maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Gavėnios maldos ir giedojimai

Žodžio liturgija

Galimos posmelio prieš Evangeliją aklamacijos  (vietoje „Aleliuja“) (plg. Romos Mišiolas. Skaitiniai šventadienių Mišioms (ABC), 1982; p. 14):

– Garbė Tau, Kristau, dieviškasis Žodi!
– Šlovė Tau, Kristau, amžinos garbės Karaliau!
– Garbė ir šlovė Tau, Viešpatie Jėzau!

Plg. lotyniškai (Ordo  lectionum Missae, 223):

– Gloria et laus tibi, Christe.
– Gloria tibi, Christe, Sapientia Dei Patris.
– Gloria tibi, Christe, Verbum Dei.
– Gloria tibi, Domine, Fili Dei vivi.
– Laus et honor tibi, Domine Iesu.
– Magna et mirabilia opera tua, Domine.
– Salus et gloria et virtus Domino Iesu Christo.

Valandų liturgija

Rekomenduojamas Marijos priegiesmis po Naktinės:

Kitos maldos ir giedojimai 

SVARBU
ŠAUKIAMĖS ŠVENTOSIOS DVASIOS...

Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis (su Sekminų sekvencijos „Dvasia, Viešpatie, ateik“ natomis)...

Mokykimės giedoti ir kitą – grigališką himną Šventajai Dvasiai „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, kurį Bažnyčia gieda ypač svarbiose iškilmingose liturgijose. Parengėme pagalbinę versiją su natomis. 

Šventosios Dvasios litanija...

 

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

ABC knygoje – sekmadienių ir pagrindinių iškilmių liturginiai skaitiniai. Juos bus galima rasti ir lk.katalikai.lt.

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.