maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

LIAUDIES MALDINGUMAS

Sąvoka „liaudiškasis pamaldumas“, „liaudies maldingumas“ ar pan. nusakomos įvairios privataus ar bendruomeninio pobūdžio kultinės apraiškos, kurios, atsižvelgiant į krikščioniškojo tikėjimo kontekstą, reiškiasi visų pirma ne šventosios liturgijos formomis, bet ypatingais aspektais, pasiskolintais iš kokios nors tautos, etninės grupės ar jų kultūros.

Liaudiškasis pamaldumas teisėtai laikomas „Dievo tautos lobiu“. „Per jį pasireiškia Dievo alkis, kurį gali pažinti tiktai paprastieji ir vargšai. Jis daro žmogų pajėgų didžiadvasiškumui ir pasiaukojimui, negana to, heroizmui, kai reikia parodyti tikėjimą. Jis susijęs su esminių Dievo atributų – tėvystės, Apvaizdos, nuolatinio ir meilės kupino buvimo – aiškiu suvokimu. Jis sužadina vidines nuostatas, retai taip aiškiai pastebimas kitur: kantrybę, kryžiaus pajautą kasdieniame gyvenime, pasiaukojimą, atvirumą kitiems, dievobaimingumą.“ Šioje dalyje pateikiame įvairias praktikas, išreiškiančias ypatingą tikėjimo santykį su Dieviškaisiais Asmenimis, su Švč. Mergele Marija, jos malonių privilegijomis ar tas malones reiškiančiais jos titulais, arba su šventaisiais, atsižvelgiant į jų panašumą su Kristumi arba vaidmenį Bažnyčios gyvenime. Šios maldingos praktikos išreiškia privačias arba viešas krikščioniškojo maldingumo apraiškas, kurios, nors nebūdamos liturgijos dalimi, harmoningai dera su ja, tai yra atitinka jos dvasią, normas ir ritmą. Negana to, šios maldingos praktikos yra tam tikru mastu liturgijos įkvėptos ir veda krikščioniškąją tautą į liturgiją. Kai kurios maldingos praktikos nustatytos Apaštalų Sosto ar vyskupų potvarkiu; daugelis jų priklauso vietinių Bažnyčių kulto paveldui ar vienuolynų bendruomenėms. Maldingos praktikos visuomet remiasi viešu dieviškuoju Apreiškimu ir bažnytiniu pagrindu. Jos dažnai siejamos su Jėzuje Kristuje Dievo apreikšta malone ir pagal Bažnyčios įstatymus bei normas vykdomos laikantis papročių arba teisėtai patvirtintų knygų. (pagal: Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija. Liaudiškojo pamaldumo ir liturgijos vadovas. Principai ir gairės. 2002 m. balandžio 9 d.)

MMV, kAK

SVARBU
GIEDAME Devintinių sekvenciją!

Devintinių sekvenciją giedoti iškilmės metu nėra privaloma, bet giedojimas labai papuošia ir patraukia į gilumą... Tai įspūdingas Švč. Kūno ir Kraujo garbei skirtas senas Bažnyčios himnas, kupinas solidžios teologijos, sukurtas šv. Tomo Akviniečio. MALDYNAS.katalikai.lt jau rasite visus himno žodžius, natas ir net audioįrašus. Tikimės tai padės visiems giedoti!

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.