maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Maldos angelams

Nuo Pradžios knygos rojaus iki Apreiškimo Jonui knygos rojaus angelai savo neregimu artumu pripildo visą išganymo istorijos tėkmę. Mykolas („Kas yra kaip Dievas?“) pasirodo kaip dangaus kareivijų vadas, šėtono nugalėtojas didžiojoje laikų pabaigos kovoje. Gabrielius („Dievo jėga“) yra angelas, paskelbęs apie Jono Krikštytojo ir Jėzaus gimimą. Rapolas („Dievas gydo“), vaizduojantis palankią Dievo Apvaizdą, buvo pasiųstas lydėti jaunąjį Tobiją. Šie dangiškieji kūriniai, Viešpaties pasiuntiniai, atskleidžia Jo planus ir atneša Jo įsakymus, bet visų pirma jie apgieda Jo šlovę, liudija Jo šventumą, sudarydami milžinišką šlovintojų minią apie gyvojo Dievo sostą. Žemiškoji liturgija susieja mus su angelų danguje švenčiama liturgija. Šių dvasinių kūrinių spindesys padeda mums suvokti, koks didis yra Viešpats ir kiek jis pranoksta visas būtybes.

Arkangelai šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas Katalikų Bažnyčios liturgijoje minimi rugsėjo 29 d.

SVARBU
ŠAUKIAMĖS ŠVENTOSIOS DVASIOS...

Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis (su Sekminų sekvencijos „Dvasia, Viešpatie, ateik“ natomis)...

Mokykimės giedoti ir kitą – grigališką himną Šventajai Dvasiai „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, kurį Bažnyčia gieda ypač svarbiose iškilmingose liturgijose. Parengėme pagalbinę versiją su natomis. 

Šventosios Dvasios litanija...

 

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

ABC knygoje – sekmadienių ir pagrindinių iškilmių liturginiai skaitiniai. Juos bus galima rasti ir lk.katalikai.lt.

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.