maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŠVČ. JĖZAUS VARDO ROŽINIS: Trečioji dalis
GARBINGOSIOS PASLAPTYS

Giedant šią dalį atskirai, ji pradedama kaip pirmoji, nuo įžangos ir pradžios. Giedant iš karto visas tris dalis, po II dalies baigiamųjų maldų pradėti pirmąją III dalies paslaptį.

ŽYMĖS:

Pirmas slėpinys
IŠGANYTOJAS PRISIKELIA IŠ NUMIRUSIŲ

K. Viešpatie Jėzau Kristau, * garbingu prisikėlimu pradžiuginęs savo Motiną ir apaštalus,
A. pasigailėk mirusių!

Tėve mūsųSveika, Marija
JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU, * pasigailėk mirusių! (10 kartų)
AMŽINĄJĮ ATILSĮ duok mirusiems, Viešpatie, * ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. * (Taip ir visose slėpiniuose).

Kai vienuolika mokinių buvo susirinkę į vieną vietą, * jiems pasirodė Jėzus ir tarė: * „Ramybė jums!“ * Po to jis prikišo jiems netikėjimą ir širdžių kietumą, * kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusį.

K. Viešpats Jėzus atsistojo tarp jų ir tarė:
A. „Ramybė jums! * Tai aš, nebijokite!“

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

TŪKSTANČIŲ TŪKSTANČIUS KARTŲ * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji angelai ir arkangelai, * galybės, sostai, kerubinai ir serafinai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.


Antras slėpinys
IŠGANYTOJAS SIUNČIA Į PASAULĮ SAVO MOKINIUS

K. Viešpatie Jėzau Kristau, * pasiuntęs savo apaštalus į pasaulį skelbti Evangelijos,
A. pasigailėk mirusių!

TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.

Jėzus jiems tarė: * „Eidami į pasaulį, skelbkite Evangeliją visai tvarinijai. * Kas įtikės ir pasikrikštys, tas bus išganytas; * kas netikės, tas pražus“.

K. Jie iškeliavo į pasaulį ir skelbė Evangeliją,
A. o Dievas jų mokymą patvirtino stebuklais.

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

TŪKSTANČIŲ TŪKSTANČIUS KARTŲ * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji patriarchai ir pranašai, * nekaltieji vaikeliai, * šventasis Jonas Krikštytojas * ir visi Senojo Įstatymo šventieji, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.


Trečias slėpinys
IŠGANYTOJAS LAIMINA SAVO MOKINIUS

K. Viešpatie Jėzau Kristau, * stebuklingai žengdamas į dangų, * palaiminęs apaštalus ir visus savo mokinius,
A. pasigailėk mirusių!

TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.

Jėzus kalbėjo: * „Aš atsiųsiu jums Tėvo pažadėtąją Šventąją Dvasią“. * Po to pakėlė rankas, * palaimino mokinius * ir, atsiskyręs nuo jų, įžengė į dangų.

K. Šlovinga Tavo galybė, Viešpatie!
A. Viešpatie, mūsų Dieve, * Tu aukštesnis net už dangų!

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

TŪKSTANČIŲ TŪKSTANČIUS KARTŲ * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji apaštalai ir evangelistai, * Tavo mokiniai ir kentėtojai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.


Ketvirtas slėpinys
IŠGANYTOJAS SĖDASI DIEVO TĖVO DEŠINĖJE

K. Viešpatie Jėzau Kristau, * stebuklingai įžengęs į dangų * ir amžinosios linksmybės karalystėje sėdintis Dievo Tėvo dešinėje,
A. pasigailėk mirusių!

TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.

Pamokęs ir palaiminęs apaštalus, * Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų * ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje.

K. Viešpats tarė mano Viešpačiui: * „Mano dešinėje sėdėsi,
A. kol paklosiu tavo priešus * kaip suolelį, tau po kojų“.

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

TŪKSTANČIŲ TŪKSTANČIUS KARTŲ * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji išpažinėjai, vyskupai ir mokytojai, * kunigai ir vienuoliai, jaunikaičiai ir vyrai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.


Penktas slėpinys
IŠGANYTOJAS ATEIS PASAULIO TEISTI

K. Viešpatie Jėzau Kristau, * ateisiantysis gyvųjų ir mirusiųjų Teisėjau,
A. pasigailėk mirusių!

TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.

Angelas jiems tarė: * „Galilėjos vyrai, * ko stovite, žiūrėdami į dangų? * Tas Jėzus, kuris yra nuo jūsų paimtas, * taip pat ateis, kaip matėte jį žengiant į dangų“.

K. „Tuomet išvysite žmogaus Sūnų,
A. ateinantį dangaus debesyse su didžia garbe ir galybe“.

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

TŪKSTANČIŲ TŪKSTANČIUS KARTŲ * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visos šventosios kentėtojos, * mergelės ir moterys, * su kuriomis tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.


III dalies pabaiga

Jėzau, mūsų garbe ir šlove! * Nuoširdžiai norime Tave mylėti taip, * kaip mylėjo visi išrinktieji žemėje, * kaip dabar myli ir šlovina Tave visi šventieji danguje.

K. Garbink, mano siela, Viešpatį.
A. Visos mano galios tešlovina jo šventąjį Vardą.

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

Melskimės. Garbingasis Viešpatie Jėzau Kristau, * šlovingu prisikėlimu suraminęs ir pradžiuginęs savo nuliūdusiąją Motiną ir apaštalus, * paguosk gera viltimi ir mūsų neramias sielas.

Išmintingasis Viešpatie Jėzau Kristau, * pasiuntęs į pasaulį savo šventus apaštalus skelbti savo Vardo ir mokyti žmones dangaus mokslo, * padėk mums išgirsti jų skelbimą ir įgyvendinti, ką išgirstame.

Maloningasis Viešpatie Jėzau Kristau, * palaiminęs savo apaštalus ir mokinius, palaimink taip pat ir mus, * kad, pagal Tavo valią gyvendami žemėje, * galėtume gauti amžinąjį gyvenimą danguje.

Galingasis Viešpatie Jėzau Kristau, * Tėvo karalystėje sėdintis jo dešinėje, * duok mums, nuoširdžiai Tave prašantiems, * ištvermės klaidžiuose žemės gyvenimo keliuose.

Gailestingasis Viešpatie Jėzau Kristau, * kuris ateisi į žemę gyvųjų ir mirusiųjų teisti, * neteisk mūsų pagal gausius ir sunkius mūsų nusikaltimus, * bet parodyk mums savo begalinę meilę ir gailestingumą. * Prašome Tave, kuris, būdamas Dievas, * su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. A. Amen.