maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Šv. Kazimieras

Maldingumas šv. Kazimierui

Šv. Kazimiero žemiškasis gyvenimas buvo trumpas, trukęs vos 25 metus ir penkis mėnesius, bet labai intensyvus, įvairus, visavertis, mobilus. Šventojo asmenybė romantiškai nusiteikusių pamokslininkų, istorikų labai sušvelninta. Šv. Kazimieras nėra tik leliją laikantis kilmingas, skaistus, silpnos sveikatos, pamaldus jaunuolis iš tolimų laikų.

Iš tiesų karalaitis Kazimieras valdė kraštą, patarinėjo savo tėvui karaliui Kazimierui, buvo gabus valstybės finansinių reikalų tvarkytojas. Nebuvo prisitaikėlis, išdrįso laužyti karaliaus dvaro etiketą. Nemėgo švelnių puošnių drabužių, kartais nenakvodavo valdovų rūmuose, neretai jo nebuvo galima prisikviesti pietų, nes Kazimieras atsidėdavo maldoms, lankė vargšus. Neklausė tėvų ir patarėjų, kai jie siūlė pabandyti intymiais santykiais įveikti džiovą. Manoma, kad ir džiova karalaitis galėjo užsikrėsti bendraudamas su sergančiais miestelėnais: kareiviais, vargšais paliegėliais, našlaičiais. Jo šeimoje šia liga niekas nesirgo.

Karalaitis turėjo jaunuoliui būdingą idealizmą — jo idealas buvo dėdė iš tėvo pusės Vladislovas Varnietis, vos 20-ies metų gyvybę paaukojęs kovoje dėl krikščioniškosios Europos — 1444 m. žuvęs mūšyje su turkais. Šventasis Kazimieras buvo gabus ir išsilavinęs, iškalbingas, mokėjo daug kalbų, tačiau karuose patyrė ir nesėkmių, žinojo, ką reiškia vienatvė, ilgesys, alkis ir nepritekliai.

Kiekviena epocha, įvairūs žmonės į šį šventąjį žvelgia vis naujai, atpažįsta savus bruožus ir nepaliauja prašę dangiškos globos. 1948 m. birželio 11 d. popiežius Pijus XII šventąjį paskelbė „visos lietuvių jaunuomenės ypatingu, danguje esančiu, Globėju pas Dievą“. Vilniaus arkikatedroje Šv. Kazimiero koplyčioje ant rytinės sienos kabo šio unikalaus dokumento originalas, parašytas lotynų kalba, kuriuo popiežius Pijus XII šv. Kazimierą skiria Lietuvos jaunimo ypatingu dangiškuoju globėju. Popiežius šį raštą parašė po to, kai pokario metais gavo iš Lietuvos partizanų laišką apie vykstančius sovietų persekiojimus ir daromą didelę psichologinę, moralinę žalą jauniems žmonėms, kurie verčiami šlovinti partiją, tarnauti okupacinėje sistemoje, išsižadėti tikėjimo ir krikščioniškų vertybių.

MMV, kAK

Šv. Jono Pauliaus II homilijos ištrauka, 1984 03 04 (Vatikano radijas):


SVARBU
...
Sveiki, sulaukę Šventų Velykų!

Galingai prisikeliančio Kristaus šviesa teišsklaido mūsų proto ir širdies tamsą! (Malda uždegant Velykų žvakę)

Katalikų interneto tarnyba

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.