maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Šventieji

 

Šventųjų litanija (maldavimams)

Visų Šventųjų litaniją, skirtą iškilmingiems maldavimams, sudaro penkios dalys: įžanginiai maldavimai į Dievą, kreipiniai į šventuosius, kreipiniai į Išganytoją, maldavimai įvairiais reikalais (pasirinktinai A arba B) ir pabaiga (pasirinktinai A arba B). 

Visų Šventųjų litanija, skirta Velyknakčiui ir Šventimams >>

ŽYMĖS:
Litanijos

   Maldavimai į Dievą

Kýrie, eléison! Kýrie, eléison! 

Christe, eléison! Christe, eléison!

Kýrie, eléison! Kýrie, eléison!

 

Kristau, išgirsk mus! 
Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! 

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

    Kreipiniai į šventuosius

Šventoji Marija, melski (-te) už mus!

Šventoji Dievo Gimdytoja, 

Šventoji mergelių Mergele,

Šventieji Mykolai, Gabrieliau ir Rapolai, 

Visi šventieji angelai, 

   Patriarchai ir pranašai

Šventasis Abraomai, melski (-te) už mus!

Šventasis Moze, 

Šventasis Elijau, 

Šventasis Jonai Krikštytojau, 

Šventasis Juozapai,

Visi šventieji patriarchai ir pranašai, 

   Apaštalai ir mokiniai 

Šventasis Petrai ir Pauliau, melski (-te) už mus!

Šventasis Andriejau,

Šventieji Jonai ir Jokūbai,

Šventasis Tomai, 

Šventasis Matai, 

Visi šventieji Apaštalai, 

Šventasis Lukai,

Šventasis Morkau,

Šventasis Barnabai,

Šventoji Marija Magdaliete, 

Visi šventieji Viešpaties mokiniai,

   Kankiniai

Šventasis Steponai, melski (-te) už mus!

Šventasis Ignotai Antiochieti,

Šventasis Polikarpai,

Šventasis Justinai,

Šventasis Laurynai,

Šventasis Kiprijonai,

Šventasis Bonifacai,

Šventasis Stanislovai,

Šventasis Tomai Beketai, 

Šventasis Jonai Fišeri ir Tomai Morai,

Šventasis Pauliau Miki,

Šventasis Jonai Brebefai ir Izaokai Žogai, 

Šventasis Petrai Šaneli, 

Šventasis Karoli Luanga,

Šventosios Perpetua ir Felicita, 

Šventoji Agniete, 

Šventoji Marija Goreti,

Visi šventieji kankiniai,

   Vyskupai ir mokytojai

Šventieji Leonai ir Grigaliau, melski (-te) už mus!

Šventasis Ambraziejau,

Šventasis Jeronimai,

Šventasis Augustinai,

Šventasis Atanazai,

Šventasis Bazilijau ir Grigaliau Nazianzieti,

Šventasis Jonai Auksaburni,

Šventasis Martynai,

Šventasis Patrikai,

Šventieji Kirilai ir Metodijau,

Šventasis Karoli Boromėjau,

Šventais Pranciškau Salezai,

Šventasis Pijau Dešimtasis,

   Kunigai ir pašvęstieji

Šventasis Antanai, melski (-te) už mus!

Šventasis Benediktai,

Šventasis Bernardai,

Šventieji Pranciškau ir Domininkai,

Šventasis Tomai Akvinieti, 

Šventasis Ignacai Lojola,

Šventasis Pranciškau Ksaverai,

Šventasis Vincentai Paulieti,

Šventasis Jonai Marija Vianėjau,

Šventasis Jonai Bosko,

Šventoji Kotryna Sieniete,

Šventoji Jėzaus Terese,

Šventoji Rože Limiete,

   Pasauliečiai

Šventasis Liudvikai, melski (-te) už mus!

Šventasis Kazimierai,

Šventoji Monika,

Šventoji Elzbieta Vengre,

Visi Dievo šventieji ir šventosios, 

   Kreipiniai į Kristų

A

Būk maloningas, gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo visokio blogio 

Nuo visokių nuodėmių

Nuo velnio žabangų 

Nuo apmaudo, neapykantos ir visokių blogų norų

Nuo amžinosios mirties

Savo įsikūnijimu

Savo gimimu

Savo krikštu ir šventuoju pasninku

Savo kryžiumi ir kančia

Savo mirtimi ir palaidojimu

Savo šventuoju prisikėlimu

Savo nuostabiuoju įžengimu

Šventosios Dvasios Guodėjos išliejimu

Savo garbinguoju atėjimu

Arba B

Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk mūsų!

Tu atėjai į šį pasaulį

Tu kabojai ant kryžiaus

Tu mirtį už mus prisiėmei

Tu gulėjai kape

Tu priskėlei iš numirusių

Tu įžengei į dangų

Tu atsiuntei apaštalams Šventąją Dvasią

Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje

Tu ateisi gyvųjų ir mirusiųjų teisti

   Maldavimai įvairiais reikalais

A

Mūsų pasigailėti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!

Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis,

Mus pačius, šventojoje savo tarnystėje sustiprinti ir išlaikyti teikis,

Visiems mūsų geradariams amžinosiomis gėrybėmis atlyginti teikis,

Žemei vaisių duoti ir išlaikyti teikis,

Arba B

Būti mums atlaidus teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!

Mūsų protuose dangaus ilgesį pažadinti teikis,

Mūsų ir mūsų brolių, artimųjų bei geradarių sielas nuo amžinosios pražūties išgelbėti teikis,

Visiems mirusiesiems amžinąjį atilsį duoti teikis,

Pasaulį nuo maro, bado ir karo saugoti teikis,

Visai žmonijai taiką ir tikrąją santarvę duoti teikis,

   Niekuomet nepraleidžiami šie maldavimai:

Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir išlaikyti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!

Šventąjį Tėvą ir visus dvasininkus šventame tikėjime išlaikyti teikis,

Visiems Kristų tikintiems vienybę duoti teikis,

Visus žmones Evangelijos šviesa apšviesti teikis, 

   Pabaiga

A

Kristau, išgirsk mus! 
Kristau, išgirsk mus!

Kristau, išklausyk mus!
Kristau, išklausyk mus!

 

Arba B

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
pasigailėk mūsų!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
pasigailėk mūsų!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
pasigailėk mūsų!

 

Kristau, išgirsk mus! 
Kristau, išgirsk mus!

Kristau, išklausyk mus!
Kristau, išklausyk mus!

 

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

 

Malda

Dieve, mūsų Prieglauda ir Stiprybe, priimk savosios Bažnyčios maldas ir suteik visa, ko su pasitikėjimu karštai prašome. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

Arba 

Gailestingasis Dieve, Tu matai, kad dėl savo silpnumo dažnai mes palūžtame, bet savo šventųjų pavyzdžiais vėl gražink mus prie savo meilės. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

MMV

   Supplicatio ad Deum

Kýrie, eléison! Kýrie, eléison! 

Christe, eléison! Christe, eléison! 

Kýrie, eléison! Kýrie, eléison!

 

Christe, audi nos!
Christe, exáudi nos!

 

Pater de cælis, Deus, miserére nobis!

Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis!

Spíritus Sancte, Deus, miserére nobis!

Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis!

   Invocatio sanctorum

Sancta María, ora (oráte) pro nobis!

Sancta Dei Génetrix,

Sancta Virgo vírginum,

Sancte Míchael, Gábriel, et Ráphael,

Omnes sancti Angeli, 

   Patriarchae et prophetae

Sancte Abraham,  ora (oráte) pro nobis!

Sancte Moyses,

Sancte Elia,

Sancte Ioannes Baptista, 

Sancte Ioseph,

Omnes sancti Patriarchae et Prophetae, 

   Apostoli et discipuli

Sancte Petre et Paule,  ora (oráte) pro nobis!

Sancte Andréa, 

Sancti Ioánnes et Iacóbe, 

Sancte Thoma, 

Sancte Matthǽe, 

Omnes sancti Apostoli, 

Sancte Luca, 

Sancte Marce,

Sancte Bárnaba,

Sancta María Magdaléna, 

Omnes sancti discípuli Dómini,

   Martyres

Sancte Stéphane,  ora (oráte) pro nobis!

Sancte Ignati (Antiochene),

Sancte Polycarpe,

Sancte Iustine,

Sancte Laurénti,

Sancte Cypriane, 

Sancte Bonifati,

Sancte Stanislae,

Sancte Thoma (Becket),

Sancti Ioannes (Fisher) et Thoma (More),

Sancte Paule (Miki),

Sancti Ioannes (de Brebeuf) et Isaac (Jogues), 

Sancte Petre (Chanel),

Sancte Carole (Lwanga),

Sanctae Perpetua et Felicitas, 

Sancta Agnes, 

Sancta Maria (Goretti),

Omnes sancti mártyres,

   Episcopi et doctores 

Sancti Leo et Gregóri,  ora (oráte) pro nobis!

Sancte Ambrósi,

Sancte Hierónyme,

Sancte Augustíne,

Sancte Athanasi,

Sancti Basili et Gregori (Nazianzene),

Sancte Ioannes Chrysostome,

Sancte Martíne,

Sancte Patrici,

Sancti Cyrille et Methodi,

Sancte Carole (Borromeo),

Sancte Francisce (de Sales),

Sancte Pie (Decime),

   Presbyteri et religiosi

Sancte Antóni,  ora (oráte) pro nobis!

Sancte Benedícte,

Sancte Bernárde,

Sancti Francísce et Domínice, 

Sancte Thoma (de Aquino), 

Sancte Ignati (de Loyola),

Sancte Francisce (Xavier),

Sancte Vincenti (de Paul),

Sancte Ioannes Maria (Vianney),

Sancte Ioannes (Bosco),

Sancta Catharina (Senensis),

Sancta Teresia (a Iesu),

Sancta Rosa (de Lima), 

   Laici 

Sancte Lodovice,  ora (oráte) pro nobis!

