maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Tave, Dieve, garbinam / Te Deum laudamus

Padėkos arba šv. Ambraziejaus himnas.

Giedamas atsistojus, iškilmių pabaigoje, dažnai po eucharistinės padėkos procesijos.

ŽYMĖS:

TAVE, DIEVE, GARBINAM

Tave, Dieve, garbinam, * Tave, Viešpatie, išpažįstam.
Tave, amžinąjį Tėvą, * štai garbina visa žemė.
Tau visi angelai, * Tau dangūs ir visos galybės,
Tau cherubinai ir serafinai * nepaliaujamu balsu gieda:
Šventas, šventas, šventas * Viešpats Galybių Dievas!
Pilnas yra dangus ir žemė * Tavo garbės ir didybės.
Tave apaštalų * choras garbingas,
Tave pranašų * skaičius gausingas,
Tave spindinčios * kankinių gretos šlovina.
Tave po visą pasaulį * šventoji Bažnyčia išpažįsta:
Tėvą * begalinės didybės,
garbingą ir tikrą * vienatinį Tavo Sūnų,
Dvasią Šventąją, * ramybės Davėją.

Garbės Karalius Tu, Kristau. * Tu Tėvo Sūnus amžinasis.
Tu, ateidamas žmonių išvaduoti, * gimei iš Mergelės Marijos.
Tu, mirties galybę sutrynęs, * tikintiesiems dangaus karalystę atvėrei.
Tu sėdi Dievo dešinėje, * Tėvo garbėje.
Tikime, kad Tu * mūsų teisti ateisi.
Todėl Tave meldžiam savo žmonėms padėti, * kuriuos brangiu krauju esi atpirkęs.
Pakviesk mus * į amžinąją garbę su šventaisiais. 

[ Išgelbėk, Viešpatie, savo žmones * ir laimink savo tėvonystę!
Ir valdyki juos, * ir išaukštinki juos amžinybėj.
Kiekvieną dieną * mes garbinam Tave. 
Ir šlovinam Tavo vardą per amžius * ir per amžių amžius.

O Viešpatie, mus šiandieną * be nuodėmės išlaikyki.
Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!
Būk mums, Viešpatie, gailestingas, * nes Tu vienas esi mūsų viltis.
Tavim mes pasitikim, Viešpatie: * nenusivilsim per amžius. ]

TE DEUM

Te Deum laudámus: * te Dóminum confitémur.
Te ætérnum Patrem, * omnis terra venerátur.
Tibi omnes ángeli, * tibi cæli et univérsæ potestátes:
tibi chérubim et séraphim * incessábili voce proclámant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus, * Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra * maiestátis glóriæ tuæ.
Te gloriósus * apostolórum chorus,
te prophetárum * laudábilis númerus, 
te mártyrum candidátus * laudat exércitus.
Te per orbem terrarum * sancta confitétur Ecclésia,
Patrem imménsæ maiestátis; * venerándum tuum verum
et únicum Filium; * Sanctum quoque Paráclitum Spíritum.
Tu rex glóriæ, Christe. * Tu Patris sempitérnus es Filius.
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, * non horrúisti Virginis úterum.
Tu, devícto mortis acúleo, * aperuísti credéntibus regna cælórum.
Tu ad déxteram Dei sedes, * in glória Patris.
Iudex créderis esse ventúrus. * Te ergo quǽsumus,
tuis famulis súbveni, * quos pretióso sanguine redemísti.
Ætérna fac cum sanctis tuis  in glória numerári. 

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, * et bénedic hereditáti tuæ.
Et rege eos, et extólle illos * usque in ætérnum.
Per síngulos dies benedícimus te; * et laudámus nomen tuum
in sǽculum, et in sǽculum sǽculi.

Dignáre, Dómine, * die isto sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine, * miserére nostri.
Fiat misericórdia tua, * Dómine, super nos,
quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: * non confúndar in ætérnum.

Apie

Daugelis rašytojų galėtų būti padėkos už ypatingas malones himno Tave, Dieve, garbinam autoriumi, o tradiciškai jis priskiriamas šv. Kiprijono Kartaginiečio (IV a.) autorystei. Legenda byloja, kad šį himną užgiedojęs šv. Ambraziejus, Milano katedroje 386 m. pakrikštijęs šv. Augustiną, tad himnas dar vadinamas ir Ambraziejaus himnu.