maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

LITURGINIAI METAI

Iš Didžiojo Velykų Tridienio tarsi iš šviesos šaltinio trykštantis Prisikėlimas nuskaidrina visus liturginius metus. Iki šio Tridienio ir po jo dieną po dienos liturgija savaip rikiuoja metus. Jie yra „Viešpaties malonės metai“ (plg. Lk 4, 19). Liturginiai metai įvairiais požiūriais atskleidžia vieną ir tą patį Velykų slėpinį. Kiekvienas sekmadienis –Viešpaties diena – yra pagrindinė Eucharistijos šventimo diena, nes tai Viešpaties Prisikėlimo diena, ypatinga liturginės sueigos diena, krikščioniškos šeimos, džiaugsmo ir poilsio po darbų diena. Sekmadienis – savaitės Velykos – yra visų liturginių metų pagrindas ir branduolys.

Per ištisus metus Bažnyčia atskleidžia visą Kristaus slėpinį nuo Įsikūnijimo ir Gimimo iki Velykų, Žengimo į dangų, Šventosios Dvasios atsiuntimo ir su palaiminga viltimi laukiamo Viešpaties atėjimo.

Atitinkamomis liturginių metų dienomis minėdama šventuosius, pirmiausia Švenčiausiąją Dievo Motiną, apaštalus, kankinius ir kitus šventuosius, šios žemės Bažnyčia vienijasi su dangaus liturgija; ji šlovina Kristų už tai, kad Jis parodė savo išgelbėjimo vaisius išaukštintuose jos nariuose. Šventųjų pavyzdys drąsina ir stiprina Bažnyčią jos kelionėje į Tėvo namus.

Šiame skyriuje pateikiame liturginių metų laikų ir didžiausių iškilmių bei švenčių prasmę ir svarbiausią liturgiją.

SVARBU
GIEDAME Devintinių sekvenciją!

Devintinių sekvenciją giedoti iškilmės metu nėra privaloma, bet giedojimas labai papuošia ir patraukia į gilumą... Tai įspūdingas Švč. Kūno ir Kraujo garbei skirtas senas Bažnyčios himnas, kupinas solidžios teologijos, sukurtas šv. Tomo Akviniečio. MALDYNAS.katalikai.lt jau rasite visus himno žodžius, natas ir net audioįrašus. Tikimės tai padės visiems giedoti!

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.