maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Šv. Kazimiero litanija

Iš Baltstogės (Lenkija) vyskupijos. Čia pateikiame lituanizuotą teksto versiją.

ŽYMĖS:
Litanijos

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventoji Dievo Gimdytoja,

Šventasis Kazimierai, spindinti Lietuvos ir Lenkijos Bažnyčių žvaigžde, 

Šventasis Kazimierai, Vilniaus lobi ir garbe, 

Šventasis Kazimierai, neturto tarp karališkų turtų mylėtojau,

Šventasis Kazimierai, kūno, pasaulio ir šėtono nugalėtojau, 

Šventasis Kazimierai, nuoširdus Dievo garbintojau Švenčiausiojo Sakramento slėpiny, 

Šventasis Kazimierai, visiškai pasiaukojęs Palaimintajai Mergelei Marijai, 

Šventasis Kazimierai, Dievo priešų prieše, 

Šventasis Kazimierai, žemiškosios Tėvynės gynėjau,

Šventasis Kazimierai, stebuklingasis vedly dangaus Tėvynėn, 

Šventasis Kazimierai, nevystanti nekaltybės lelija priešais Dievo sostą žydinti, 

Šventasis Kazimierai, vargšų tėve, 

Šventasis Kazimierai, skaistusis jaunuoli,

Šventasis Kazimierai, kūniškas angele, 

Šventasis Kazimierai, pavyzdy ir paguoda, 

Šventasis Kazimierai, lietuvių ir lenkų tautų globėjau,

Kad Bažnyčią ir popiežių nuoširdžiai mylėtume,

Kad savo ganytojus gerbtume, 

Kad mūsų jaunimas maldingumą ir tyrumą brangintų, 

Kad į savo tėvų tikėjimą ir maldingumą grįžtume, 

Kad mūsų širdyse Dievo ir artimo meilė augtų, 

Kad bandymus ir sunkumus drąsiai ir su tikėjimu priimtume, 

Kad nelaimėse ir kančiose Apvaizdą šlovintume,

Kad sėkmėse ir džiaugsmuose nuolankūs ir dėkingi Dievui būtume,

Kad sunkų savo kasdienybės kryžių su meile neštume, 

Kad savo priešus nuoširdžiai mylėtume, 

Kad Dievo įsakymus ištikimai vykdytume,

Kad visus sunkumus kantriai pakeltume,

Kad tave Danguje regėtume ir drauge Viešpatį šlovintume,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

 

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs Viešpats ras budinčius.
Jis susodins juos prie stalo.

 

Melskimės. Viešpatie, vieninteli Šventas, visokio gėrio šaltini; leisk mums, šventojo karalaičio Kazimiero užtarimu, visa būtimi Kristaus mokslo laikytis ir Danguje tave šlovinti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.