Sancte Casimíre,

Sancta Monica,

Sancta Elisabeth (Hungariae),

Omnes Sancti et Sanctæ Dei, 

   Invocationes ad Christum

A

Propítius esto, líbera nos, Dómine!

Ab omni malo, 

Ab omni peccáto,

Ab insídiis diáboli,

Ab ira et ódio et omni mala voluntáte,

A morte perpétua,

Per incarnatiónem tuam,

Per nativitátem tuam,

Per baptísmum et sanctum ieiúnium tuum,

Per crucem et passiónem tuam,

Per mortem et sepultúram tuam,

Per sanctam resurrectiónem tuam,

Per admirábilem ascensiónem tuam,

Per effusionem Spíritus Sancti Parácliti,

Per gloriosum adventum tuum,

Vel B

Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis!

Qui in hunc mundum venisti,

Qui in cruce pependisti,

Qui mortem propter nos accepisti,

Qui in sepulcro iacuisti,

Qui a mortuis resurrexisti,

Qui in caelos ascendisti,

Qui Spiritum Sanctum in Apostolos misisti,

Qui sedes ad dexteram Patris,

Qui venturus es iudicare vivos et mortuos,

   Suplicatio pro variis necessitatibus

A

Ut nobis parcas, te rogámus, audi nos!

Ut ad veram poeniténtiam nos perdúcere dignéris,

Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio confortáre et conserváre dignéris,

Ut ómnibus benefactóribus nostris sempitérna bona retríbuas,

Ut fructus terræ dare et conserváre dignéris,

Vel B

Ut nobis indúlgeas, te rogámus, audi nos!

Ut mentes nostras ad cæléstia desidéria érigas,

Ut ánimas nostras, fratrum, propinquórum et benefactórum nostrórum ab ætérna damnatióne erípias,

Ut ómnibus fidélibus defúnctis réquiem ætérnam donáre dignéris,

Ut mundum a peste, fame et bello servare digneris,

Ut cunctis pópulis pacem et veram concordiam donare dignéris,

   Orationes sequentes semper cantantur:

Ut Ecclésiam tuam sanctam régere et conserváre dignéris,

Ut domnum apostólicum et omnes ecclesiásticos órdines in sancta religióne conserváre dignéris,

Ut omnibus in Christum credentibus unitatem largisti digneris,

Ut omnes homines ad Evangelii lumen perducere digneris,

   Conclusio

A

Christe, audi nos! 
Christe, audi nos! 

Christe, exáudi nos!
Christe, exáudi nos!

 

Vel B

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis!

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis!

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis!

 

Christe, audi nos! 
Christe, audi nos! 

Christe, exáudi nos!
Christe, exáudi nos!

 

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

 

Oratio

Deus, refugium nostrum et virtus, adesto piis Ecclesiae tuae precibus, auctor ipse pietatis, et praesta, ut, quod fideliter petimus, efficaciter consequamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

 

Vel 

Vel Deus, qui nos conspicis ex nostra infirmitate deficere, ad amorem tui nominis nos misericorditer per Sanctorum tuorum exempla restaura. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Apie

Pirmą kartą pasirodžiusi VIII a. keltų šalyje, Visų Šventųjų iškilmė greitai paplito visuose Vakaruose (švenčiama lapkričio 1 d.). Baigiantis liturginiams metams, Bažnyčia mums pristato šlovės regėjimą, kviesdama gyventi atgimimo po mirties viltimi. Taip mes galime įsisąmoninti savo solidarumą su įžengusiais į amžinąją palaimą. Šiandien su dideliu džiaugsmu švenčiame Visus Šventuosius, oficialiai pripažintus ir kanonizuotus, bet taip pat ir tuos, kurie baigė savo gyvenimą, pasiekę šventumo būvį. Mes tikime, kad visi jie, „patys būdami ramūs dėl savo laimės“, užtaria mus ir „rūpinasi mūsų išganymu“. Kiekvienas šventasis regi Dievą ir patiria jo meilę. Visi kartu jie sudaro „amžinąją Jeruzalę“, karalystę, atvertą gyvenantiems pagal palaiminimus. Tai dangiškojo miesto, į kurį keliaujame pasaulyje, piliečiai.

Šventųjų, mūsų brolių ir seserų, laimė kyla iš Dievo, ir kiekviename jų unikaliu būdu atsikartoja jo paveikslas. Minėdami juos, „garbiname nuostabųjį Dievą, vieną Šventą tarp visų šventųjų“. Visi išgelbėti Kristaus, visi gimę iš atverto Jo šono. Todėl tobuliausia šventųjų bendravimo vieta yra Eucharistija. Kaip tik čia galime nuolankiai prašyti Dievo malonės, „kuri mus nuo šito žemės keleivių stalo tobulos Jo meilės takais nuvestų į dangiškosios Tėvynės puotą“.

MMV, kAK