maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Šv. Kazimieras

 

Šv. Kazimiero litanija

Autorius – vyskupas Kazimieras Paltarokas.

ŽYMĖS:
Litanijos

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventasis Kazimierai, melski už mus!

Angeliškasis jaunuoli,

Dievo meilės žibury,

Ištvermingasis Kristaus sekėjau,

Uolusis Marijos garbintojau,

Gražiausių dorybių gėlyne,

Nuolatinės maldos brangintojau,

Maldos ir darbo jungėjau,

Pasninkų ir santūros mylėtojau,

Skaistusis nekaltybės karžygy,

Jaunatviškos skaistybės mokytojau,

Didysis artimo mylėtojau,

Švelnusis prislėgtųjų guodėjau,

Dosnusis našlių šelpėjau,

Jautrusis našlaičių tėve,

Tikroji paliegėlių viltie,

Tikėjimo palaikytojau,

Bažnyčios ir valstybės taikintojau,

Tiesos ir teisingumo vykdytojau,

Krikščioniškosios drausmės atstove,

Nuostabios išminties vyre,

Pavyzdy pasaulio galiūnams,

Mūsų Bažnyčios papuošale,

Mūsų Tėvynės užtarėjau,

Garbingasis Lietuvos sūnau ir globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

 

Melski už mus, šv. Kazimierai. 
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

 

Melskimės. Dieve, Tu šventąjį Kazimierą stiprinai ištvermės dorybe tarp karaliaus dvaro malonumų ir pasaulio vilionių. Jam užtariant, padėk ir visiems savo tikintiesiems neprisirišti prie žemės ir pastoviai siekti dangaus. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.