maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą

ŽYMĖS:

Šventasis ir rūpestingasis Tėve,
Tu esi vynuogyno ir derliaus Viešpats
ir kiekvienam atlygini pagal jo darbą.
Savo meilės kupiname plane Tu šauki žmones
bendradarbiauti su Tavimi pasaulio išganymo labui.
Dėkojame Tau už Jėzų Kristų, Tavo gyvąjį Žodį,
išgelbėjusį mus iš mūsų nuodėmių ir esantį tarp mūsų,
kad atskubėtų padėti mums mūsų varge ir silpnume.
Vadovauk kaimenei, kuriai pažadėjai Dangaus Karalystę.
Siųsk naujus darbininkus derliui nuimti
ir įskiepyk ganytojų širdyse
ištikimybę savajam išganymo planui,
ištvermę, vykdant pašaukimą, ir gyvenimo šventumą.

Jėzau Kristau,
kuris pašaukei apaštalus ant Galilėjos ežero krantų
ir padarei juos Bažnyčios pamatu
ir savosios Evangelijos nešėjais,
palaikyk savo Tautą, keliaujančią šiomis istorijos dienomis.
Duok tiems, kuriuos šauki, ryžto sekti Tavimi kunigystės
ir pašvęstojo gyvenimo kelyje,
idant jie per Tavo išmintingąjį Žodį
Dievo dirvą padarytų vaisingą.
Padaryk juos nuovokiais savo meilės įrankiais
kasdienėje tarnystėje seserims ir broliams.

Šventumo Dvasia,
kuri išlieji savo dovanas visiems tikintiesiems,
bet ypač tiems, kurie pašaukti tarnauti Kristui,
padėk jaunuoliams atrasti dieviškojo kvietimo žavesį.
Mokyk juos nesuklastoto maldos kelio,
maldos, mintančios Dievo Žodžiu.
Padėk jiems ištirti laiko ženklus,
idant jie būtų ištikimi Evangelijos aiškintojai ir išganymo tarpininkai.

Marija, klausymo ir Žodžio,
tavo įsčiose tapusio kūnu, Mergele,
padėk mums būti atviriems Viešpaties žodžiui,
kad jis būtų priimtas ir apmąstytas ir šitaip augtų mūsų širdyse.
Padėk mums, panašiai kaip Tu, patirti tikinčiųjų palaimą
ir su nenuilstančia meile Evangelijos skelbimui
pasišvęsti tiems, kurie ieško tavo Sūnaus.
Padėk, kad tarnautume kiekvienam žmogui,
ir leisk mums veikti pagal išgirstą Žodį,
kad mes, būdami jam ištikimi,
patirtume laimę jį įgyvendindami.
Amen.

JONAS PAULIUS II

EIS.katalikai.lt: Žinia 34-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga, 7 (1997)