maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŠVČ. JĖZAUS VARDO ROŽINIS: Antroji dalis
DŽIAUGSMINGOSIOS PASLAPTYS

ŽYMĖS:

Pirmas slėpinys
IŠGANYTOJAS GAUNA VARDĄ

K. Viešpatie Jėzau Kristau, * dar kūdikiu būdamas, liejęs savo kraują ir mokėjęs mūsų skolas Dievui Tėvui, 
A. pasigailėk mirusių!

Tėve mūsųSveika, Marija
JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU, * pasigailėk mirusių! (10 kartų)
AMŽINĄJĮ ATILSĮ duok mirusiems, Viešpatie, * ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. * (Taip ir visose slėpiniuose).

Praėjus aštuonioms dienoms po gimimo, * Vaikeliui buvo duotas Jėzaus vardas, * kaip buvo pranešęs angelas.

K. Garbė Viešpaties Jėzaus Vardui! 
A. Jis šlovingesnis už dangų ir žemę!

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą! 
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

TŪKSTANČIŲ TŪKSTANČIUS KARTŲ * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji angelai ir arkangelai, * galybės, sostai, kerubinai ir serafinai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.


Antras slėpinys
IŠGANYTOJĄ APLANKO TRYS IŠMINČIAI

K. Viešpatie Jėzau Kristau, * trijų išminčių aplankytas * ir brangiomis dovanomis pagerbtas,
A. pasigailėk mirusių!

TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.

Pamatę žvaigždę, išminčiai labai džiaugėsi. * Įėję į namus, jie rado Vaikelį su jo Motina Marija * ir parpuolę jį pagarbino. * Paskui atidengė savo turtus ir jam padovanojo aukso, smilkalų ir miros.

K. Garbiname Tave, puolame prieš Tave ant kelių,
A. kad dėl mūsų išganymo teikeisi žmogumi gimti.

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

TŪKSTANČIŲ TŪKSTANČIUS KARTŲ * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji patriarchai ir pranašai, * nekaltieji vaikeliai, * šventasis Jonas Krikštytojas * ir visi Senojo Įstatymo šventieji, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.


Trečias slėpinys
ŠVENTASIS JONAS KRIKŠTIJA IŠGANYTOJĄ

K. Viešpatie Jėzau Kristau, * iš šventojo Jono priėmęs atgailos krikštą,
A. pasigailėk mirusių!

TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.

Viešpats Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano upės pas Joną * ir buvo jo pakrikštytas. * Tada atsivėrė dangus, * balandžio pavidalu ant jo nužengė Šventoji Dvasia, * ir iš dangaus pasigirdo balsas: * „Tas yra mano mylimasis Sūnus, * kurį aš labai pamėgau“.

K. Jonas Krikštytojas pamatė ateinantį Viešpatį ir tarė:
A. „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes“.

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

TŪKSTANČIŲ TŪKSTANČIUS KARTŲ * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji apaštalai ir evangelistai, * Tavo mokiniai ir kentėtojai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.


Ketvirtas slėpinys
IŠGANYTOJAS ATSIMAINO

K. Viešpatie Jėzau Kristau, * atsimainymu ant Taboro kalno parodęs savo dieviškąją garbę ir šlovę,
A. pasigailėk mirusių!

TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.

Pasiėmęs Petrą, Joną ir Jokūbą, * Viešpats Jėzus nusivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno * ir tenai jų akivaizdoje atsimainė.

K. Atsiųsk, Viešpatie, savo šviesą ir tiesą!
A. Jos mus veda į Tavo šventąjį kalną!

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

TŪKSTANČIŲ TŪKSTANČIUS KARTŲ * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji išpažinėjai, vyskupai ir mokytojai, * kunigai ir vienuoliai, jaunikaičiai ir vyrai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.


Penktas slėpinys
IŠGANYTOJAS ĮŽENGIA Į JERUZALĘ

K. Viešpatie Jėzau Kristau, * su didžia garbe įžengęs į Jeruzalę,
A. pasigailėk mirusių!

TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU;  AMŽINĄJĮ ATILSĮ.

Nuėję mokiniai padarė taip, * kaip Viešpats Jėzus jiems buvo įsakęs. * Jie atvedė asilę, * uždėjo ant jos savo rūbus * ir jį užsodino. * Kai prisiartino prie Jeruzalės, * sujudo visas miestas.

K. „Garbė ateinančiam Viešpaties vardu!
A. Osana Dovydo Sūnui! * Osana aukštybėse!“

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

TŪKSTANČIŲ TŪKSTANČIUS KARTŲ * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visos šventosios kentėtojos, * mergelės ir moterys, * su kuriomis tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.


I dalies pabaiga

K. Garbinkime Jėzaus Vardą!
A. Dabar ir per amžius. Amen!

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

Melskimės. Mieliausias Viešpatie Jėzau Kristau, * kuris, būdamas be jokios nuodėmės, * panorėjai būti apipjaustytas kaip nusidėjėlis * ir dėl mūsų išganymo prisiėmei Jėzaus vardą, * nuplauk tada išlietu brangiausiuoju savo krauju mus, * kurie nuolankiai to prašome, * pamaldžiai garbindami Tavo Vardą.

Brangiausias Viešpatie Jėzau Kristau, * kurį, šviesios žvaigždės vedami, atrado trys išminčiai * ir, ant kelių parpuolę, pagarbino * bei brangiomis dovanomis apdovanojo, * suteik malonę, kuri visados mus skatintų Tavęs ieškoti, * padėtų atrasti ir nuvestų į dangų * drauge su visais šventaisiais Tavęs garbinti.

Tyriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * kuris Jordano upėje iš šventojo Jono teikeisi priimti atgailos krikštą, * duok mums, kad, šventos atgailos vandeniu nusiplovę savo nuodėmes, * pradėtume dorai gyventi * ir, Tavo malonės padedami, * Tave karštai pamiltume.

Mieliausias Viešpatie Jėzau Kristau, * kuris, ant Taboro kalno stebuklingai atsimainęs, * pasirodei didžioje garbėje trims apaštalams, * nuskaidrink mūsų mintis, kad galėtume pažinti tiesą * ir gėrėtis Tavo darbų grožiu.

Maloniausias Viešpatie Jėzau Kristau, * kuris garbingai įjojai į Jeruzalę kentėti, * sutvirtink mūsų sielas, * kad pajėgtume Tau čia, žemėje, tarnauti, * Tave mylėti, Tavęs siekti * ir pasiekę su Tavimi danguje viešpatauti per amžius. A. Amen.

Jeigu giedama tik ši rožinio dalis, dabar imama viso rožinio pabaiga.