maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Velykų ryto procesija

VELYKŲ RYTAS. Kristaus prisikėlimo apeigos

1. Velykų rytą, apie saulėtekį, varpais dar neskambinus, kunigas su patarnautojais, kurių vienas neša švęsto vandens indą, šlakstyklę ir apeigyną, kitas smilkytuvą ir smilkalinę, visiems tylint, ateina prie Kristaus kapo. Visi suklaupę kurį laiką meldžiasi tylomis; po to visi atsistoja, kunigas pašlaksto kapą švęstu vandeniu. Tuo metu giedamas šis priegiesmis ir psalmė.

Psalmė su priegiesmiu Ps 116

P. Garbė tau, šventa Trejybe, vienas Dieve,  
kaip buvo nuo amžių, tebūna dabar ir visados.

Garbinkit Viešpatį, visos tautos, 
Šlovinkite jį, visos šalys!

Jo gailestingumas tikrai begalinis, 
savo pažadams jis ištikimas per amžius.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, 
ir Šventajai Dvasiai, 
kaip buvo pradžioje, dabar ir vissdos, 
ir per amžius. Amen.

P. Garbė tau, šventa Trejybe, vienas Dieve,  
kaip buvo nuo amžių, tebūna dabar ir visados.

2. Priegiesmį pakartojus, kunigas, atsisukęs į žmones, prabyla:

Brangūs broliai ir sesrys, pasimelskime, kaip Viešpats Jėzus Kristuys mus išmokė, dėkodami Dievui, kad leido mu,ms sulaukti šių Kristauss Prisikėlimo švenčių, bei prašydami, kad ir mus vestų į garbingą amžinąjį prisikėlimą.

Visi gieda ar balsiai kalba: Tėve mūsų...

3. Kunigas gieda ar skaito maldą:

Viešpatie Jėzau Kristau, garbės Karaliau, 
paniekintas kančioje, didingas prisikėlime, 
mirties ir pragaro nugalėtojau!

Tu per pranašus ir Šventąjį Raštą duotą pažadą
šiandien, nugalėdamas mirtį, įvykdei. 
Todėl beribiame džiaugsme skendėdami, 
tave prisikėlusį garbina bei išpažįsta
dandaus dvasių pulkai ir visas pasaulis
o pragaro galybės tavęs bijo ir dreba.

Mes patys, tavo nuolankūs tikintieji,
tavo prisikėlimo vieningai švęsti gausiai susirinkę 
ir tavo bekraštę meilę prisiminę, 
nebesulaikome švento džiaugsmo ašarų.

Maloniai pažvelk į mūsų nužemintos širdies auką
ir suteik mums jėgų nusikratyti nuodėmių purvo, 
Velykų šventėse prisikelti su tavimi 
ir būti vertiems tavo šventosios kančios ir prisikėlimo vaisių. –

Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. –  

Visi: Amen. 

4. Po maldos kunigas Velykų žvakę, procesijos kryžių su uždėta ant jo raudona stula ir prisikeliančio Kristaus statulėlę įteikia patarnautojams nešti procesijoje.

Nelaimindamas įbėręs smilkalų į du ar bent vieną smilkytuvą, kunigas atsiklaupęs pasmilko Švenčiausiąjį Sakramentą, apsisiaučia pečius veliumu, žengia prie monstrancijos, ją paima ir nudengia jos šydą, atsisuka į žmones ir laiko iškėlęs rankose monstranciją. Choras ir žmonės, pritariant vargionams, gieda priegiesmį.

Priegiesmis

Kėlęs iš kapo stebuklingai, 
Dievo Sūnau, atleidi musm gailestingai.
Tikime tave prisikėlusį, 
mums dangų atvėrrusį, 
nuo amžinosios mirties mus išgelbėjusį 
aleliuja, aleliuja.

Vieną kartą pagiedojus prigiesmį, kunigas užgieda Linksma diena mums nušvito, ir daroma procesija, kurios metu toliau giedama ta pati arba kitos tinkamos giesmės.

