maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Maldavimai / Suplikacijos

Šventas Dieve

Šventas Dieve, * Šventas galingasis, * Šventas amžinasis, * pasigailėk mūsų!

Nuo maro, bado, ugnies ir karo * gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo staigios ir netikėtos mirties * saugok mus, Viešpatie!

Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir laikyti teikis, * meldžiam tave, Viešpatie!

Visai žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis, * meldžiam tave, Viešpatie!

Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis, * meldžiam tave, Viešpatie!

Nuodėmes mums atleisti teikis, * meldžiam tave, Viešpatie!

Žemei vaisių duoti ir išlaikyti teikis, * meldžiam tave, Viešpatie!

O Jėzau, Jėzau, Jėzau, * pasigailėk mūsų!

O Marija, Marija Dievo Motina, * užtarki mus!


Dievas mūsų prieglauda (pagal Ps 43)

Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė, * varge ištikimiausia pagalba.

Todėl nebijome, nors ir žemė drebėtų, * ir grimztų kalnai į jūrų gilybes.

Tekyla, tešniokščia sau marių bangos, * tevirpa jų daužomos kalnų uolos.

Galybių Viešpats mus gina, * mus visagalis Dievas globoja.

Palaimos srovė linksmina Dievo miestą, * Aukščiausiojo šventąjį būstą.

Jame gyvena Dievas, todėl jis nesugriaunamas; * išgelbės Dievas jį rytui auštant.

Ar kyla tautos, ar svyra karalystės, * vos Dievas prabyla – tuoj žemė nurimsta.

Galybių Viešpats mus gina, * mus visagalis Dievas globoja.

Ateikite ir regėkite Dievo darbus, – * kokių stebuklų jis žemėje daro!

Jis tramdo karus lig pat žemės krašto, * lankus trupina, ietis laužo, skydus ugnimi sunaikina.

Nurimkite ir pripažinkite, jog yra Dievas, * tautoms aukščiausias, visai žemei aukščiausias!

Galybių Viešpats mus gina, * mus visagalis Dievas globoja.


Prašant ypatingos Dievo pagalbos

Viešpatie, Karaliau, mūsų tėvų Dieve, * suteik mums kalčių atleidimą * ir Šventosios Dvasios apšvietimą, * kad žinotų Tavo žmonės, * jog Tu esi Dievas, Valdovas.
P.: Pagailėki savo sutvėrimų, * kuriuos atpirkai brangiausiuoju krauju.

Viešpatie, Karaliau, visų tautų Dieve, * suteik mums sveikatą (reikalingą giedrą, reikalingą lietų, darbo sėkmę, dorą ir blaivumą), * kad žinotų Tavo žmonės, * jog Tu esi Dievas, Valdovas. – P.

Viešpatie, Karaliau, visos žemės Dieve, * suteiki mums ramybę, * o karus atitolink, * kad žinotų Tavo žmonės, * jog Tu esi Dievas, Valdovas. – P.

ŽYMĖS: