maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Iškilmės šventosios / Sacris solemniis

Autorius - Tomas Akvinietis.

Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės Aušrinės (VL) himnas. 

ŽYMĖS:

IŠKILMĖS ŠVENTOSIOS širdį tedžiugina,
giesmės tešlovina paslaptį didžiąją,
sena tenyksta jau, visa atnaujinta:
žodžiai, jausmai ir apeigos.

Šiandien mes minime tą Puotą šventąją,
kai prieš kentėdamas Kristus apaštalams
dar avinėlį jiems davė suvalgyti,
duoną, kaip buvo įprasta.

Kai senos apeigos buvo įvykdytos,
savąjį Kūną ir Kraują jis suteikė
duonos ir vyno šventaisiais pavidalais,
kaip apaštalams, taip ir mums.

Angelų Duona jau žmonėms dalijama,
Duona švenčiausioji trapiu pavidalu...
O kaip stebėtina: aš valgau Viešpatį –
vargšas, vergas, niekingasis!..

Tave, Trejybe, mes karščiausiai meldžiame:
taip aplankyki mus, kaip tave garbinam,
savo keliais veski ten, kur mes veržiamės,
savo švieson, kur gyveni! Amen.

VL, t. III, p. 544.

Kita lietuviško teksto versija

LAI ŠVENTĄ IŠKILMĘ džiaugsmas nuskaidrina, 
Te giesmėmis siela Viešpatį garbina, 
Kas buvo sena, jau teatsinaujina: 
Mintys. Žodžiai, gyvenimas.

2 Šiandien minėdami brangųjį Vakarą,
Žvelgiam į Viešpatį 0 Meilės ugniakurą.
duoną dalydamas broliams, jis atveria
Naują Meilės įstatymą.

3 Davė nusilpusiems Kūną Švenčiausiąjį,
Davė nuliūdusiems Kraują Brangiausiąjį,
Tardamas: „Duodu jums maistą tikriausiąjį –
Imkit, valgykit, gerkite!“

4 Auką švenčiausiąją žemėj įsteigdamas,
Vien kunigams galią šitą suteikdamas,
Ir kaipo valgis mums pats pasilikdamas,
Troško žmones pasotinti.

5 Štai angelų duona žemėn  mūs‘ nužengė,
Simboliuos glūdinčią tiesą atidengė,
Vargšams žmonėms puotą Viešpats prirengė –
O stebėtinos paslaptys!

6 Vieną Trejybėje Dievą maldaujame;
Teikis lankyti mus – laukt nepaliaujame:
Žemės takais vesk mus, kol dar keliaujame,
Laimės tavo šviesybėje! Amen.

EuchkAp, p. 124.

Sacris solemniis
iuncta sint gaudia,
et ex praecordiis
sonent praeconia;
recedant vetera,
nova sint omnia,
corda, voces, et opera.

Noctis recolitur
cena novissima,
qua Christus creditur
agnum et azyma
dedisse fratribus,
iuxta legitima
priscis indulta patribus.

Post agnum typicum,
expletis epulis,
Corpus Dominicum
datum discipulis,
sic totum omnibus,
quod totum singulis,
eius fatemur manibus.

Dedit fragilibus
corporis ferculum,
dedit et tristibus
sanguinis poculum,
dicens: Accipite
quod trado vasculum;
omnes ex eo bibite.

Sic sacrificium
istud instituit,
cuius officium
committi voluit
solis presbyteris,
quibus sic congruit,
ut sumant, et dent ceteris.

Panis angelicus
fit panis hominum;
dat panis caelicus
figuris terminum;
O res mirabilis:
manducat Dominum
pauper, servus et humilis.

Te, trina Deitas
unaque, poscimus:
sic nos tu visita,
sicut te colimus;
per tuas semitas
duc nos quo tendimus,
ad lucem quam inhabitas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sacris_solemniis