnau, Jėzau Kristau, * pasigailėk mirusių!

MALDAUJAME Tave, Dieve, klystančiųjų ir netikinčiųjų atsivertimo, * už visų krikščionių susivienijimą, * už atgailos nedarančius nusidėjėlius, * už labiausiai mūsų maldos reikalingus mirštančiuosius, * kad švenčiausiojo Jėzaus Vardo garbei * ir šventosios jo Bažnyčios šlovei * teiktumeis juos apsaugoti nuo visokių nelaimių ir amžinosios pražūties. * Aukojame Tau, dangaus Tėve, * Tavojo Sūnaus mirtį ant kryžiaus * už visus skaistykloje kenčiančius * ir šio šventojo rožančiaus malda * prašome visiems amžinojo atilsio dangaus karalystėje. * – A. Amen.

Tėve mūsųSveika, MarijaTikiu į Dievą Tėvą.

Pradžia

K. ✠ Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
A. Amen.

K. Garbinkime Jėzaus Vardą! 
A. Dabar ir per amžius. Amen!

K. Dieve, ateik man padėti! 
A. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti!

K. AMŽINĄJĮ ATILSĮ duok mirusiems, Viešpatie, 
A. ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.