maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Puoškis iškilmei, šventove

Kristaus Paaukojimo šventės procesijos giesmė.

ŽYMĖS:

PUOŠKIS IŠKILMEI, ŠVENTOVE, * pasitik Karalių Kristų! * Atiduok Jam vertą šlovę, kad nauja šviesa nušvistų * ne tik skliautai šie aptemę, bet visa užtvintų žemė.

2 Lyg aušra skaisti Mergelė * neša Sūnų tarsi saulę * paaukoti Visagaliui * už neklusnųjį pasaulį. * Viešpatie, priimki auką! * Žmonės, džiūgaukit sulaukę!

3 Atpirkimo pasiilgus, * laukė žmonija Mesijo, * troško Jo per amžius ilgus, * žaizdos sielose negijo... * Išsipildė jos troškimas — * Atpirkėjas jau užgimęs!

4 Štai senelis Simeonas * Kūdikėlį atpažįsta, * Dievo garbei už malones * giesme džiugesio pragysta, *ašarą nubraukia graudžią, * prie širdies Vaikelį glaudžia.

5 „Viešpatie, galiu jau mirti, * nes štai gavo mano akys * praregėti ir patirti, * ką seniai buvai man sakęs: * kad prieš mirtį dar paguosi, * pamatyt Mesiją duosi".

6 Atsigręžęs į Mariją, * Simeonas pranašavo: * „Motin, skausmo kalaviją, * perveriantį širdį tavo, * jau regiu, nes pastatytas * daug kam pult ir keltis šitas.

7 Daugelis, Jo nepažinę, * Jam paruoš kartybių taurę; * tau smigs durklai į krūtinę, * kai regėsi kančią žiaurią. * Tu su Juo kartu kentėsi * ir paklydusių gailėsi.“

8 Glaudžia veidu ašarotu * Motina nekaltą auką, * lyg apginti ją galvotų * nuo kančių, kurios jos laukia. * Taip pirmasis kalavijas * širdį perveria Marijos.

9 Vesk pas Kristų mus, Marija, * lai šviesa mus Jo užlieja, * mūsų sielų žaizdos gyja, mūsų sąžinės skaidrėja. * Leisk Juo sekti, Jį pažinti, * tau širdies nebegraudinti.

10 Teateina pažadėta * Jo taika, pasaulis naujas! * Veltui tenebus išlieta * tavo ašaros, Jo kraujas. * Lai su Kristum susijungę * sielos atpirktos pradžiunga.