maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Eucharistinės procesijos

Procesijose, kai giedant Švenčiausiasis Sakramentas iškilmingai nešamas gatvėmis, tikintieji viešai pareiškia savo tikėjimą ir pagarbina eucharistinį Kristų.

Religiniame parapijos ar miesto gyvenime tarp eucharistinių procesijų svarbiausia ir reikšmingiausia yra kasmetinė Dievo Kūno ir Kraujo [Devintinių] procesija arba per pačią šventę, arba kitą tam skirtą dieną. 
Eucharistinių procesijų proga pagal vietos papročius puošiamos gatvės ir aikštės. Procesijoje gali būti sustojimai su eucharistiniu palaiminimu, jeigu yra toks paprotys ir sielovados požiūriu tai naudinga.

Giesmės ir maldos taip parenkamos, kad visi galėtų dalyvauti ir pareikšti savo tikėjimą Kristui, pagarbinti vieną Dievą.

Pagal vietos papročius procesijose naudojama žvakės, smilkalai, baldakimas, po kuriuo eina kunigas su Švenčiausiuoju.

Dera, kad procesija vyktų iš vienos bažnyčios į kitą. Tačiau pagal aplinkybes galima sugrįžti į tą pačią bažnyčią, iš kurios pradėta.

Baigiant procesiją, bažnyčioje ar kitoje tinkamoje vietoje Švenčiausiuoju palaiminama, o po to Jis uždaromas.

Eucharistinių procesijų giesmės

* Lietuvoje visada, išskyrus Velykas ir Velykų laiką:

VIEŠPATIE JĖZAU, MŪSŲ VALDOVE, *
teikis priimti garbę ir šlovę.

2 Gavę iš Tavo meilės gėrybių, *
giedam Tau giesmę, Dieve galybių.

3 Dovanas Tavo didžias atminę, *
Tau ačiū sakom susigraudinę.

4 Gimęs dėl mūsų vargus kentėjai *
ir nukryžiuotas mirti turėjai.

5 Davei prieš mirdams dovaną naują – *
mums savo tikrą Kūną ir Kraują.

6 Tai Sakramentas yra Švenčiausias, *
dvasiai gaivinti penas brangiausias.

7 Tikime žodžiais, Viešpatie, Tavo, *
jog tai darai Tu galybe savo, –

8 Slepi ten tikrą savo dievystę *
ir iš Marijos imtą žmogystę.

9 O Dieve mūsų, garbės verčiausias, *
radai malonės ženklus brangiausius.

10 Atleisk mums didžią mūsų kaltybę, *
duok savo meilės šventos gausybę.

11 Valdyk mūs širdis, protą ir valią, *
laimink mūs darbus ir mūsų šalį.

12 Duok mums čia, žemėj, Tave mylėti *
ir Tavo šlovę danguj regėti.

* Lietuvoje per Velykas ir Velykų laiką:

LINKSMA DIENA  mums nušvito, * visi troškom džiaugsmo šito: *
kėlės Kristus, mirtis krito. – * Aleliuja, aleliuja, aleliuja!

2 Geluonį mirties išrovė, * nuodėmes mūsų nuplovė, *
pragaro vartus išgriovė. – * Aleliuja...

3 Gyvas savo galia tapo, * nelietęs antspaudo kapo; *
sargai pabėgo be kvapo. – * Aleliuja...

4 Angelus siunčia šventuosius * pas Mariją ir savuosius *
mokytinius mylimuosius: – * Aleliuja...

5 „Motinėlei sopulingai * neškit naujieną džiaugsmingą *
prisikėlimo garbingo“. – * Aleliuja...

6 Veikiai patsai pas ją ėjo, * didžia šviesybe žibėjo, *
sveikindamas ją, kalbėjo: – * Aleliuja...

7 „Po tavo skausmų kartybės * nušvito diena linksmybės, *
dosni dangiškos ramybės“. – * Aleliuja...

8 „Sveikas, o Jėzau geriausias, * mano Sūneli mieliausias, *
žmonėms visiems maloniausias! – * Aleliuja...

9 Esu šiandieną laiminga, * Tave išvydus garbingą, *
nieko daugiau man nestinga“. – * Aleliuja...

10 Dangaus Karalius aukščiausias, * Išganytojas brangiausias, *
atpirko mus, maloniausias. – * Aleliuja...

11 Jis pragarą nugalėjo, * žalčio galva sutrupėjo, *
vargšams viltis sužibėjo. – * Aleliuja...

12 Tuoj pragarus atrakino, * vėles senolių ramino, *
paskui save eit vadino. – * Aleliuja...

13 Sveikas, Karaliau šviesybės, * Viešpatie didžios galybės, *
gelbėk ir mus iš tamsybės! – * Aleliuja...

14 ŠVENTUOJU PRISIKĖLIMU * duok mums kalčių atleidimą, *
tegul ir mus džiaugsmas ima! – * Aleliuja...

* Nuo Šeštinių iki Sekminių paskutinis posmas pradedamas:

ŠVENTUOJU DANGUN ŽENGIMU..., o per Sekmines – ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMU...

ŽYMĖS: