maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Sutvirtinimas Mišių metu

ŽODŽIO LITURGIJA

Žodžio liturgija – kaip įprasta.

Po Evangelijos Vyskupas (ir jam talkinantys kunigai) atsisėda paruoštoje vietoje. Klebonas, kapelionas arba kitas kunigas, diakonas ar katechetas, pristato sutvirtinamuosius. Jeigu įmanoma, šaukia kiekvieną atskirai vardu bei pavarde.

Pakviestieji ateina į presbiteriją; jei sutvirtinami vaikai, juos atveda vienas iš Sutvirtinimo globėjų ar gimdytojų ir sustato priešais Vyskupą. 

Jei sutvirtinamųjų labai daug, vardais jie nešaukiami, o tik sustoja tinkamoje vietoje priešais Vyskupą. 

Homilija

Vyskupas sako trumpą homiliją, kurioje paaiškina skaitytus Šventojo Rašto tekstus, tarsi už rankos vesdamas sutvirtinamuosius, jų sakramentinius globėjus, tėvus ir visus tikinčiuosius į geresnį Sutvirtinimo supratimą.

Krikšto pažadų atnaujinimas

Prieš priimdami Šventąją Dvasią, prisimename tikėjimą, kurį mes arba mūsų tėvai bei krikštatėviai drauge su Bažnyčia esame išpažinę per mūsų Krikštą.

Vyskupas klausia stovinčius sutvirtinamuosius: Ar atsižadate piktosios dvasios, jos darbų ir vilionių?
Sutvirtinamieji visi kartu, bet kiekvienas už save, atsako: Atsižadu. 

Vyskupas:
Ar tikite į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Kūrėją? 
Sutvirtinamieji: Tikiu. 

Vyskupas:
Ar tikite į Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, gimusį iš Mergelės Marijos, nukankintą ir palaidotą, prisikėlusį iš numirusių ir sėdintį Tėvo dešinėje? 
Sutvirtinamieji: Tikiu. 

Vyskupas:
Ar tikite į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kuri jums Sutvirtinimo sakramentu bus suteikta? 
Sutvirtinamieji: Tikiu. 

Vyskupas:
Ar tikite šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą? 
Sutvirtinamieji: Tikiu. 

Vyskupas:
Toks yra mūsų tikėjimas. Toks yra Katalikų Bažnyčios tikėjimas, kurį skelbiame džiūgaudami Jėzuje Kristuje mūsų Viešpatyje. 
Visi: Amen. 

SUTVIRTINIMO LITURGIJA

Rankų ištiesimas

Vyskupas visus pakviečia:
Broliai ir seserys, melskime visagalį Dievą Tėvą,
kad šiems savo vaikams,
Krikštu jau atgimusiems amžinajam gyvenimui,
atsiųstų Šventąją Dvasią,
kuri sustiprintų juos gausiomis dovanomis
ir savo patepimu padarytų panašius
į Dievo Sūnų Jėzų Kristų.

Vyskupas (ir jam talkinantys kunigai) ištiesia rankas virš visų sutvirtinamųjų. Vyskupas kalba maldą: 
Visagali Dieve, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėve, 
kuris šiuos savo tarnus atgimdei iš vandens ir Šventosios Dvasios, 
išlaisvindamas juos iš nuodėmės,
įkvėpk jiems Šventąją Dvasią Gaivintoją
ir suteik jiems išminties ir supratimo dvasią,
patarimo ir tvirtumo dvasią,
pažinimo, maldingumo ir pagarbios tavęs baimės dvasią.
Per Kristų, mūsų Viešpatį. 
Visi: Amen

Patepimas krizma

Diakonas atneša Vyskupui šventąją krizmą.

Kiekvienas sutvirtinamasis prieina prie Vyskupo arba pats Vyskupas eina prie kiekvieno sutvirtinamojo.

Pristatantysis Sutvirtinimui uždeda dešinę ranką ant sutvirtinamojo peties ir pasako Vyskupui vardą. Jį gali pasakyti ir pats sutvirtinamasis. 

Vyskupas, padažęs krizmoje savo dešinės rankos nykštį, kryžiaus ženklu patepa sutvirtinamojo kaktą, sakydamas: 
N., ŠIUO ŽENKLU PRIIMK ŠVENTOSIOS DVASIOS DOVANĄ. 
Sutvirtintasis atsako: Amen. 

Vyskupas, uždėdamas dešinę ranką ant sutvirtintojo galvos, priduria: Ramybė tau! 
Sutvirtintasis atsako: Ir tau, Ganytojau!

Visuotinė malda

Maldos intencijas dera skaityti vienam iš sutvirtintųjų.

Vyskupas pakviečia maldai:
Broliai ir seserys,
nuoširdžiai melskime visagalį Dievą Tėvą.
Tebūna vieninga ši mūsų malda,
kaip vieną tikėjimą, viltį ir meilę mums įkvepia Jo Šventoji Dvasia.

Diakonas arba vienas iš sutvirtintųjų: 
Maldaukime Viešpatį Dievą už tikinčiuosius,
kuriuos šiandien sutvirtino Šventoji Dvasia,
kad gaiviu tikėjimu ir veiklia meile
jie visuomet liudytų Viešpatį Kristų.
A. Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!

Maldaukime Viešpatį Dievą už tėvus ir globėjus,
kad tuos, už kurių tikėjimą jie laidavo,
žodžiu ir pavyzdžiu nesiliautų skatinę
žengti Kristaus pramintu taku. – A. 

Maldaukime Viešpatį Dievą už Jo šventąją Bažnyčią
drauge su Šventuoju Tėvu N,
mūsų Vyskupu N ir visais Vyskupais,
kad ji, Šventosios Dvasios globojama,
tikėjimo ir meilės vienybėje
augtų ir klestėtų, kol vėl ateis Viešpats. – A. 

Maldaukime Viešpatį Dievą už visą pasaulį,
kad visi žmonės,
būdami vieno Kūrėjo ir Tėvo vaikai,
be rasės ir tautybės skirtumo,
suprastų esą broliai seserys
ir nuoširdžiai siektų Dievo karalystės,
nes ji yra taika ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje. – A. 

Vyskupas užbaigia maldą:
Dieve, Tu savo apaštalams davei Šventąją Dvasią
ir norėjai, kad jie ir jų įpėdiniai
perduotų Ją visiems tikintiesiems.
Išklausyk mūsų maldas ir suteik malonę,
kad tai, ką Evangelijos skelbimo pradžioje
įvykdė Tavo kilniaširdiškumas,
ir dabar per tikinčiųjų širdis pasklistų.
Per Kristų, mūsų Viešpatį. 
Visi: Amen. 

EUCHARISTIJOS LITURGIJA

Eucharistijos liturgija – kaip įprasta. Atnašų procesijoje tinka prisidėti ir kam nors iš sutvirtintųjų. Komuniją sutvirtinamieji, jų tėvai, globėjai, sutuoktiniai bei katechetai gali priimti abiem – Kūno ir Kraujo – pavidalais.

Palaiminimas

Mišių pabaigoje vietoj įprasto palaiminimo Vyskupas gali laiminti taip: 

K. Tepalaimina ir savo tėviška meile tesaugo jus visagalis Dievas Tėvas,
kuris atgimdė jus Krikšto vandeniu bei Šventąja Dvasia 
ir padarė savo vaikais. 
Visi: Amen. 

K. Tepalaimina ir savo malone testiprina jus tikrame tikėjime 
vienatinis Dievo Sūnus, kuris pažadėjo, 
kad Bažnyčioje visada pasiliks Tiesos Dvasia. 
Visi: Amen. 

K. Tepalaimina jus ir į Dievo karalystės džiaugsmą
visus tesuveda Šventoji Dvasia, 
kuri mokinių širdyse uždegė meilės ugnį. 
Visi: Amen. 

Ir priduria:
K. Tepalaimina jus visagalis Dievas – 
✠ Tėvas ir ✠ Sūnus, ir ✠ Šventoji Dvasia. 
Visi: Amen. 

Plg. MMV, plg. Apeigynas „Sutvrtinimo sakramentas“, 1998

ŽYMĖS: