maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

BAŽNYČIOS LITURGIJA

Bažnyčia yra Dievo tauta, krikščionių bendrija, išpažįstanti, kad Jėzus iš Nazareto yra Viešpats (Kyrios) – Išgelbėtojas, Atpirkėjas. Jis atpirko žmones bei tobulai pagarbino Dievą Velykų paslaptimi: savo kančia, prisikėlimu iš numirusių ir įžengimu į dangų. Kristaus Velykų paslaptį Bažnyčia skelbia ir švenčia savo liturgijoje, kad tikintieji ja gyventų ir ją liudytų pasaulyje. Graikiškos sąvokos liturgija pirminė reikšmė yra „viešas darbas“, „liaudies tarnyba, tarnavimas liaudžiai“. Krikščionys šia sąvoka nori pasakyti, kad Dievo tauta dalyvauja Dievo darbe. Liturgijos metu Kristus, mūsų Atpirkėjas ir Vyriausiasis Kunigas, savo Bažnyčioje, su ja ir per ją tęsia mūsų atpirkimo darbą. Naujajame Testamente ši sąvoka vartojama ne tik viešajam Dievo garbinimui (Apd 13, 2), bet ir Evangelijos skelbimui (Rom 15, 16) bei veikliai meilei (Rom 15, 27) nusakyti. Čia kalbama apie tarnavimą Dievui ir žmonėms. Švęsdama liturgiją Bažnyčia yra tarnaitė, sekanti savo Viešpačiu – vieninteliu Liturgu, tai yra Didžiuoju Kunigu: kultu ji dalyvauja Jo kunigiškoje tarnystėje, žodžio skelbimu pranašiškoje, o meilės darbais karališkojoje tarnystėje. 

Būdama Kristaus veikimas, liturgija yra ir Jo Bažnyčios veikla. Ji įkūnija Bažnyčią ir rodo ją kaip regimą Dievo ir žmonių bendrystės Kristuje ženklą. Ji įtraukia tikinčiuosius į naują bendrystės gyvenimą, siekia, kad visi dalyvautų liturgijoje „sąmoningai, aktyviai ir vaisingai“. Liturgija – krikščionių gyvenimo centras ir šaltinis. Ji neišsemia viso Bažnyčios veikimo: pirmiau turi eiti evangelizavimas, įtikėjimas ir atsivertimas; tik tada ji gali duoti vaisių tikinčiųjų gyvenime. 

Viso liturginio Bažnyčios gyvenimo centras yra eucharistinė auka ir sakramentai. Sakramentai – tai Dievo malonės ženklas, Dievo priesaika man ir mano priesaika Dievui, tai įėjimas į Dievo dovanojamą gyvenimą. Septyni Bažnyčios sakramentai apima visus svarbiuosius krikščionio – kartu ir Bažnyčios gyvenimo – tarpsnius ir momentus; jie įdiegia ir ugdo krikščionių tikėjimo gyvenimą, gydo jį ir skiria jam užduotis. 

MMV, kAK

SVARBU
ŠAUKIAMĖS ŠVENTOSIOS DVASIOS...

Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis (su Sekminų sekvencijos „Dvasia, Viešpatie, ateik“ natomis)...

Mokykimės giedoti ir kitą – grigališką himną Šventajai Dvasiai „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, kurį Bažnyčia gieda ypač svarbiose iškilmingose liturgijose. Parengėme pagalbinę versiją su natomis. 

Šventosios Dvasios litanija...

 

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

ABC knygoje – sekmadienių ir pagrindinių iškilmių liturginiai skaitiniai. Juos bus galima rasti ir lk.katalikai.lt.

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.