maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Švč. Jėzaus Širdis

 

BIRŽELINĖS PAMALDOS

Švč. Jėzaus Širdies litanija

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Sūnaus amžinojo Tėvo, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios Dvasios sutvertoji,

Jėzaus Širdie, su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji,

Jėzaus Širdie, begalinės didybės,

Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia,

Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte,

Jėzaus Širdie, Dievo namai ir dangaus vartai,

Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny,

Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės buveine,

Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji,

Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme,

Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji,

Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove,

Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne,

Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve,

Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji,

Jėzaus Širdie, visiems malonių teikiančioji,

Jėzaus Širdie, visos žmonijos išsiilgtoji,

Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji,

Jėzaus Širdie, dosni Tavęs besišaukiantiems,

Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventumo šaltini,

Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų nuodėmes,

Jėzaus Širdie, baisiai išniekintoji,

Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių įskaudintoji,

Jėzaus Širdie, ligi mirties paklusnioji,

Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji,

Jėzaus Širdie, paguodos šaltini,

Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime,

Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja,

Jėzaus Širdie, nuodėmių auka,

Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų išganyme,

Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie,

Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

 

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi!
Padaryk mūsų širdį panašią į savo Širdį!

 

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, pažvelk į savo Sūnaus Širdį ir į tai, kaip ji Tave pagarbino bei kuo Tau už nusidėjėlius atsilygino. Mūsų prašomas pasigailėti, maloniai mums atleisk vardan savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Žmonijos paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas

(Kalbamas per Kristaus Karaliaus šventę ir per birželines pamaldas)

MIELASIS JĖZAU, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių (paveikslą). Mes Tavo esame ir norime tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.

Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai nepažįsta, daugelis, paniekinę Tavo įsakymus, nuo Tavęs nusigręžė. Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo Švenčiausios Širdies. Būk, Viešpatie, Valdovas ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo Tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie Tave paliko. Padėk jiems greitai sugrįžti į Tėvo namus, kad nežūtų dvasios skurde.

Būki Valdovas tų brolių, kurie yra nuo mūsų atsiskyrę dėl klaidų ar nesantaikos. Pašauk juos į tiesos pilnatvę ir tikėjimo vienybę, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas. Taip pat visus Tavęs dar nepažįstančius atvesk į savo tikinčiųjų šeimą.

Suteik, Viešpatie, savo Bažnyčiai tikrą klestėjimą, duok visoms tautoms taiką ir ramybę. Padaryk, kad visoje žemėje skambėtų vienas balsas: Garbė ir šlovė mūsų Išganytojo dieviškajai Širdžiai per amžius! Amen.

Giesmės birželio menėsiui

JĖZAUS ŠIRDIE ŠVENČIAUSIA, dėl mūsų atverta,
Širdie, kuri liepsnoji mums meile amžina. 
Tu vargstančiai žmonijai šviesi viltis esi,
Tu sielą nelaimingą paguodi, gaivini.

Pasaulyje tiek vargo, nėr laimės pastovios;
dažnai nyku ir šalta, ir daug, oi daug kančios!
Į Tavo Širdį, Jėzau, mus nuveda viltis,
kad prašymus išgirsi, nuskaidrinsi mintis.

Tu supranti mūs maldą, Tu mūs kančias matai,
net ko Tau nepasakom, ir šitai Tu žinai.
Tavo Širdies Švenčiausios gerumas nuostabus,
gailestingumas Tavo mums daro stebuklus.

Kelionėje šios žemės leisk mums mylėt Tave,
kai žemę šią apleisim, pašauki pas save;
ten su dangaus šventaisiais giedosim amžinai:
„Garbė Švenčiausiai Širdžiai, mums meile degančiai!“

 

IŠ ŠIOS ŽEMELĖS, ašarų klonio,
į dangų kyla mūsų mintis.
Širdie Švenčiausia, versme malonių,
į Tave kreipiam savo akis. 
Išgirsk meilingai mūsų šauksmus,
savo malone gelbėki mus!
– Širdie Švenčiausia, Tavyje viltys! Glausk prie savęs mus – sielos atgis!

Brangusis Jėzau, amžių gėrybe,
ištroškus meilės Tavo Širdis.
Leisk nugalėti mūsų silpnybę,
tepasibaigia klaidų naktis.
Sustiprink valią, protą apšviesk,
savo malone mus visus kviesk.
– Širdie Švenčiausia...

Širdie Švenčiausia, išgirsk meldimą,
priimk mūs auką, skiriamą Tau.
Žmonijos dvasiai duok atgimimą, –
Tau visos tautos noriai tarnaus.
Surink į vieną būrį avis;
jei Tu apleisi, kas išganys?
– Širdie Švenčiausia...

ŽYMĖS: