maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Angelo Sargo litanija

Angelų Sargų minėjimas spalio 2 d. mums primena kitą angelų funkciją: jie broliškai budi šalia žmonių.

Iš tiesų „Dievas slėpiningu savo Apvaizdos numatymu siunčia savo angelus mūsų saugoti“. Juk 90 (91) psalmės žodžiais mes giedame: „Dievas paliepia savo angelams saugoti tave visur, kur tik eitumei. Savo rankomis jie neš tave, kad kojos į akmenį neužsigautum.“ Jėzus irgi kalbėjo apie mums užtikrintą angelų pagalbą. Primindamas vaikų kilnumą, jis paskelbia: „Jų angelai danguje nuolatos regi mano Tėvo veidą.“ Tad remdamiesi Jo žodžiais, mes meldžiame Viešpatį mums suteikti „maloningą angelų apsaugą ir džiaugsmą visados gyventi jų draugijoje“. 1608 m. popiežius Paulius V Ferdinando II Austrijiečio prašymu įsteigė iškilmingą Šv. Angelų Sargų šventę.

MMV, kAK

ŽYMĖS:

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, Angelų Karaliene, melski už mus!

Šventasis Juozapai, skaistusis Angelų Karalienės Sužadėtini,

Šventasis Angele, kuris esi mano saugotojas,

Šventasis Angele, kurį aš garbinu kaip savo kunigaikštį,

Šventasis Angele, kuris mane taip gailestingai įspėji,

Šventasis Angele, kuris man duodi išmintingų patarimų,

Šventasis Angele, mano uolusis globėjau,

Šventasis Angele, kuris rūpiniesi mano poreikiais,

Šventasis Angele, kuris mane švelniai myli,

Šventasis Angele, mano guodėjau,

Šventasis Angele, kuris mane mokai atlikti savo pareigas,

Šventasis Angele, mano gerasis ganytojau,

Šventasis Angele, visų mano darbų liudininke,

Šventasis Angele, kuris man padedi bet kuriuo atveju,

Šventasis Angele, kuris nuolat budi mano sargyboje,

Šventasis Angele, kuris man pagelbsti visuose sumanymuose,

Šventasis Angele, kuris mane užtari,

Šventasis Angele, kuris mane nešioji ant savo rankų,

Šventasis Angele, kuris mane lydi visuose keliuose,

Šventasis Angele, kuris vadovauji visiems mano darbams,

Šventasis Angele, mano gailestingasis gynėjau,

Šventasis Angele, kuris mane išmintingai vedi,

Šventasis Angele, kuris mane apsaugai nuo pavojų,

Šventasis Angele, kuris mane mokai išganingų tiesų, 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

 

Melskite už mus, šventieji Angelai Sargai. 
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

 

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, kuris iš savo neapsakomo gerumo visiems mums davei po Angelą Sargą, padėk, kad tam Angelui, kurį Tu man gailestingai paskyrei, aš turėčiau tokią pagarbą ir meilę, jog padedamas Tavo malonės dovanų ir jo pagalbos, pelnyčiau nueiti į dangiškąją tėvynę su juo Tave regėti Tavo garbės šviesoje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.