maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Devintinės

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo procesija

1. Šiandien arba ateinantį sekmadienį, po pagrindinių Mišių, praleidus palaiminimą ir atsisveikinimą, atliekama Devintinių procesija, kuria pagerbiame Eucharistinį Jėzų, kaip dieviškąjį Mokytoją, Stebukladarį, Eucharistijos Įsteigėją ir mūsų antgamtinio gyvenimo Šaltinį.

2. Procesija keturis kartus sutoja prie papuoštų atlorėlių. Pastačius ant jų monstranciją su Švč. Sakramentu ir jį pasmilkius, įprasta tvarka giedamos toliau pateikiamos visų keturių Evangelijų ištraukos. Pagiedojus Evangeliją ir vėl pasmilkius Švč. Sakramentą, procesija eina toliau, žmonėms giedant eucharistines giesmes.

I stotis   † Mt 5, 1–12a

II stotis  † Mk 8, 1–9

III stotis † Lk 22, 14–20

IV stotis † Jn 15, 4–14

3. Po ketvirtosios Evangelijos, visiems suklaupus, giedamas priegiesmis ir kreipinys su atsaku bei malda.

Priegiesmis ir malda
O šventasis pokyli, 
kuriame Kristų priimame, 
skaudžią jo kančią minime, 
siela malonę laimi 
ir gauname amžinos garbės laidą, aleliuja!

Kunigas: Viešpats teikia ramybę mūsų šaliai, aleliuja!
Visi: Rinktiniais kviečiais mus maitina, aleliuja.

Melskimės. – Dieve, tu dosniai palaiminai 
savo ištikimo tarno Obededomo namus, 
kai juose buvo saugoma Senojo Įstatymo sandoros skrynia. † 
Suteik ir mums tą malonę, kad tavo Sūnus Jėzus Kristus, 
mūsų Atpirkėjas ir Naujosios Sandaros kūrėjas, 
šiandien, savo Švenčiausiojo Kūno šventėje, 
pas mus besilankydamas, * 
apdovanotų mus laikinąja ir amžinąja palaima. –
Jis su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. –

Visi: Amen.

4. Giedant priegiesmį, kunigas įprastu būdu pasmilko Švč. Sakramentą, o po maldos juo palaimina suklaupusius žmones.

5. Grįžtant prie didžiojo altoriaus, giedamas padėkos himnas Tave, Dieve, garbinam (Te Deum laudamus), po kurio pridedami įprasti kreipiniai ir malda, laiminama Švč. Sakramentu, ir jis uždaromas.

Jei visa procesija atliekama bažnyčios viduje, IV stoties priegiesmis su malda giedamas prie didžiojo altoriaus po padėkos himno, vietoj jo kreipinių ir maldos.

Pagal RM 1987, p. 1118

 

ŽYMĖS: