maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŠVČ. JĖZAUS VARDO ROŽINIS: Antroji dalis
SKAUSMINGOSIOS PASLAPTYS

Giedant šią dalį atskirai, ji pradedama kaip pirmoji, nuo įžangos ir pradžios. Giedant iš karto visas tris dalis, po I dalies baigiamųjų maldų pradėti pirmąją II dalies slėpinį.

ŽYMĖS:

Pirmas slėpinys
IŠGANYTOJAS IŠDUODAMAS

K. Viešpatie Jėzau Kristau, * Judo pabučiavimu išduotas priešams,
A. pasigailėk mirusių!

Tėve mūsųSveika, Marija
JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU, * pasigailėk mirusių! (10 kartų)
AMŽINĄJĮ ATILSĮ duok mirusiems, Viešpatie, * ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. * (Taip ir visuose slėpiniuose).

Štai atėjo vienas iš dvylikos, * Judas, * o su juo daug kitų su ginklais ir virvėmis. * Priėjęs prie Jėzaus, Judas tarė: * „Sveikas, mokytojau!“ ir jį pabučiavo. * Atėjusieji tuojau puolė Jėzų ir surišo.

K. Judas jiems sakė:
A. „Kurį aš pabučiuosiu, tą suimkite“.

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

TŪKSTANČIŲ TŪKSTANČIUS KARTŲ * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji angelai ir arkangelai, * galybės, sostai, kerubinai ir serafinai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.


Antras slėpinys
IŠGANYTOJAS PALIEKAMAS MOKINIŲ

K. Viešpatie Jėzau Kristau, * pakliuvęs į priešų rankas, * savo apaštalų ir mokinių apleistas,
A. pasigailėk mirusių!

TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.

Tuomet visi mokiniai jį paliko ir pabėgo. * Kareiviai surištą Jėzų nuvedė pas vyriausiąjį kunigą Kajafą. * Tenai buvo susirinkę Rašto žinovai ir vyresnieji.

K. „Mano artimieji stovėjo iš tolo“.
A. „Kurie tykojo mano gyvybės, * apstoję mane kankino“.

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

TŪKSTANČIŲ TŪKSTANČIUS KARTŲ * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji patriarchai ir pranašai, * nekaltieji vaikeliai, * šventasis Jonas Krikštytojas * ir visi Senojo Įstatymo šventieji, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.


Trečias slėpinys
ŠVENTASIS PETRAS IŠSIGINA IŠGANYTOJO

K. Viešpatie Jėzau Kristau, * su meile nukentęs apaštalo Petro išsigynimą,
A. pasigailėk mirusių!

TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.

Priėjo kieme stovėję ir tarė Petrui: * „Juk ir tu buvai su Jėzumi iš Galilėjos!“ * Tada jis pradėjo gintis ir prisiekinėti, * kad Jėzaus nepažįstąs.

K. „Petrai, * pirma, negu gaidys užgiedos, * tu tris kartus manęs išsiginsi“.
A. „Viešpatie, * nors man ir mirti su Tavimi reikėtų, * aš Tavęs neišsižadėsiu!“

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

TŪKSTANČIŲ TŪKSTANČIUS KARTŲ * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji apaštalai ir evangelistai, * Tavo mokiniai ir kentėtojai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.


Ketvirtas slėpinys
IŠGANYTOJAS PASMERKIAMAS MIRTI

K. Viešpatie Jėzau Kristau, * Piloto neteisingai pasmerktas mirti,
A. pasigailėk mirusių!

TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.

Pamatęs, jog vis daugiau žmonių reikalauja, kad Kristus būtų nukryžiuotas, * Pilotas paleido Barabą, * o Jėzų liepė nuplakti ir atidavė prikalti prie kryžiaus.

K. „Aš nesu kaltas dėl šio teisaus žmogaus kraujo“.
A. „Jo kraujas tekrinta ant mūsų ir ant mūsų palikuonių!“

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

TŪKSTANČIŲ TŪKSTANČIUS KARTŲ * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visi šventieji išpažinėjai, vyskupai ir mokytojai, * kunigai ir vienuoliai, jaunikaičiai ir vyrai, * su kuriais tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.


Penktas slėpinys
NUKRYŽIUOTAS IŠGANYTOJAS IŠJUOKIAMAS

K. Viešpatie Jėzau Kristau, * prikaltas prie kryžiaus, kentėjęs priešų pasityčiojimus ir išjuokimą,
A. pasigailėk mirusių!

TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; 10 JĖZAU, MŪSŲ ATPIRKĖJAU; AMŽINĄJĮ ATILSĮ.

Su Jėzumi prikalė prie kryžių ir du piktadarius: * vieną dešinėje, kitą kairėje. * Einantieji pro šalį tyčiojosi iš Jėzaus ir piktžodžiavo; * kraipydami galvas, jie kalbėjo: * „Štai tau, kuris sugriauni Dievo bažnyčią ir per tris dienas vėl ją atstatai! * Jei tu Dievo Sūnus, * nuženk dabar nuo kryžiaus!“

K. Devintą valandą Jėzus didžiu balsu sušuko:
A. „Mano Dieve, * mano Dieve, * kodėl mane apleidai?!“

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

TŪKSTANČIŲ TŪKSTANČIUS KARTŲ * tegul Tave pagarbina, * geriausias Viešpatie Jėzau Kristau, * su mieliausia Tavo Motina * visos šventosios kentėtojos, * mergelės ir moterys, * su kuriomis tikimės Tave regėti ir šlovinti * danguje per amžius. Amen.


II dalies pabaiga

K. Pasigailėk mirusių, maloningasis Viešpatie,
A. kuris laisva valia dėl mūsų tiek daug kentėjai.

K. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
A. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia!

Melskimės. Kantrusis Viešpatie Jėzau Kristau, * Judo pabučiavimu išduotas nusidėjėliams, * nepalik mūsų, kad nepatektume sielų priešui.

Liūdnasis Viešpatie Jėzau Kristau, * piktų priešų sugautas, * virvėmis surištas, * mirti nuteistas, * apaštalų ir mokinių paliktas, * neapleisk mūsų pagundose ir nepalik nusidėjusių, * bet laikyk prie savęs, * kad niekada nuo Tavęs nenutoltume ir neatsiskirtume.

Skausmingasis Viešpatie Jėzau Kristau, * atleidęs Petrui net trigubą išsigynimą, * sustiprink mus savo malone, * kad niekada nei mintimis, nei žodžiais, nei darbais Tavęs neišsižadėtume.

Nekaltasis Viešpatie Jėzau Kristau, * leidęsis Pilotui neteisingai pasmerkti mirti, * apsaugok mus nuo netikėtos mirties * ir išgelbėk nuo amžinosios pražūties.

Tikrasis Dievo Sūnau, mūsų Viešpatie Jėzau Kristau, * leidęsis ant kryžiaus niekingiausiai išjuokti * ir dėl mūsų išliejęs savo švenčiausiąjį Kraują, * nuskaistink ir išganyk mūsų sielas. * Prašome Tave, kuris, būdamas Dievas, * su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. A. Amen.

Jeigu giedama tik ši rožinio dalis, dabar imama viso rožinio pabaiga.