maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Valandų liturgija

Kristaus slėpinys (Jo Įsikūnijimas ir Jo Velykos), kurį švenčiame Eucharistijoje, ypač sekmadienį, lydi ir įprasmina kiekvienos dienos laiką per Valandų liturgiją, arba „Dievo tarnybą“.  Ištikimai laikantis apaštalų nurodymų „melstis be paliovos“, Dievo tarnybos šventimas „taip sutvarkytas, kad visa dienos ir nakties tėkmė būtų pašvęsta Dievo šlovinimui“. Tai „viešoji Bažnyčios malda“, kuria tikintieji (dvasininkai, pašvęstieji ir pasauliečiai) vykdo karališkąją pakrikštytųjų kunigystę. Bažnyčios „nustatytu būdu“ švenčiama Valandų liturgija Bažnyčios – Kristaus Sužadėtinės balsas, kylantis Sužadėtiniui arba, kitaip tariant, tai Kristaus ir Jo Kūno malda Tėvui.

Valandų liturgija yra visos Dievo tautos malda. Joje pats Kristus toliau tęsia savo kunigiškąjį darbą per savo Bažnyčią, o kiekvienas dalyvauja joje pagal savo vietą Bažnyčioje ir gyvenimo aplinkybes: kunigai – nes, atsidėję pastoracijai, yra pašaukti uoliau melstis ir tarnauti Dievo žodžiui, pašvęstieji broliai ir seserys, – nes taip ragina jų gyvenimo charizma; visi tikintieji tai daro pagal savo galimybes. Privalu rūpintis, kad pagrindinės Valandos, ypač Vakarinė, sekmadieniais ir iškilmingų švenčių dienomis būtų drauge švenčiamos bažnyčioje. Patartina visiems atlikti Dievo tarnybą arba su kunigais, arba vieniems pasauliečiams, arba net pavieniui.

Valandų liturgija, kuri yra tam tikras eucharistinės Aukos tęsinys, ne tik neatmeta kitų Dievo tautos pamaldumo formų, bet net laiko jas, ypač Švenčiausiojo Sakramento adoraciją ir garbinimą, būtinu šios liturgijos papildymu.

Liturgija yra viso Kristaus – Galvos ir Kūno – veikimas. Mūsų Vyriausiasis Kunigas be paliovos ją švenčia dangiškojoje liturgijoje drauge su Švenčiausiąja Dievo Motina, apaštalais, visais šventaisiais ir su daugybe žmonių, kurie jau yra pasiekę dangaus karalystę. 

* * *

Valandų liturgija iš esmės yra sudaryta iš Psalmyno ir Dievo žodžio giedojimo ar skaitymo.

Valandų liturgija atliekama kanoninėmis valandomis (svarbiausios – Rytmetinis šlovinimas ir Vakarinė malda):
Rytmetinė (pradedant dieną, kaip pirmasis dienos darbas),
Priešpiečio malda – Trečioji (apie 9 val.),
Vidudienio malda – Šeštoji (apie vidudienį),
Pavakario malda – Devintoji (apie 15 val.),
Vakarinė (temstant ar prieš vakarienę),
Naktinė (dienos užbaigimas; prieš einant miegoti).
Aušrinė gali būti atliekama įvairiai, dažniausiai ryte, prieš šlovinimą arba prieš Naktinę.

Visos Valandos (išskyrus Naktinę) sudarytos iš Psalmyno pagal keturių savaičių sistemą. Per mėnesį šitaip yra atliekamos visos (ar beveik visos) 150 psalmių. Naktinėje psalmės atliekamos pagal vienos savaitės sistemą.

Valandų liturgijoje atliekami Bažnyčios himnai, himnai iš Senojo ir Naujojo Testamentų, skaitomos Šventojo Rašto ištraukos, Bažnyčios susirinkimų, Bažnyčios tėvų ar šventųjų rašytojų tekstai, maldos.

Atskira Valandų liturgija (vadinama Ufficium defunctorum„Tarnyba mirusiesiems“ arba Gedulinė) yra atliekama laidojant ar minint mirusiuosius.

Kiekvienas pasaulietis (pagal jo gyvenimo ypatumus) gali laisvai pasirinkti, kurią Liturgijos valandą švęsti. Ypač patariamos bent jau Rytmetinė ir Vakarinė – svarbiausios Valandos. Paprastai atliekama bent viena iš trijų Vidudienio valandų. Vienuolynuose yra įprasta švęsti visas tris.

Valandos pradedamos

Prieš pirmą tą dieną atliekamą Valandą darant kryželį ant lūpų sakoma:
K. Viešpatie, atverk mano lūpas.
A. Ir aš tave šlovinsiu.

Prieš kitas Valandas žegnojantis sakoma:
K. Dieve, ateik man padėti.
A. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, * ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, * ir per amžius.
Amen. Aleliuja. (Aleliuja Gavėnios laiku galima pakeisti: „Garbė tau, Kristau, amžinosios garbės Karaliau!“)

Valandos baigiamos

Rytmetinė ir Vakarinė baigiamos žegnojantis ir sakant:
K. Viešpats mus tepalaimina, tesaugo nuo visokio blogio ir tenuveda į amžinąjį gyvenimą.
A. Amen.

Aušrinė ir Dieninė baigiama žegnojantis tariant:
K. Garbinkime Viešpatį.
A. Dėkojame Dievui.

MMV, kAK

SVARBU
GIEDAME Devintinių sekvenciją!

Devintinių sekvenciją giedoti iškilmės metu nėra privaloma, bet giedojimas labai papuošia ir patraukia į gilumą... Tai įspūdingas Švč. Kūno ir Kraujo garbei skirtas senas Bažnyčios himnas, kupinas solidžios teologijos, sukurtas šv. Tomo Akviniečio. MALDYNAS.katalikai.lt jau rasite visus himno žodžius, natas ir net audioįrašus. Tikimės tai padės visiems giedoti!

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.