maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Ligonių patepimo apeigos

Žemiau aprašytas apeigas galima atlikti ir tais atvejais, kai vienu metu Patepimas teikiamas daugeliui ligonių. Tokiu atveju rankų uždėjimas ir Patepimas tariant sakramentinius žodžius atliekamas kiekvienam ligoniui atskirai, kiti tekstai skaitomi vieną kartą vartojant daugiskaitą.

Apeigų pradžia

Kunigas, apsivilkęs šiai šventai tarnystei tinkamus drabužius, nuoširdžiai pasveikina ligonį ir prie jo esančiuosius, pasirinkdamas vieną iš šių pasisveikinimo formulių:
Ramybė šiems namams ir visiems jų gyventojams.

Arba:
Viešpaties ramybė tebūna su jumis (su tavimi).

Po to, jei reikia, kunigas pašlaksto švęstu vandeniu ligonį ir kambarį, tardamas:
Šis vanduo teprimena gautąjį Krikštą 
ir drauge Kristų, kuris mus atpirko savo Kančia ir Prisikėlimu.

Po to kunigas prabyla į susirinkusius žmones šiais ar panašiais žodžiais:

Brangieji! Susirinkome čia mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Tikime, kad ir jis yra tarp mūsų. Anot Evangelijos, ligoniai ėjo pas Kristų prašydami išgydyti. Išganytojas daug dėl mūsų kentėjo. Per apaštalą Jokūbą jis mums liepia: „Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista.“

Tad paveskime sergantį mūsų brolį (sergančią mūsų seserį) Viešpaties malonei ir jo galybei, kad jam (jai) palengvintų kančias ir suteiktų sveikatos.

Atgailos aktas

Jei neklausoma sakramentinė išpažintis, kunigas pradeda atgailą šiais žodžiais:
Broliai ir seserys, prisipažinkime nusidėję, kad būtume verti dalyvauti šiose šventose apeigose.

Po trumpos tylos visi kartu kalba:
Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, 
kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais.

Mušdamiesi į krūtinę sako:
Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. 

Toliau tęsia:
Todėl prašau Švenčiausiąją Mergelę Mariją, 
visus angelus ir šventuosius, 
ir jus, broliai ir seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą.

Kunigas užbaigia:
Tepasigaili mūsų visagalis Dievas 
ir atleidęs kaltes tenuveda mus į amžinąjį gyvenimą.

Visi atsako: Amen.

Po to vienas iš dalyvių arba pats kunigas skaito trumpą tekstą iš Šventojo Rašto.

Šventojo Rašto skaitinys
   Mt 8, 5–10. 13

Sugrįžus į Kafarnaumą, prisiartino prie Jėzaus šimtininkas, maldaudamas: „Viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžiuotas ir baisiai kankinasi.“ Jėzus jam tarė: „Einu, pagydysiu jį.“

Šimtininkas atsakė: „Viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį, ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš, pats būdamas valdinys, turiu sau pavaldžių kareivių. Taigi sakau vienam: ‘Eik!’, ir jis eina; sakau kitam: ‘Ateik čionai!’, ir jis ateina; sakau tarnui: ‘Daryk tai!’, ir jis daro“.

Tai girdėdamas, Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos: „Iš tiesų sakau jums: niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo!“ Šimtininkui Jėzus tarė: „Eik, tebūnie tau, kaip įtikėjai!“ Ir tą pačią valandą tarnas pagijo.

Arba kitas tinkamas skaitinys. Pagal galimybes tekstą galima trumpai paaiškinti.

Maldavimai

Šie maldavimai gali būti įterpiami čia arba po Patepimo, arba, esant būtinumui, bet kurioje kitoje vietoje. Jei reikia, kunigas gali maldavimus trumpinti arba keisti.

