maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Šv. Jonas Paulius II Santakoje (Kaunas), 1993

ŽYMĖS:

Brangieji Broliai vyskupai, kunigai, vienuoliai, vienuolės ir jūs visi tos tolimosios, o man taip artimos ir ypatingai mylimos Bažnyčios broliai seserys, labai garbingos tautos sūnūs ir dukterys!

Aš, Romos vyskupas ir visuotinės Bažnyčios ganytojas, klaupiuosi drauge su jumis prie šv.Kazimiero relikvijų ir drauge su jumis dėkoju Dievui, visokių gėrybių teikėjui, už jūsų Krikšto dovaną ir maldauju už jus, kad Dievas „padarytų jus vertus savo pašaukimo ir savo galybe tobulintų gerus jūsų užmojus bei veiklų tikėjimą. Tada mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardui bus garbė jumyse, o jums jame“ (2 Tes 1, 11–12).

Visos Bažnyčios vardu aš pavedu Dievui dvasinį jūsų tautos tikėjimo paveldą ir maldauju:

išsaugok ir palaimink tą darbą, kurį esi atlikęs per šešis šimtmečius!

Būk maloningas, visagali Tėve, šiems savo vaikams, kuriuos iš tamsybių iškėlei į savo tiesos šviesą. Teapsigyvena jų širdyse Tavo Šventoji Dvasia, tiesos ir paguodos Dvasia, kad jie sugebėtų savo tautoje skleisti Tavo Sūnaus prisikėlimo vaisius.

Duok šios tautos, kuri yra Tavo, ganytojams maldingumo ir išminties, kad mokėtų vesti savo kaimenę į gyvenimo ganyklas. O padaryk, visagali Dieve, kad jie galėtų atlikti savo šventą tarnybą ramiai ir nevaržomai.

Apšviesk savo šviesa ir sustiprink savo jėga tuos, kuriuos esi pašaukęs Tau pasišvęsti, kad būtų ištvermingi ir mokėtų aukotis besąlygiškai.

Padidink skaičių tų, kurie priima kunigišką ir vienuolišką pašaukimą, sustiprink jų didžiadvasį ryžtą ir padaryk, kad jie galėtų be kliūčių eiti Tavo dieviškosios tarnybos keliu.

Pažvelk, o Viešpatie, į vieningas šeimas, kurios gyvena Tavo meilėje. Padaryk, kad jos su džiaugsmu ir atsakomybe priimtų gyvybės dovaną. Tavo malonės padedamos, teauga jos tarpusavio meilėje. Tėvai tesugeba perteikti savo vaikams tikėjimo dovaną, drauge ją konkrečiai paliudydami tikrai krikščionišku gyvenimu.

Su ypatinga meile pažvelk, o Dieve, į Lietuvos jaunimą. Jaunimas savo širdyje neša didžiąją viltį. Padaryk juos tvirtus ir dorus, kad galėtų su pasitikėjimu kurti ateitį. Padaryk, kad galėtų laisvai priimti savo tėvų tikėjimo dovaną, padaryk, kad ją priimtų su dėkingumu, padaryk, kad ją ugdytų su meile.

Tu esi tautų Viešpats ir žmonijos Tėvas. Aš maldauju Tavo palaimos šiai Tavo Lietuvos šeimai: tebūna jai leista pagal savo sąžinę išgirsti Tavo šaukiantį balsą ir pasiekti jį, einant tuo keliu, kurį pirmą kartą esi nurodęs prieš šešis šimtmečius. Jos priklausymo Tavo Karalystei, šventumo ir gyvenimo karalystei, niekas tenelaiko prieštaravimu žemiškosios tėvynės gerovei. Tebūna jai leista visada ir visur deramai Tave garbinti ir laisvai bei ramiai liudyti tiesą, teisingumą ir meilę.

Viešpatie, palaimink šią tautą, apšviesk ją savo veido šviesa ir suteik jai savo ramybę.

Visiško pasitikėjimo dvasioje šiandien kreipiuosi į Tave, o maloningoji Jėzaus Kristaus Motina, savo maldą jungdamas su Tavo vaikų lietuvių malda, kuria jie kupini pasitikėjimo šaukiasi Tavo pagalbos. O Gailestingumo Motina! Ši tauta skuba pas Tave, pasivesdama Tavo globai: neatmesk jos maldavimo didžioje negandoje, gelbėk ją nuo pavojų, vesk ją pas savo Sūnų.

Tu, o Motina, esi tartum Bažnyčios atmintis. Tu visada atmeni, savo širdyje saugoji atskirų žmonių ir ištisų tautų rūpesčius. Tau pavedu Lietuvos brolių seserų per šešis šimtmečius sutelktą ir išsaugotą paveldą. Prašau Tave: padėk jiems būti ir visada likti ištikimiems Kristui ir Bažnyčiai.

Jums, garbingieji ir brangūs Broliai, jūsų tikintiesiems ir visiems lietuviams, pasklidusiems pasaulyje, su nuoširdžia meile suteikiu savo Apaštališkąjį Palaiminimą.

JONAS PAULIUS II

EIS.katalikai.lt: Sescentesima anniversaria, 12 (1987 m. birželio 5 d.)