maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Vėlinių procesija

Vėlinėse ir jų išvakarėse, po gedulinių Mišių arba Vakarinės (Vesperae), Lietuvoje atliekama gedulinė procesija (bažnyčioje ar einama į kapines). Pagal at­skirų bažnyčių paprotį ją galima atlikti ir kuria kita proga.

Priekyje eina kryžnešys su kryžiumi tarp dviejų patarnautojų su žibintais ar vėliavėlėmis. Pirma kryžiaus eina smilkytojas su rūkstančiu smilkytuvu, paskui kryžių – patarnautojai su švęsto vandens indu bei šlakstykle ir su knyga. Jei procesija atliekama kapinėse, celebrantas, eidamas paskui patarnautojus, švęstu vandeniu šlaksto abiejose pusėse praeinamus kapus. Žmonės, eidami paskui kunigą, gieda šią ar kitą tinkamą giesmę, kuri numatytose vietose nutraukiama ir meldžiamasi už įvairius mirusiuosius, kaip toliau nurodyta.

RŪSČIĄ DIENĄ amžiai lemia * pagal pranašystę seną: * pelenai palaidos žemę. 

2 Kaip tada visi drebėsim, * kai prieš Viešpatį stovėsim, * atsakyti Jam turėsim! 

3 Nuaidės baisus trimitas * ir minias nesuskaitytas * šauks, kur sostas pastatytas.

4 Ims mirtis, gamta drebėti * ir numirėliai kalbėti, * Teisiančiam atsakinėti.

5 Knygos bus atidarytos, * kur kaltybės surašytos, * nusidėjėlių darytos.

6 Soste sėdintis Teisėjas, * nedorybėms paaiškėjus, baus atradęs nusidėjus. 

7 Ką aš vargšas jam sakysiu? * Užtarimo ką prašysiu, * kai save kaltą išvysiu?

8 Viešpatie, piktiems siaubingas,* o silpniesiems maloningas, * gelbėk ir mane, meilingas.

9 Mielas Jėzau, atsiminki,* ir manęs nepaskandinki, * bet nuo pražūties apginki.

10 Dėl manęs taip daug kentėjai, * net brangiausią kraują liejai, * išganyt mane norėjai.

11 Teikis, Jėzau, dovanoti, * leisk kaltes nusimazgoti, * kolei teiks į teismą stoti.

12 Kaltę jausdamas, dejuoju * ir iš gėdos raudonuoju, * Tu išgirsk, kaip aš vaitoju.

13 Magdalenos pagailėjęs,* latrui dangų pažadėjęs, * būk ir man švelnus Teisėjas.

14 Mano maldos nevertingos, * bet Tu būk man gailestingas, * nuo ugnies gink pražūtingos.

15 Tarp blogų nesulaikyki, * dešinėn mane statyki, * prie gerųjų priskaityki.

16 Kai pasmerksi prakeiktuosius, * liepsnai amžinai skirtuosius, * vesk mane pas išrinktuosius.

17 Nusižeminęs šaukiuosi, * iš visos širdies gailiuosi, * laimės iš Tavęs viliuosi.

18 Dieną rūsčią ir verksmingą, * kai iš dulkių stebuklingai * kelsis nusikaltę žmonės,

19 Dieve, jiems atleisk maloniai; * Jėzau, būki gailestingas, * duok jiems atilsį laimingą. Amen.

Atėjus į skirtas vietas, procesija sustoja, kryžiaus nešėjas atsisuka į žmones. Kunigas kreipiasi į tikinčiuosius ir meldžiasi su jais, kaip toliau nurodyta.

I stotis

Melskimės, broliai seserys, už mirusius vyskupus, kunigus bei kitus dvasininkus, kurie, Dievui ir žmonėms tarnaudami, ėjo žemėje šventas ir labai atsakingas pareigas. Melskimės ir už šventąją Motiną Bažnyčią.

– Amžinybės Viešpatie, priimk į šventųjų būrį mirusius popiežius, vyskupus ir kunigus, kurie mus maitino tavo žodžiu ir sakramentų malonėmis. –  A. Prašom tave, Viešpatie!
– Viešpatie Jėzau Kristau, gyvųjų ir mirusiųjų Teisėjau, stiprink savo Bažnyčią, kad ji džiugiai ir su viltimi išpažintų tavo prisikėlimą. – A.
– Šventoji Dvasia, tiesos ir meilės Dvasia, teik Bažnyčiai jėgos iš aukštybių, kad pasauliui drąsiai skelbtų Evangeliją. – A.

Meldžiamės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė.

Visi balsiai kalba arba gieda: Tėve mūsų…

Tuo metu kunigas švęstu vandeniu pašlaksto kapinių žemę ar bažnyčios grindis ir, įbėręs smilkalų į smilkytuvą, pasmilko prieš save ir į šonus. Viešpaties maldą baigus, meldžiamasi:

Dieve, tu savo tarnus, kuriuos pašaukei į apaštalų įpėdinių eiles ir suteikei jiems vyskupų bei kunigų garbę, priimk ir į amžinąją jų šeimą. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

II stotis

Melskimės, broliai seserys, už mirusius savo tėvus, senelius ir prosenelius, kaip skatina mus dėkingumas ir meilė. Melskimės ir už šeimas.

– Dovanok kaltes ir bausmes mirusiems mūsų tėvams ir protėviams, auklėtojams ir globėjams. – A. Prašom tave, Viešpatie!
– Mirusiems tėvams motinoms suteik amžinąjį džiaugsmą drauge su švenčiausiąja Jėzaus Motina ir visais šventaisiais. – A.
– Įkvėpk visiems tėvams, ir motinoms meilę Bažnyčiai ir tikėjimui, padėk jiems išlaikyti ir išauklėti savo šeimas. – A.

Visi: Tėve mūsų…

Dieve, tu mums įsakei gerbti tėvą ir motiną, todėl maloningai pasigailėk mūsų mirusių tėvų, senelių ir prosenelių; dovanok jiems nuodėmes ir leisk mums juos išvysti besidžiaugiančius amžinąja laime. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

III stotis

Melskimės, brangieji, už savo mirusius brolius ir sesutes, gimines, artimuosius, bičiulius ir geradarius, kuriems galbūt esame patys nusikaltę ar sudarę progą jiems nusidėti. Melskimės ir už save.

– Mirusius mūsų brolius ir seseris, gimines ir geradarius priimk, Viešpatie, į savo ramybės ir atilsio šalį. – A. Prašom tave, Viešpatie!
– Visiems mūsų artimiesiems, draugams ir pažįstamiems už jų gerumą atlygink amžinuoju gyvenimu. – A.
– Įkvėpk mums visiems vilties susitikti amžinybėje su brangiais mirusiaisiais. – A.

Visi: Tėve mūsų…

Dieve, tu trokšti žmones išganyti ir dėl savo gerumo atleidi jiems nuodėmes, tad ir mūsų broliams, seserims, giminėms bei geradariams, kurie jau yra apleidę šį pasaulį, Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir visiems šventiesiems užtariant, leisk pasiekti amžinąją laimę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

IV stotis

Dabar pasimelsime, prašydami Dievą amžinosios ramybės tiems mirusiems, kurių kūnai ilsisi šiose kapinėse (po šia bažnyčia, prie šios bažnyčios) ir visoje šios parapijos žemėje. Melskimės ir už savo bendruomenę (parapiją).

– Viešpatie Jėzau Kristau, mirštančiųjų viltie! Duok, kad visi, už kuriuos tu mirei ir prisikėlei, būtų gyvi kartu su tavimi. – A. Prašom tave, Viešpatie!
– Mirusius mūsų bažnyčios statytojus ir rėmėjus pakviesk į savo karalystės amžinąją puotą. – A.
– Visus mūsų parapijos (bendruomenės) tikinčiuosius, kurie užmigo su prisikėlimo viltimi, nuvesk į savo šviesųjį dangų. – A.
– Gerasis ir ištikimasis Dieve, būk gailestingas tiems, kuriuos iš mūsų tarpo pirmuosius pašauksi į amžinybę. – A.

Visi: Tėve mūsų…

Dieve, tavo gailestingumas teikia atilsį mirusiems, tad atleisk nuodėmes savo žmonėms, kurių kūnai čia ir kitur ilsisi Kristaus globoje. Tegul, išvaduoti iš visų kaltybių, jie su tavimi amžinai džiaugsis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Paskutinė stotis būna bažnyčioje prie katafalko arba kapinių koplyčioje, arba prie centrinio kapinių kryžiaus. Čia gali būti giedama kuri nors responsorija iš laidojimo apeigų.

V stotis

Su nuoširdžiu tikėjimu prašykime visų gyvųjų ir mirusiųjų Tėvą bei Viešpatį, kad skaistykloje kenčiančias vėles kuo greičiau priimtų į amžinosios laimės šalį, o jų kūnus, visame pasaulyje besiilsinčius, teismo dieną garbingai prikeltų.

– Atmink, Viešpatie, visus mirusiuosius, kurie tave mylėjo, tavimi pasitikėjo, ir nuvesk juos į amžinąjį džiaugsmą. – A. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir am­žinoji šviesa jiems tešviečia.
– Atmink, Viešpatie, visų užmirštus mirusiuosius ir dėl Atpirkėjo nuopelnų atidaryk jiems dangaus vartus. – A.
– Pasigailėk karuose ir kovose kritusių, nelaisvėje žuvusių, nelaimėse mirusių ir visų, netikėtos mirties ištiktųjų. – A.
– Pažvelk į mus, čia susirinkusius mirusiųjų paminėti, ir tegu tikėjimas pašventina mūsų skausmą, viltis nuskaidrina liūdesį. – A.

Visi: Tėve mūsų…

Kunigas įprastu būdu šlaksto ir smilko katafalką ar kryžių, ar kapus. Viešpaties maldą baigus, meldžiasi:

Dieve, visų žmonių Kūrėjau ir Atpirkėjau, atleisk visas bausmes mirusiems; mūsų karštai užtariami, jie tegauna atleidimą, kurio visada troško. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

Visi: Amen.

K. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie.
A. Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.
K. Tegu ilsisi ramybėje.
A. Amen.

Galiausiai giedama SVEIKA KARALIENE ir VIEŠPATIES ANGELAS; MARIJA, MARIJA.

LM 2022; gyvojiduona.lt 

ŽYMĖS:
Už mirusius