Broliai ir seserys, su pasitikėjimu nuolankiai melskime mūsų Viešpatį už mūsų sergantį brolį (sergančią seserį) N.
K. Jį (ją), Viešpatie, gailestingai aplankyti ir šventu Patepimu sustiprinti teikis. – 
A. Tave meldžiame, išklausyk mus!
K. Jį (ją) iš bet kokio blogio išlaisvinti teikis. – A.
K. Visų ligonių kančias palengvinti teikis. – A.
K. Visiems, kurie slaugo ligonius, pagelbėti teikis. – A.
K. Jį (ją) iš nuodėmių ir bet kokios pagundos išvaduoti teikis. – A.
K. Šiam ligoniui (šiai ligonei), ant kurio (kurios) tavo vardu rankas uždėsime, gyvenimą ir sveikatą suteikti teikis. – A.

Tada kunigas tylėdamas uždeda rankas ant ligonio galvos.

Kunigas kalba šią padėkos už aliejų maldą:
Pagarbintas Dievas, visagalis Tėvas, kuris mums ir dėl mūsų išganymo atsiuntė į pasaulį savo Sūnų.
A. Teesie pagarbintas Dievas!
K. Pagarbintas Dievas, vienatinis Sūnus, kuris, tapęs žmogumi, norėjo gydyti mūsų negales. – A.
K. Pagarbintas Dievas, Šventoji Dvasia Gaivintoja, kuri stiprina mūsų kūną amžinąja galia. – A.
K. Viešpatie, šiuo šventu aliejumi patepamas (patepama) tavo tarnas (tarnaitė) tegauna skausmų palengvinimą ir stiprybę negalioje. – A.
K. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi: Amen.

ŠVENTASIS PATEPIMAS

Po to kunigas, paėmęs švento aliejaus, tepa ligonio kaktą ir rankas. Tepdamas kaktą taria:

ŠIUO ŠVENTU PATEPIMU 
IR SAVO DIDŽIU GAILESTINGUMU 
TEPADEDA TAU VIEŠPATS ŠVENTOSIOS DVASIOS MALONE;

Tepdamas rankas taria:

KAD TAVE, IŠ NUODĖMIŲ IŠLAISVINTĄ, 
IŠGANYTŲ IR NEGALĘ MALONINGAI PALENGVINTŲ.

Visi: Amen.

Po to kunigas kalba maldą:
Melskimės.
Mūsų Išganytojau, sustiprink, prašome, šį ligonį (šią ligonę) Šventosios Dvasios malone, išgydyk jo (jos) žaizdas, atleisk jam (jai) nuodėmes, nuramink sielos ir kūno skausmus ir gailestingai grąžink jam (jai) sveikatą, kad tavo gailestingumo atgaivintas (atgaivinta), galėtų sugrįžti prie savo darbo. 
Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

Arba:
Melskimės.
Viešpatie Jėzau Kristau, Tu prisiėmei žmogaus prigimtį žmonėms atpirkti ir ligoniams gydyti. Maloningai pažvelk į šį savo tarną (šią savo tarnaitę) ir pagydyk jo (jos) sielą ir kūną, kad tavo vardu šventu aliejumi pateptas (patepta), tavo galia gaivinamas (gaivinama), atgautų jėgas ir nugalėtų visokį blogį. 
[Suteik jam (jai) malonę ištvermingai iškęsti skausmus, nes Tu panorėjai jį (ją) padaryti savo Kančios dalininku (dalininke)]. 
Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

Visi: Amen.

Apeigų pabaiga

Kunigas šiais ar panašiais žodžiais pradeda Viešpaties maldą:
Dabar visi kartu melskime Dievą, 
kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė:

Ir kartu su žmonėmis tęsia:
TĖVE MŪSŲ...

Jei ligonis priima Komuniją, po Viešpaties maldos jam suteikiama Komunija.

Apeigos baigiamos kunigo palaiminimu:

Telaimina tave Dievas Tėvas. – A. Amen.
Tepagydo tave Dievas Sūnus. – A. Amen.
Teapšviečia tave Dievas Šventoji Dvasia. – A. Amen.
Tesaugo tavo kūną ir išgelbsti tavo sielą. – A. Amen.
Teapšviečia tavo širdį ir tenuveda tave į amžinąjį gyvenimą. – A. Amen.
(Ir visus jus, čia dalyvaujančius,)
tepalaimina visagalis Dievas – 
Tėvas ir Sūnus, ✠ ir Šventoji Dvasia.
Visi: Amen.

ŽYMĖS: