maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Didžioji savaitė

 

Didžioji (Šventoji) savaitė

Kristaus kančios – Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė. Nuo Gavėnios pradžios atgaila ir artimo meilės darbais rengėme savo širdis minėti Kristaus kančią ir Jo Prisikėlimą. Tą dieną kartu su visa Bažnyčia pradedame švęsti didįjį Velykų slėpinį. Tą dieną Kristus įžengė į savo miestą – Jeruzalę, ten turės mirti ir prisikels. Tą dieną žmonės sveikino Jį kaip Dievo siųstąjį Mesiją, tiesė ant kelio drabužius, klojo palmių šakas. Šis įvykis minimas laiminamomis verbomis ir procesija į bažnyčią, kur švenčiama Eucharistija. Žengiame paskui Viešpatį kančios ir kryžiaus keliu, kad malonės remiami turėtume dalį ir Jo Prisikėlime bei amžinajame gyvenime. Verbos mūsų rankose yra mūsų tikėjimo ženklas, mūsų išpažinimas, kad Jėzus iš Nazareto yra pasaulio ir mano Išgelbėtojas. 

MMV, kAK

SVARBU
ŠAUKIAMĖS ŠVENTOSIOS DVASIOS...

Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis (su Sekminų sekvencijos „Dvasia, Viešpatie, ateik“ natomis)...

Mokykimės giedoti ir kitą – grigališką himną Šventajai Dvasiai „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, kurį Bažnyčia gieda ypač svarbiose iškilmingose liturgijose. Parengėme pagalbinę versiją su natomis. 

Šventosios Dvasios litanija...

 

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

ABC knygoje – sekmadienių ir pagrindinių iškilmių liturginiai skaitiniai. Juos bus galima rasti ir lk.katalikai.lt.

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.