maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Sužadėtuvių palaiminimas

Krikščionių sutuoktinių gyvenimui, vaikų auklėjimui bei ypatingų pareigų atlikimui labai svarbus išankstinis pasirengimas Santuokos sakramentui. Todėl krikščioniškos būsimųjų sutuoktinių sužadėtuvės yra svarbus aktas, pažymintis tai, kas vėliau bus įvykdyta. Tad sužadėtuvių apeigos yra dieviškosios palaimos prašymas kelionei į Santuoką.

Dera, kad prieš sužadėtuves vienas iš tėvų ar abu savo sūnų ar dukterį palaimintų. Jei sužadėtuvės rengiamos dalyvaujant tiktai būsimųjų sutuoktinių šeimos nariams, joms vadovauja vienas iš tėvų arba ir kuris kitas pasaulietis. Jeigu vadovauja kunigas ar diakonas, jis privalo labai aiškiai ir įsakmiai pabrėžti, kad sužadėtuvės dar nėra santuoka ir nesuteikia teisės pradėti bendro vedybinio gyvenimo.

Šiomis apeigomis galima pažymėti ne tik sužadėtuves, bet ir būsimųjų sutuoktinių katechetinio pasirengimo santuokai pradžią.

Nei sužadėtuvės, nei sužadėtinių palaiminimas nejungtinas su Mišiomis.

Pradžios apeigos

Susirinkus šeimoms, kunigas ar diakonas persižegnoja ir sako:
Mus mylinčio ir save ant kryžiaus už mus paaukojusio Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir ramybė tebūna su jumis.
Visi: Ir su tavimi.

Jeigu apeigas atlieka pasaulietis, jis persižegnoja ir sako:
Brangieji, garbinkime mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris mus mylėjo ir save už mus paaukojo ant kryžiaus. 
Visi: Garbė Dievui!

Vadovas šiais ar panašiais žodžiais paragina sužadėtinius rengtis palaiminimui:
Mums visiems visada būtina Dievo globa ir palaima. Ypatinga Viešpaties pagalba yra reikalinga besirengiantiems sukurti krikščionišką šeimą. Todėl melskime Dievą, kad padėtų mūsų bičiuliams N. ir N. vienas kitą gerbti, dar karščiau pamilti bei pažinti ir pasirinkti tai, kas būtina jų ateities gyvenimui. Tegu malda ir nuoširdžiu pasirengimu jie subręsta šventam Santuokos sakramentui, o vėliau gyvenime patiria gausią Dievo palaimą.

Dievo žodžio skaitiniai

Vienas iš dalyvių arba pats vadovas perskaito Šventojo Rašto tekstą.

Jn 15, 9–12

Mano įsakymas, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau.

Jėzus savo mokiniams pasakė:

„Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse butų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netruktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.“

Vadovas trumpai paaiškina perskaitytą Šventojo Rašto tekstą. Taip pat aiškiai ir įsakmiai nurodo, kad sužadėtuvių iškilmės dar nėra santuoka, o tik pasižadėjimas tuoktis, kuris gali būti atšauktas ir nesuteikia jokios teisės pradėti vedybinio gyvenimo.

Visuotinė malda

Po to kalbama visuotinė malda. Vadovas pakviečia maldai, o kreipinius gali skelbti kuris nors iš dalyvių. Iš čia pateikiamos maldos galima pasirinkti tai progai tinkamiausius kreipinius ar pridėti ir naujų.

Dabar nuoširdžiai melskime Dievą Tėvą, kuris taip myli visus žmones, kad jų gelbėti atsiuntė savo Sūnų ir nori, jog mes visi pasaulyje būtume jo gerumo liudytojai. Tad ir maldaukime Jį:

Viešpatie, padėk mums visada Tave mylėti! – A. Viešpatie, padėk mums visada Tave mylėti! 
Tu nori, kad mes, vieni kitus gerbdami, būtume ištikimi Tavo vaikai ir Kristaus broliai. – A.
Tu mums uždedi savo meilės naštą, kad ją nešdami patys taptume laimingi. – A.
Tu vyrą ir moterį tarpusavio meile sujungi, tad brandink N. ir N. meilę iki Santuokos dienos. – A.
Tu sutuoktinių meilės pilnatvę išaukštinai Santuokos sakramento didybe, kad ji pavaizduotų slaptingą tavo Sūnaus atpirkimo auką, kai Jis, mūsų Gelbėtojas, savo meilę Bažnyčiai savo krauju Tau patvirtino. – A.
Tu N. ir N. šauki į meilės pilnatvę, kad sukūrę krikščionišką šeimą jie taptų vienos širdies ir vienos sielos. – A.

Prieš palaiminimą sužadėtiniai vienas kitam (pagal vietos papročius) gali įteikti žiedus ar kitokią dovaną.

Įteikus dovanas, vadovas gali tarti:
Saugokite šias savo meilės pareiškimo dovanas, kad šios dienos pasižadėjimas ateityje nuvestų jus prie altoriaus, kur Viešpats jūsų meilę apvainikuotų savo dovanomis ir patvirtintų savo antspaudu.

Palaiminimas

Jei vadovas pasaulietis, sudėjęs rankas (jei kunigas ar diakonas – išskėtęs rankas) taria:
Garbiname Tave, Viešpatie, kad šių savo tarnų N. ir N. širdyse pažadinai vienas kito meilę ir juos šauki į šeimos gyvenimą. Sustiprink jų širdis, kad jie liktų vienas kitam ištikimi ir, savo elgesiu visada Tau patikdami, laimingai nueitų prie Santuokos altoriaus. Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi: Amen.

Kunigas ar diakonas prideda:
Viešpatie Dieve, visokio džiaugsmo šaltini! Tavo Apvaizda šiuos jaunuolius paskatino pažadais susirišti. Meldžiame, kad jie, besirengdami Santuokos sakramentui, Tavo malonių nestokotų ir, patyrę Tavo gerumo palaimą (peržegnoja) ✠, vienas kitą skaisčius saugotų ir tarpusavio meilę bei ištikimybę ugdytų. Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi: Amen.

Pabaiga

Vadovas apeigas užbaigia žodžiais:
Tegyvena jumyse Dievo meilė ir ramybė, kad jūsų žingsniai butų tiesūs ir jūsų širdžių meilė tvirtėtų.
Visi: Amen.

Tinka pagiedoti giesmę Marijai.

Plg. MMV

ŽYMĖS: