maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Atgailos sakramento šventimas

Vieno atgailaujančiojo sutaikinimo apeigos

Atgailaujančiojo priėmimas

Kunigas broliškai priima atgailaujantįjį, nuoširdžiai jį pasveikindamas.

Atgailaujantysis žegnojasi:
Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Drauge gali žegnotis ir kunigas. 

Kunigas trumpai paragina atgailaujantįjį pasitikėti Dievu šiais ar panašiais žodžiais:
Dievas, apšvietęs mūsų širdis, tepadeda tau tiesoje pažinti savo nuodėmes ir Jo gailestingumą.

Dievo žodžio skaitymas

Kunigas arba pats atgailaujantysis, jei reikia, perskaito tinkamą ištrauką iš Šventojo Rašto. Galima skaityti Šventąjį Raštą dar ruošiantis sakramentui, nes Dievo žodis apšviečia tikintįjį, kad jis pažintų nuodėmes, kviečia jį pasitaisyti ir pasitikėti Dievo gailestingumu.

Nuodėmių išpažinimas ir atgailos priėmimas

Tada atgailaujantysis išpažįsta savo nuodėmes, pradėdamas, kur yra paprotys,  gailesčio akto formule (pvz. „Prisipažįstu...“)

Kunigas, jeigu reikia, padeda atlikti išsamesnę išpažintį, ragina nuoširdžiai gailėtis už nuodėmes, tinkamais patarimais paruošia atgailaujantįjį naujam gyvenimui ir, jeigu būtina, primena krikščioniškojo gyvenimo pareigas. 

Paskui kunigas paskiria atgailą, kuri turi būti ne tik atsiteisimas už praeities nuodėmes, bet ir pagalba naujam gyvenimui bei vaistas silpnybėje. Dėl to atgaila turi atitikti, kiek įmanoma, nuodėmių sunkumą ir prigimtį.

Atgailaujančiojo malda ir išrišimas

Kunigas pakviečia atgailaujantįjį  gailėtis. Tai pastarasis gali padaryti, tardamas šiuos arba panašius žodžius:
Viešpatie Jėzau Kristau, Gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio!

Arba:
Mano Dieve, nuoširdžiai gailiuosi dėl kiekvieno savo blogo darbo ir dėl to, kad nedariau to, kas gera. Nusidėjęs nusikaltau tau,  aukščiausiasis Gėri ir verčiausioji Meile. Tavo malonės padedamas tvirtai ryžtuosi atgailauti, nebenusidėti ir vengti nuodėmės progų. Viešpatie, dėl mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus kančios, pasigailėk manęs! 

Atgailaujančiajam pabaigus maldą, kunigas, ištiesęs virš jo galvos rankas, ar bent dešinę, suteikia išrišimą: 
Dievas, gailestingumo Tėvas, 
savo Sūnaus mirtimi ir prisikėlimu 
sutaikęs pasaulį su savimi 
ir atsiuntęs Šventąją Dvasią nuodėmėms atleisti, 
per Bažnyčią tesuteikia tau atleidimą ir ramybę. 

AŠ TAVE IŠRIŠU IŠ TAVO NUODĖMIŲ
VARDAN DIEVO – TĖVO IR SŪNAUS, ✠ IR ŠVENTOSIOS DVASIOS.

Atgailaujantysis atsako:
Amen.

Tardamas paskutinius žodžius, kunigas peržegnoja atgailaujantįjį. 

Padėka Dievui ir atsisveikinimas 

Gavęs nuodėmių atleidimą, atgailaujantysis išpažįsta Dievo gailestingumą ir jam dėkoja Šventojo Rašto žodžiais.

Kunigas atsisveikina, linkėdamas ramybės šiais ar kitas žodžiais:
Viešpats atleido tau nuodėmes. Eik ramybėje.

Trumpesnės apeigos

Kai yra pastoracinė būtinybė, kunigas gali kai kurias apeigų dalis praleisti ar sutrumpinti, tačiau visuomet privalo būti nuodėmių išpažinimas, atgailos paskyrimas bei jos priėmimas, paraginimas gailėtis už nuodėmes, išrišimas ir atsisveikinimas.

Gresiant mirties pavojui, kunigui užtenka ištarti išrišimo formulės esminius žodžius:
AŠ TAVE IŠRIŠU IŠ TAVO NUODĖMIŲ
VARDAN DIEVO – TĖVO IR SŪNAUS, ✠ IR ŠVENTOSIOS DVASIOS.

 

Plg. Atgailos apeigos, 2005; MMV

ŽYMĖS: