maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Jungtuvės ne Mišių metu

Pradžia

Pasitinkant sužadėtinius giedamas himnas „O DVASIA, VIEŠPATIE, NUŽENK“.

Vadovas (vyskupas, kunigas ar diakonas) ateina prie bažnyčios durų ar kitur pasitikti sužadėtinių ir juos pasveikina Bažnyčios vardu. Prie altoriaus į jungtuvėms skirtą vietą einama procesijos tvarka: patarnautojai, apeigų vadovas, sužadėtiniai, lydimi liudytojų, giminaičių ir kitų. Atėjus prie altoriaus, jis pagerbiamas nusilenkimu. Vadovas gali pasitikti ir pasveikinti sužadėtinius ir jungtuvėms skirtoje vietoje.

Apeigų vadovas ir visi persižegnoja. Vadovas visus pasveikina šiais ar kitais Šventojo Rašto žodžiais: 
Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus! (1 Kor 1, 3) 
Visi: Ir su tavimi!

Tada vadovas paragina susirinkusiuosius dalyvauti Santuokos sakramento apeigose. Po to kalba maldą: 
Išklausyk, Viešpatie, mūsų maldavimus ir ant šių savo tarnų 
(N ir N) išliek savo malonių gausą. Tai, ką tavo altorius sujungs, testiprins jų tarpusavio meilė. Per Kristų, mūsų Viešpatį. 
Visi: Amen.

Žodžio liturgija

Galima atsisėsti.

Skaitomos ištraukos iš Šventojo Rašto, paskui apeigų vadovas aiškina skaitytus tekstus, primindamas krikščioniškosios santuokos svarbą, sutuoktinių meilės kilnumą, Sakramento malonę ir įpareigojimus.

Dera, kad Šventojo Rašto ištraukas, išskyrus Evangeliją, skaitytų sužadėtinių artimieji ar bičiuliai.

Santuokos apeigos

Jeigu tuokiasi dvi ar daugiau porų, kiekviena jų yra atskirai klausiama apie sutikimą tuoktis ir atskirai duoda priesaiką.

Visiems stovint, vadovas kreipiasi į sužadėtinius:

Jūs atėjote į Dievo namus, kad Bažnyčios įgaliotinio ir čia esančių liudytojų akivaizdoje Viešpats užantspauduotų jūsų nutarimą susituokti.

Anksčiau Krikšto sakramentu Kristus jums suteikė pirmą ir būtiniausią išganymo malonę – jus paskyrė šventam gyvenimui. Šiandien Santuokos sakramentu jus sustiprins amžinai tarpusavio meilei ir ištikimybei tesėti bei kitoms garbingoms susituokusiųjų pareigoms atlikti ir praturtins naujomis dvasinėmis dovanomis.

Tad Bažnyčios vardu kiekvieną klausiu apie jūsų pasiryžimus.

Klausimai prieš priesaiką

Vadovas klausia sužadėtinius, ar jie tuokiasi niekieno neverčiami ir gerai apgalvoję.

Pirmiausia klausiamas sužadėtinis: 
N., ar esi rimtai apsigalvojęs, niekieno neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę? 
Sužadėtinis: Esu! (Taip!)

Vadovas kreipiasi į sužadėtinę: 
N., ar esi rimtai apsigalvojusi, niekieno neverčiama ir tikrai pasiryžusi tekėti už šio savo sužadėtinio? 
Sužadėtinė: Esu! (Taip!)

Vadovas klausia abu: 
Ar pasižadate santuokos kelyje visą gyvenimą vienas kitą mylėti ir gerbti? 
Kiekvienas atsako: Pasižadu! (Taip!) 

K. Ar sutinkate pagal Dievo valią susilaukti vaikų ir juos auklėti, kaip liepia Dievas ir Bažnyčia? 
Sužadėtiniai: Sutinkame! (Taip!)

K. Tesuteikia jums Dievas savo malonės, kad tai, ką pasižadate, būtų jūsų šeimos gyvenimo pagrindas.

Santuokinė priesaika

Vadovas sužadėtinius pakviečia: 
Kadangi tikrai ryžtatės sudaryti šventą vyro ir moters sąjungą, paduokite vienas kitam dešinę ranką ir Dievo bei Bažnyčios akivaizdoje vienas kitam prisiekite.

Sužadėtiniai paduoda rankas. Kunigas ant jų uždeda stulą. Kiekvienas prisiekia atskirai.

Sužadėtinis sako: 
Aš, N., imu tave, N., savo žmona
Ir prisiekiu visada būti tau ištikimas:
Kai laimė lydės ar vargas suspaus,
Kai sveikata tvers ir ligos suims – 
Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu.
Tepadeda man Dievas! 

Sužadėtinė sako: 
Aš, N., imu tave, N., savo vyru
Ir prisiekiu visada būti tau ištikima:
Kai laimė lydės ar vargas suspaus,
Kai sveikata tvers ir ligos suims – 
Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu.
Tepadeda man Dievas!

Priesaikos patvirtinimas

Vadovas, nuėmęs nuo rankų stulą, sako: 
Šią jūsų priesaiką, duotą Bažnyčios akivaizdoje, testiprina Viešpats savo malone ir jus dosniai telaimina.

Kunigas sutuoktinius peržegnoja. Paskui taria: 
Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria! 

Arba:
Šią jūsų priesaiką, duotą Bažnyčios akivaizdoje, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas, pirmuosius žmonijos tėvus – vyrą ir moterį – Rojuje sujungęs Dievas, Kristaus malone testiprina ir tepalaimina (ir peržegnoja sutuoktinius). Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria.

Vadovas kreipiasi į liudytojus: 
Jūs, kurie čia esate, būsite liudytojai, kad ši santuoka sudaryta Dievo akivaizdoje ir palaiminta Bažnyčios.
Dabar visi garbiname Dievą:
Visi: Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius!

Žiedų palaiminimas ir įteikimas

Vadovas laimina žiedus (ir vainikėlį): 
Tepalaimina ✠ Viešpats šiuos žiedus, kuriuos vienas kitam įteiksite kaip meilės ir ištikimybės ženklą.

Žiedai (ir vainikėlis) gali būti pašlakstyti švęstu vandeniu ir pasmilkyti, tada įteikiami jaunavedžiams. Šie juos užmauna vienas kitam ant dešinės rankos bevardžio piršto. Kiekvienas gali sakyti: 

Sutuoktinis: N., imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą – vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 

Sutuoktinė: N., imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą – vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Visuotinė malda

Vadovas pirmiausia pakviečia visus melstis, po to skaitomi maldavimai, kuriems pritaria visi apeigų dalyviai. Dera, kad juos skaitytų sutuoktinių artimieji ar bičiuliai.

Jeigu sutuoktiniai nepriims Komunijos, po maldos kalbama TĖVE MŪSŲ... 

Santuokos palaiminimas

Sutuoktiniai atsiklaupia. Vadovas pakviečia melstis. Visi meldžiasi tyliai.

Paskui vadovas, ištiesęs virš sutuoktinių rankas, kalba šią ar kitą palaiminimo maldą:

Dieve, Tu savo galybe visa iš nieko sukūrei ir pasauliui išmintingus kelius nužymėjai. Sukūrei ir žmogų, į save panašų, sukūrei vyrą ir moterį ir paskelbei, kad jiedu jungsis į neišardomą šeimą ir drauge kurs savo laikinąjį ir amžinąjį likimą.

Dieve, šventąjį santuokos ryšį Tu pakėlei į sakramento garbę, kad jis vaizduotų tyrą ir vaisingą Kristaus ir Bažnyčios meilę.

Žmonijos aušroje įsteigęs vyro ir moters sąjungą, Dieve, ją tokia palaima apdovanojai, kad nė žmonių kaltės jos nepanaikino.

Pažvelk dabar meiliai į šiuos jaunavedžius, trokštančius Tavo palaimos! Siųsk jiems Šventosios Dvasios dovanų ir įliek savo meilės į jų širdis, kad santuokoje būtų vienas kitam ištikimi.

Papuošk jaunąją N. meilumu bei romumu! Tegul ji sau pavyzdžiu ima šventąsias moteris, kurių žygdarbius šlovina Raštai.

Tegul jie visada pasitiki vienas kitu, tegerbia vienas kitą kaip lygiavertį žemės gyvenimo bendrakeleivį, pašauktą į Tavo malonę ir šventumą, ir tegul vienas kitą taip myli, kaip Kristus myli Bažnyčią, o Bažnyčia – Kristų.

Karštai meldžiame šiems sutuoktiniams, Viešpatie, Tavo malonės, kad jie visuomet vienas kitam meilūs ir ištikimi pasiliktų, o kitiems žmonėms duotų skaistaus gyvenimo pavyzdį ir Evangelijos įkvėpti garbingai liudytų Kristų. (Leisk jiems susilaukti įpėdinių, dorai juos išauklėti ir džiaugtis vaikų ir vaikaičių gerove.) Suteik jiems žemėje garbingą amžių, o danguje – nesibaigiančią laimę. Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen. 

Šventoji Komunija

Jeigu sutuoktiniai priims Komuniją, vadovas eina prie tabernakulio, paima komuninę, pastato ją ant altoriaus ir šiais ar panašiais žodžiais paragina melstis: 
Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus mokė.

Visi kalba: TĖVE MŪSŲ...

Vadovui pakvietus, visi palinki vieni kitiems ramybės.

Tada vadovas, rodydamas Eucharistinę Duoną, sako: 
Štai Dievo Avinėlis, 
kuris naikina pasaulio nuodėmes. 
Laimingi, kurie yra pakviesti į Avinėlio puotą!

Visi atsako: 
Viešpatie, nesu vertas (verta), kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį, ir mano siela pasveiks.

Vadovas eina prie sutuoktinių ir kiekvienam jų, rodydamas Eucharistinę Duoną, sako:
Kristaus Kūnas.

Priimantysis atsako: Amen!

Dera Komuniją priimti ir sutuoktinių artimiesiems bei bičiuliams. Dalijant Komuniją gali būti giedamos eucharistinės giesmės.

Baigus dalyti Komuniją, galima melstis tyloje ar giedoti garbinimo psalmę ar giesmę.

Po to vadovas kalba šią ar kitą maldą: 
Pasistiprinę, Viešpatie, prie Tavo stalo, meldžiame malonės, kad Santuokos sakramentą šiandien priėmusieji visada laikytųsi Tavojo kelio ir žmonėms skelbtų Tavo šventąjį vardą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. 
Visi: Amen. 

Pabaiga

Jungtuvių apeigos baigiamos palaiminimu: 
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas ✠ ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.

Visi: Amen.

Pabaigoje sutuoktiniai, liudytojai ir vadovas pasirašo Santuokų aktų knygoje. 

Plg. MMV

ŽYMĖS: