maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Jubiliejiniai Santuokos palaiminimai per Mišias

Jungtuvių sukakčių (metinių) ir jubiliejų, pvz., 25, 50, 60 metų progomis dera susirinkti padėkai Mišiomis ir jų metu atnaujinti Santuokos sakramento pasiryžimus ir prisiminti Santuokos svarbą išganymo plane.

Po homilijos kunigas šiais ar panašiais žodžiais paragina sutuoktinius padėkoti Dievui už gautąsias santuokinio gyvenimo malones ir pakviečia atnaujinti šventus santuokos pasiryžimus:
Brangūs sutuoktiniai N. ir N., jus šiandien minite reikšmingą savo gyvenimo dieną, kada Viešpaties akivaizdoje vienas kitam pažadėjote amžiną meilę ir ištikimybę, ir tą neatšaukiamą pažadą Dievas sutvirtino Santuokos sakramento malonėmis. Jus atėjote prie šio altoriaus padėkoti Dievui už gautąsias malones, atnaujinti aną dieną vienas kitam duotų pažadų ir paprašyti ištvermės malonių ateičiai. Dabar savo mintimis ir širdimi kreipkitės į Dievą, kad Jis priimtų jūsų padėką. Prašykite vienas kitam palaimos ir kilnios tarpusavio meilės.

Sutuoktiniai mintimis atnaujina pasiryžimus.

Paskui galima tai padaryti šiuo būdu.

Sutuoktinis taria (kunigo padedamas):
Garbė tau, Viešpatie, už N., mano gyvenimo draugę.

Sutuoktinė taria:
Garbė tau, Viešpatie, už N., mano gyvenimo draugą.

Abu sako:
Garbė tau, Viešpatie, kad su mumis buvai džiaugsmo ir vargo dienomis. Prašome tave: padėk mums ir toliau nuoširdžiai vienas kitą mylėti, kad būtume geri tavo meilės žmonijai liudytojai.

Kunigas sako:
Dievas tegloboja jus per visas gyvenimo dienas. Varge tebūna jums paguoda, sėkmėje – padėjėjas. Tepripildo jūsų namus savo dovanomis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. 
Visi: Amen.

Žiedų palaiminimas

Naujus žiedus galima laiminti šia malda:
Viešpatie, sustiprink šių savo tarnų meilę ir palaimink juos, kad šiuos žiedus, kaip ištikimybės ženklą, vienas kitam įteikdami, butų Santuokos sakramento malonių sustiprinti. Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi: Amen.

Žiedus galima pasmilkyti ar pašlakstyti.

Jeigu žiedai buvo palaiminti, kalbama ši malda:
Viešpatie, sustiprink šių savo tarnų meilę ir palaimink juos. 
Šie žiedai, kurie jiems yra ištikimybės ženklas, tepaskatina juos į kilnią meilę ir teprimena Santuokos sakramento malones. 
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi: Amen.

Visuotinė malda

Visuotinė malda kalbama šiuo ar Mišiose įprastu būdu. Vadovas maldą pradeda ir užbaigia, maldavimus skelbia kas nors iš dalyvaujančiųjų.

Visagali Dieve Tėve, Tu savo Apvaizdos sprendimus išganymo istorijoje panorai priminti sutuoktinių meile, ištikimybe (ir vaisingumu), tad parodyk ir šiems savo tarnams savąjį gerumą. 
A. Viešpatie, gaivink jų tarpusavio meilę.

Šventasis Tėve, Tu ištikimuosius kvieti ir reikalauji laikytis pažadų, Tu ir atlygini. Apdovanok savąja palaima šiuos savo tarnus, sulaukusius sutuoktuvių (dvidešimt penktųjų, penkiasdešimtųjų, šešiasdešimtųjų) metinių. – A.
Dieve Tėve, Tu per amžius esi tobuloje vienybėje ir meilėje su Sūnumi ir Šventąja Dvasia. Padėk, kad šių sutuoktinių meilės židinys, Sakramento malonių įžiebtas ir gaivinamas, liepsnotų ir patvarus išliktų. – A.
Dieve, Tu visus žmogaus išmėginimus taip savo Apvaizda tvarkai, kad tikintieji taptų panašūs ir į kenčiantį Kristų. Padėk šiems jubiliatams nuoširdžiai priimti džiaugsmus ir vargus, kad jie gyvenimu į Kristų panašėtų ir su juo visada gyventų. – A.
 Dieve, Tu nori, kad santuokinis bendrumas taptų krikščioniško gyvenimo liudijimu. Padėk visiems sutuoktiniams savo gyvenimu liudyti nuostabiąją Kristaus meilės žmonijai didybę. – A.

Dieve, tavo nurodymais remdamasi šeimos bendrija turi tvirtą gyvenimo pagrindą. Išklausyk šių savo tarnų nuoširdžias maldas ir padėk jiems, kad sekdami Šventosios šeimos pavyzdžiu galėtų tave danguje amžinai šlovinti. Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi: Amen.

Po „Tėve mūsų“, vietoj „Gelbėk mus, Viešpatie“ kunigas, atsigręžęs į jubiliatus, išskėtęs rankas kalba Bažnyčios palaiminimą:
Tave, Dieve, visokio Gėrio Kūrėjau, garbiname ir šloviname. Tu vyrą ir moterį savo kūrybos pradžioje sukūrei, kad gyvenimu ir meile tarp savęs dalytųsi. Dėkojame tau, Viešpatie, kad laiminai šių savo tarnų N. ir N. šeimos bendruomenę, trokšdamas, kad jie mums būtų Kristaus vienybės su Bažnyčia paveikslas.
Dabar maloniai pažvelk į juos. Kaip saugojai jų vienybę džiaugsme ir darbe, taip padėk jiems iki galo būti vienas kitam ištikimiems santuokoje, padidink jų meilę, sustiprink širdžių vienybę, kad jie (su čia / esančiais savo vaikais / esančiu vaikų būriu) galėtų ir danguje amžinai džiaugtis. Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi: Amen.

Jubiliatai Švenčiausiąją Komuniją gali priimti abiem pavidalais.

Jeigu sutuoktiniai švenčia santuokinio gyvenimo 50 metų jubiliejų, prieš Mišių pabaigos palaiminimą kunigas gali įteikti jiems kryželiu pažymėtas lazdeles. Tada jis sako:
Gerbiamieji jubiliatai, imkite kryžiumi vainikuotas lazdeles pasiremti senatvėje. Semdamiesi jėgų iš Išganytojo kryžiaus, ištvermingai eikite dorybių keliu ir siekite savojo tikslo – Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso laikas ir amžinybė, garbė ir viešpatavimas per amžius.
Visi: Amen.

Mišių pabaigoje kunigas jubiliatus ir visus dalyvius palaimina įprastu ar šiuo iškilmingu būdu.

Diakonas (arba pats kunigas) šiais ar panašiais žodžiais pakviečia:
Nusilenkite palaiminimui.

Tada kunigas, ištiesęs rankas virš jubiliatų, kalba:
Visagalis Dievas Tėvas tesuteikia jums savo džiaugsmą.
Visi: Amen.

Vienatinis Dievo Sūnus tepadeda jums džiaugsme ir varge.
Visi: Amen.

Šventosios Dvasios meilė tegyvena jūsų širdyse.
Visi: Amen.

Ir visus jus, čia esančius, tepalaimina visagalis Dievas – 
Tėvas, ir Sūnus, ✠ ir Šventoji Dvasia.
Visi: Amen.

ŽYMĖS: