maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Kalėdos

Kalenda

Panašiai kaip Velyknakčio liturgijoje Exsultet, Kalėdų nakties liturgijoje skamba Kalenda – Jėzaus gimimą skelbianti senoji giesmė.

Šios giesmės pavadinimas kilęs iš senovės Romoje naudoto termino „kalendae“, kuris reiškė pirmą mėnesio dieną. Pirmieji giesmės žodžiai octavo kalendas ianuarii reiškia „aštuonias dienas prieš sausio kalendą“, kitaip tariant – gruodžio 25-ąją.

Neturime tikslių žinių apie šios giesmės kilmę ir sukūrimo laiką. Jos tekstą skelbia Romos martyrologas – liturginė knyga, mininti visus Bažnyčios gerbiamus šventuosius. Anksčiau, prieš Vatikano II Susirinkimo liturginę reformą, Kalenda buvo kalbama per pirmąją Kalėdų Vakarinę. Po Susirinkimo jos teksto skaitymas perkeltas į Kalėdų nakties liturgiją. Paprastai iškilmingu Kalendos giedojimu pradedamos Piemenėlių Mišios. Šv. Petro bazilikoje ją gieda diakonas kasmet prieš popiežiaus aukojamų Mišių pradžią.

Gruodžio dvidešimt penktąją, penkioliktą dieną po jaunojo mėnulio patekėjimo, praėjus daugeliui amžių nuo pasaulio sutvėrimo ir žmogaus sukūrimo pagal Dievo paveikslą, po daugelio šimtmečių nuo tvano pabaigos ir nuo tos dienos, kai danguje buvo nutiesta vaivorykštė – Dievo sandoros ir taikos ženklas, po dvidešimt vieno šimtmečio nuo mūsų tėvo Abraomo gimimo, po trylikos amžių nuo to laiko, kai Mozės vedamas Izraelis išėjo iš Egipto, po maždaug tūkstančio metų nuo Dovydo patepimo Izraelio karaliumi, šešiasdešimt penktąją savaitę pagal Danieliaus pranašystę, šimtas devyniasdešimt ketvirtosios olimpiados metu, septyni šimtai penkiasdešimt antraisiais metais nuo Romos įkūrimo, keturiasdešimt antraisiais imperatoriaus Oktaviano Augusto valdymo metais, kai visoje žemėje viešpatavo taika, – Jėzus Kristus, Amžinasis Dievas ir Amžinojo Tėvo Sūnus, norėdamas savo atėjimu padaryti šventą pasaulį, pradėtas iš šventosios Dvasios, po devynių mėnesių gimė iš Mergelės Marijos Judo Betliejuje. Toks buvo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žmogiškasis gimimas.

SVARBU
...
Sveiki, sulaukę Šventų Velykų!

Galingai prisikeliančio Kristaus šviesa teišsklaido mūsų proto ir širdies tamsą! (Malda uždegant Velykų žvakę)

Katalikų interneto tarnyba

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.