maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Švč. Trejybės litanija

ŽYMĖS:
Litanijos

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison!

Kristau išgirsk mus! Kristau išklausyk mus! 

 

Visagali Tėve, pasaulio Sutvėrėjau Dieve, pasigailėk mūsų!

Amžinasis Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Švenčiausioji Dvasia, pasaulio Pašventintoja, Dieve, pasigailėk mūsų!

Švenčiausioji Trejybe, Amžinasis Tėve, Vienatini Sūnau, Šventoji Dvasia, kylanti iš Tėvo ir Sūnaus, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų!

Švenčiausioji Trejybe, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, trijuose Švenčiausiuose Asmenyse vienas Dieve, garbės lygybę ir didybės visumą turintis amžinasis Dieve,

Švenčiausioji Trejybe, kurioje nėra nei pirmo, nei paskutinio, nei aukščiausio, nei žemiausio, 

Švenčiausioji Trejybe, kurios Asmenų Trejybę vienoje dievystėje, o vieną dievystę Asmenų Trejybėje tikime ir garbiname, 

Švenčiausioji Trejybe, nedalomas Dieve, per kurį ir kuriame yra visa, 

Švenčiausioji Trejybe, kurios vardan esame pakrikštyti, 

Švenčiausioji Trejybe, kurią išpažįstame šventojo kryžiaus ženklu, 

Švenčiausioji Trejybe, mūsų krikščioniško tikėjimo giliausia paslaptie, 

Švenčiausioji Trejybe, kurią pažinti, mylėti ir garbinti yra didžiausia laimė, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas trijuose Asmenyse nesuvokiamas ir neišreiškiamas Dieve,  

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kurio garbę skelbia dangus,  

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kurio žemė ir dangus apimti negali, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kurio didybę atspindi kiekvienas kūrinys,  

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuris prieš amžius buvai, esi ir būsi be pabaigos,  

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuris pats vienas darai stebuklus žemėje, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuriame gyvename, judame ir esame, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuris kaip Tėvas savo Apvaizda visa valdai, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, karalių Karalius ir viešpataujančių Viešpatie, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, savo karaliavime nuostabus ir šlovingas, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuris mus kaip sūnus myli, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, atlaidus, kantrus ir didžiai gailestingas, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, teisme teisingas ir teisus, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuriam sava visada rodyti gailestingumą, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuris nenori nuodėmingo žmogaus pražūties, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuris atgailaujančius maloningai priimi, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuris mus guodi kančiose,  

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, mūsų apsauga ir didis mūsų atlygi, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, begaline Išmintie, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuriam tik vienam garbė ir šlovė priklauso, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, prieš kurio sostą, puldami ant kelių angelai amžinai gieda: „Šventas, šventas, šventas!“, 

Švnčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kurį žmogus garbina, 

Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, kuriam yra paklusni Jo sukurtoji Žemė, 

Būk mums gailestingas, atleisk mums Viešpatie!

Būk mums gailestingas, išklausyk mus Viešpatie!

Nuo visokio blogio, (iš)gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo visokių nuodėmių, 

Nuo blogo oro, bado, ugnies ir karo,

Nuo staigios ir netikėtos mirties,

Tavo įsakymų nepaisymo,

Tavo dovanų paniekinimo, visokios tinginystės Tau tarnaujant,

Tavo visagalybę Tave, Dieve, mūsų Tėve, prašome,

Tavo Sūnaus, mūsų Išganytojo, įsikūnijimą, kančią ir mirtį prašome,

Šventosios Dvasios, mūsų Guodėjos, apšvietimą, prašome,

Begalinį Tavo gerumą, prašome,

Per Švenčiausios Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos ir Tavo šventųjų užtarimą, prašome,

Mes, nusidėjėliai, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Kad Tave, tikrąjį Dievą, tiesoje ir dvasioje visada ir visur išpažintume,

Tave, mūsų Dievą, visa širdimi, visa siela, ir visomis savo jėgomis garbintume ir mylėtume,

Tavo įsakymų ir pamokymų ištikimai laikytumės,

Šventąją Bažnyčią valdyti ir vienybėje išlaikyti teikis,

Šventąjį Tėvą … ir visus dvasininkus šventame tikėjime išlaikyti teikis,

Visai žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis, 

Žmones, ištikimus Tavo šventajam Vardui, išganyti teikis,

Šį miestą (šią vietovę) ir jo (-os) gyventojus, nuo visų Tavo teisingumo bausmių išgelbėti teikis,

Nuodėmes mums gailestingai atleisti ir į Savo garbės karalystę priimti teikis,

Šventas Dieve, Šventas galingasis, Šventas amžinasis, 
atleisk mums Viešpatie!

Šventas Dieve, Šventas galingasis, Šventas amžinasis, 
išklausyk mus Viešpatie!

Šventas Dieve, Šventas galingasis, Šventas amžinasis, 
pasigailėk mūsų!

 

Šventoji Trejybe, išgirsk mus! Šventoji Trejybe, išklausyk mus!

 

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison!

MMV, p. 412–414.