maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Šlovė Viešpačiui / Benedíctus

Plg. Lk 1, 68–79.

Nuo seno Zacharijo giesmė atliekama Valandų liturgijos Rytmetinėje.

ŽYMĖS:

ZACHARIJO GIESMĖ

Šlovė Viešpačiui, Izraelio Dievui, *
kad aplankė savo tautą ir atnešė jai išvadavimą. *

Jis pažadino gelbėtoją mums galingą *
savo tarno Dovydo namuose, *

kaip nuo senų senovės buvo skelbęs *
savo šventųjų pranašų lūpomis, *

jog mus išgelbės nuo priešų * i
r iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia. *

Tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą *
ir atsimena savo šventąją Sandorą – *

priesaiką, duotą mūsų tėvui Abraomui, † jog leis mums, išvaduotiems iš priešų rankos, *
be baimės jam tarnauti *

šventumu ir teisumu jo akivaizdoj *
per visą savo gyvenimą.

O tu, vaikeli, būsi vadinamas Aukščiausiojo pranašu, *
nes tu eisi pirma Viešpaties jam kelio nutiesti;  *

tu mokysi jo žmones pažinti išganymą *
iš nuodėmių atleidimo. *

Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo * 
mus aplankė šviesa iš aukštybių, *

kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, *
kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, * ir Šventajai Dvasiai. *
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, * ir per amžius. Amen.

MMV, p. 91–92.

BENEDICTUS

Benedíctus Dóminus, Deus Ísrael, *
quia visitávitet fecit redemptiónem plebi suæ, *

et eréxit cornu salútis nobis *
in domo David púeri sui, *

sicut locútus est per os sanctórum, *
qui a sæculo sunt, prophetárum eius, *

salútem ex inimícis nostris *
et de manu ómnium, qui odérunt nos; *

ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris *
et memorári testaménti sui sancti, *

iusiurándum, quod iurávit ad Ábraham patrem nostrum, datúrum se nobis, *
ut sine timóre, de manu inimicórum liberáti, *

serviámus illi in sanctitáte et iustítia *
coram ipso omnibus diébus nostris. 

Et tu, puer, prophéta Altíssimi vocáberis: * præíbis enim ante * 
fáciem Dómini paráre vias eius, *

ad dandam sciéntiam salútis plebi eius *
in remissiónem peccatórum eórum, *

per víscera misericórdiæ Dei nostri, *
in quibus visitábit nos óriens ex alto, *

illumináre his, qui in ténebris *
et in umbra mortis sedent *

ad dirigéndos pedes nostros *
in viam pacis.

Glória Patri et Fílio * et Spirítui Sancto. *
Sicut erat in princípio, et nunc et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

MMV, p. 91–92.

Apie

Zacharijo giesmė, randama Evangelijoje pagal Luką (1, 68–79), šlovina Dievą su dėkingumu už tautos išgelbėjimą. Nuo seno giesmė atliekama Valandų liturgijos Rytmetinėje.