maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Novenos arba devyndieniai

Nuo seno katalikai naudoja maldos formą – devyndienius arba noveną. Devyndieniai sudaryti iš maldų, mąstymų, giesmių, kurie atliekami devynias dienas (iš čia ir lotyniškasis pavadinimas nono – „devyni“) iš eilės, dažniausiai ruošiantis kuriai nors iškilmei arba meldžiant ypatingos malonės. 

Novenos praktika kildinama iš Apaštalų darbuose randamo liudijimo: „Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais“ (1, 14). Suskaičiuojamos devynios dienos tarp Jėzaus įžengimo į Dangų ir Šventosios Dvasios atsiuntimo. 

Novenos tikslas – pažvelgus į sąžinę ir pajutus savo nuodėmingumą, atsigręžti į Viešpatį ir šauktis Jo gailestingumo. O Dievo Motina ir Šventieji – ištikimybės Dievo valiai pavyzdžiai – visada užtaria nuoširdžiai besimeldžiantį žmogų, gyvenimo piligrimą, einantį amžinųjų namų link.

Atliekant noveną svarbu: 
✦ atlikti išpažintį, 
✦ dalyvauti Eucharistijoje, priimant Komuniją,
✦ daryti gera artimui (melstis, pasninkauti, padėti artimui, aplankyti ligonį, jį slaugyti, duoti išmaldą, užsakyti Mišias). 

MMV, kAK

SVARBU
...
Sveiki, sulaukę Šventų Velykų!

Galingai prisikeliančio Kristaus šviesa teišsklaido mūsų proto ir širdies tamsą! (Malda uždegant Velykų žvakę)

Katalikų interneto tarnyba

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.