Velykų giesmė

LINKSMA DIENA mums nušvito, * visi troškom džiaugsmo šito: *
kėlės Kristus, mirtis krito. – * Aleliuja, aleliuja, aleliuja!

2 Geluonį mirties išrovė, * nuodėmes mūsų nuplovė, *
pragaro vartus išgriovė. – * Aleliuja...

3 Gyvas savo galia tapo, * nelietęs antspaudo kapo; *
sargai pabėgo be kvapo. – * Aleliuja...

4 Angelus siunčia šventuosius * pas Mariją ir savuosius *
mokytinius mylimuosius: – * Aleliuja...

5 „Motinėlei sopulingai * neškit naujieną džiaugsmingą *
prisikėlimo garbingo“. – * Aleliuja...

6 Veikiai patsai pas ją ėjo, * didžia šviesybe žibėjo, *
sveikindamas ją, kalbėjo: – * Aleliuja...

7 „Po tavo skausmų kartybės * nušvito diena linksmybės, *
dosni dangiškos ramybės“. – * Aleliuja...

8 „Sveikas, o Jėzau geriausias, * mano Sūneli mieliausias, *
žmonėms visiems maloniausias! – * Aleliuja...

9 Esu šiandieną laiminga, * Tave išvydus garbingą, *
nieko daugiau man nestinga“. – * Aleliuja...

10 Dangaus Karalius aukščiausias, * Išganytojas brangiausias, *
atpirko mus, maloniausias. – * Aleliuja...

11 Jis pragarą nugalėjo, * žalčio galva sutrupėjo, *
vargšams viltis sužibėjo. – * Aleliuja...

12 Tuoj pragarus atrakino, * vėles senolių ramino, *
paskui save eit vadino. – * Aleliuja...

13 Sveikas, Karaliau šviesybės, * Viešpatie didžios galybės, *
gelbėk ir mus iš tamsybės! – * Aleliuja...

14 Šventuoju prisikėlimu * duok mums kalčių atleidimą, *
tegul ir mus džiaugsmas ima! – * Aleliuja...

5. Triskart apėjus bažnyčią lauke ar viduje, Švč. Sakramentas monstrancijoje statomas į sostą didžiajame altoriuje, ir kunigas įprastu būdu jį pasmilko, atsiklaupęs ant žemutinio laipto. Velykų žvakė statoma į savo stovą.

Kunigas atsiklaupia ant altoriaus pakylos krašto, paima procesijos kryžių, Nukryžiuotojo veidu atsuktą į žmones, ir pradeda priegiesmį, kurį tęsia giedotojai.

Priegiesmis

Prisikėlė iš kapo Viešpats, 
kuris už mus kentėjo ant kryžiaus, aleliuja.

Gieda antrą ir trečia kartą vis aukštesniu tonu. Po to vienam iš dešinės atsiklaupusiam patarnautojui ten pat palaikant kryžių, kitam iš kairęs – knygą, kunigas kplūpėdamas gieda ar skaito kreipinį, o atsistojęs – maldą.

Kunigas: Tavo prisikėlimu Kristau, aleliuja.

Visi: Džiaugiasi dangus ir žemė, aleliuja.

Melskimės. – 
Dieve, pradžiuginės mus metine Kristaus Prisikėlimo iškilme, ✝
suteik malonę, kad švęsdami praeinančias šventes, * 
sustiprėtume siekti amžinųjų džiaugsmų. – 
Prašome per kristų mūsų Viešpatį. –

Visi: Amen.

6. Tada procesijos kryžius pastatomas savo vieton altoriaus dešinėje, statulėlė – altoriaus kairėje.

Giedama Prieš taip didį ir įprastu būdu laiminama Švč. Sakramentu.

7. Po procesijos ir palaminimo kunigas pradeda Mišias, intonuodamas Garbė Dievui aukštybėse (Gloria), praleidęs visa kita.

[...]

RM 1987, p. 1110