maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Linksma diena mums nušvito

ŽYMĖS:

LINKSMA DIENA mums nušvito, * visi troškom džiaugsmo šito: *
kėlės Kristus, mirtis krito. – * Aleliuja, aleliuja, aleliuja!

2 Geluonį mirties išrovė, * nuodėmes mūsų nuplovė, *
pragaro vartus išgriovė. – * Aleliuja...

3 Gyvas savo galia tapo, * nelietęs antspaudo kapo; *
sargai pabėgo be kvapo. – * Aleliuja...

4 Angelus siunčia šventuosius * pas Mariją ir savuosius *
mokytinius mylimuosius: – * Aleliuja...

5 „Motinėlei sopulingai * neškit naujieną džiaugsmingą *
prisikėlimo garbingo“. – * Aleliuja...

6 Veikiai patsai pas ją ėjo, * didžia šviesybe žibėjo, *
sveikindamas ją, kalbėjo: – * Aleliuja...

7 „Po tavo skausmų kartybės * nušvito diena linksmybės, *
dosni dangiškos ramybės“. – * Aleliuja...

8 „Sveikas, o Jėzau geriausias, * mano Sūneli mieliausias, *
žmonėms visiems maloniausias! – * Aleliuja...

9 Esu šiandieną laiminga, * Tave išvydus garbingą, *
nieko daugiau man nestinga“. – * Aleliuja...

10 Dangaus Karalius aukščiausias, * Išganytojas brangiausias, *
atpirko mus, maloniausias. – * Aleliuja...

11 Jis pragarą nugalėjo, * žalčio galva sutrupėjo, *
vargšams viltis sužibėjo. – * Aleliuja...

12 Tuoj pragarus atrakino, * vėles senolių ramino, *
paskui save eit vadino. – * Aleliuja...

13 Sveikas, Karaliau šviesybės, * Viešpatie didžios galybės, *
gelbėk ir mus iš tamsybės! – * Aleliuja...

14 Šventuoju prisikėlimu * duok mums kalčių atleidimą, *
tegul ir mus džiaugsmas ima! – * Aleliuja...