maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŠVČ. JĖZAUS VARDO ROŽINIS: Viso rožinio pabaiga

Po I, II ar III dalies baigiamųjų maldų kalbama

Tėve mūsųSveika, MarijaTikiu į Dievą Tėvą.

Po to giedama Švč. Jėzaus Vardo litanija, ir ši giesmė:

ŽYMĖS:

O JĖZAU, MENANČIUS TAVE * užlieji džiugesio srove; * o kas per laimė randama, * gyvenant Tavo artume!

2 Mielesnio nieko nerandi, * kaip tik Tave turėt širdy, * pritart, kai giedančius girdi * Tau, Jėzau, Tėvo atspindy.

3 Tu, Jėzau, prašantiems jautrus * ir atgailojantiems švelnus, * Tavęs beieškantiems dosnus, * Tave surandantiems – dangus.

4 Žmonių kalba yr nebyli, * ir aprašyti negali, * veikiau patirsi širdimi, * ką reiškia, Jėzų kai myli.

5 Būk, Jėzau, amžiais mūs džiaugsmu * ir atpildu dangaus šventu, * gyvent leisk su Tavim kartu, * nes sielai laimę duodi Tu.

Giedant rožančių už mirusius, po šios giesmės klūpant kalbama TĖVE MŪSŲ, SVEIKA, MARIJA, ir AMŽINĄJĮ ATILSĮ už mirusius tėvus, brolius, seseris, gimines, geradarius bei visus mirusiuosius.

Paskui giedama 130 psalmė:

IŠ NEVILTIES GILUMŲ gilumų tavęs šaukiuosi, Viešpatie! * Viešpatie, išgirsk mano balsą!

Tegul tavo ausys atsiveria maldavimui mano; * išgirsk ir būk gailestingas.

Jei tu, Viešpatie, paisytum kaltybių, – * Viešpatie, kas išliktų gyvas?

Betgi turi tu galią atleisti, * kad garbintume tave su baime.

Nekantriai laukiu Viešpaties pagalbos * ir jo žodžiu pasikliauju.

Labiau Viešpaties laukiu, * negu aušros – panaktiniai.

Labiau, negu aušros – panaktiniai, * Izraelis Viešpaties telaukia,

nes Viešpats yra maloningas, * didi jo atpirkimo galybė.

Tikrai jis atpirks Izraelį * iš visų jo kaltybių.

Baigiama maldomis:

K. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!
A. Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.

K. Nuo pražūties amžinosios.
A. Gelbėk mirusius, Viešpatie!

K. Tegul ilsisi ramybėje.
A. Amen.

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

Melskimės. Dieve, Tu mums įsakei gerbti tėvą ir motiną, * todėl maloningai pasigailėk mūsų mirusiųjų tėvų, senelių ir prosenelių; * dovanok jiems bausmes už nuodėmes ir leisk mums juos išvysti besidžiaugiančius amžinąja laime.

Dieve, Tu trokšti žmones išganyti ir dėl savo gerumo atleidi jiems nuodėmes, * todėl ir mūsų broliams, seserims, giminėms bei geradariams, * kurie jau yra apleidę šį pasaulį, * Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir visiems Tavo šventiesiems užtariant, * leisk pasiekti amžinąją laimę.

Dieve, visų žmonių Kūrėjau ir Atpirkėjau, * atleisk visas bausmes mirusiems; * mūsų karštai užtariami, jie tegauna atleidimą, kurio visada troško. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. A. Amen.

K. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!
A. Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.

K. Tegul ilsisi ramybėje.
A. Amen.

VIEŠPATIES ANGELAS.