maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Šv. arkangelų ir angelų litanija

ŽYMĖS:
Litanijos

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventoji Dievo Gimdytoja,

Šventoji Mergelių Mergele,

Šventasis Mykolai, kuris gynei Dievo tautą,

Šventasis Mykolai, kuris išvarei šėtoną ir jo sekėjus iš dangaus,

Šventasis Mykolai, kuris mūsų broliams mirštant nuveji pragaro kaltintojus,

Šventasis Gabrieliau, kuris paaiškinai Danieliui pranašystę,

Šventasis Gabrieliau, kuris pranešei Jono Krikštytojo gimimą ir pašaukimą,

Šventasis Gabrieliau, kuris paskelbei dieviškojo Žodžio įsikūnijimą,

Šventasis Rapolai, kuris parvedei sveiką namo Tobiją,

Šventasis Rapolai, kuris išvarei demoną į dykumą,

Šventasis Rapolai, vienas iš septynių, stovinčių priešais Dievo sostą,

Šventieji angelai, kurie supate Dievo šlovę, melskite už mus!

Šventieji angelai, kurie Dievą be paliovos šlovinate ir garbinate,

Šventieji angelai, kurie išsklaidote mūsų tamsybę,

Šventieji angelai, kurie skelbiate žmonėms Dievo valią,

Šventieji angelai, kurie esate Dievo paskirti žmonių sargais,

Šventieji angelai, kurie nuolat regite Tėvo veidą danguje,

Šventieji angelai, kurie džiaugiatės dėl kiekvieno nusidėjėlio, darančio atgailą,

Šventieji angelai, kurie išvedėte Lotą iš bedievių tarpo,

Šventieji angelai, kurie Jokūbo regėjime lipote kopėčiomis aukštyn ir žemyn,

Šventieji angelai, kurie ant Sinajaus perdavėte Mozei Dievo įsakymus,

Šventieji angelai, kurie paskelbėte Kristaus gimimą žmonėms,

Šventieji angelai, kurie tarnavote Kristui dykumoje,

Šventieji angelai, kurie nunešėte Lozorių į Abraomo glėbį,

Šventieji angelai, kurie baltais rūbais sėdėjote Kristaus kape,

Šventieji angelai, kurie Teismo dieną eisite su kryžiumi priešais Kristų,

Šventieji angelai, kurie užrašote visus papiktinimus, vykstančius Kristaus karalystėje,

Šventieji angelai, kurie atskirsite pasmerktuosius nuo teisiųjų,

Šventieji angelai, kurie nunešate žmonių maldas Dievui,

Šventieji angelai, kurie padedate mirštantiems,

Šventieji angelai, kurie palydite nuskaistintas vėles į dangų,

Šventieji angelai, kurie Dievo galia darote stebuklus,

Šventieji angelai, kurie esate pasiųsti tarnauti žmonėms, išganymo paveldėtojams,

Šventieji angelai, kurie globojate karalystes ir šalis,

Šventieji angelai, kurie Dievui ištikimus žmones gelbėjate nuo pavojų,

Šventieji angelai, kurie guodėte kankinius jų kančiose,

Visi angelų chorai, 

Angelų pagalba iš visų pavojų, gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo velnio žabangų, 

Nuo visų erezijų ir atskalų, 

Nuo mirties nepasiruošus, 

Nuo amžinosios mirties, 

Mes, nusidėjėliai, meldžiam Tave, išklausyk mus!

Per savo angelus,

Mūsų pasigailėti teikis,

Mums atleisti teikis,

Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir išlaikyti teikis,

Šventąjį Tėvą ir visus krikščionių luomus saugoti teikis,

Tautoms taiką ir vienybę duoti teikis,

Visiems mirusiems tikintiesiems amžinąjį atilsį duoti teikis, 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

 

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, suteik mums savo dangiškos kareivijos pagalbą, kad ji mus apgintų nuo piktojo priešo puolimų, kad iš visų vargų išvaduoti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiuoju Krauju ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimu, mes galėtume Tau ramybėje tarnauti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

VL