maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Šv. Jonas Paulius II. Kauno arkikatedra

Švenčiausioji Mergele,
Kristaus Motina, Bažnyčios Motina,
džiaugdamiesi ir stebėdamiesi
giedame su Tavimi Magnificat,
Tavo meilės ir padėkos giesmę.

Drauge su Tavimi
dėkojame Dievui,
„maloningam iš kartos į kartą“,
už katalikų pasauliečių nuostabų pašaukimą
ir už tai, kad pavedė jiems
daugeriopą misiją,
pašaukdamas juos vardais
gyventi su juo
meilės ir šventumo komunijoje,
broliškai susijungus
į didžiąją Dievo vaikų šeimą,
ir siuntė juos
savo gyvenimu visam pasauliui
spinduliuoti Kristaus šviesą
ir nešti Dvasios ugnį.

Magnificat giedanti Mergele,
pripildyk jų širdis dėkingumo ir įkarščio
šiam pašaukimui ir šiai misijai.

Nuolanki ir kilniadvase „Viešpaties Tarnaite“,
išmokyk mus atsiduoti taip, kaip Tu,
Dievo tarnybai ir pasaulio išganymui.
Atverk mūsų širdis neužmatomoms
Dievo karalystės erdvėms
ir Evangelijos skelbimui visai kūrinijai.
Tavo motiniška širdis pažįsta
didžius ir gausius blogio pavojus,
kurie slegia mūsų laikų vyrus ir moteris,
bet ji žino taip pat
apie daugelį gerų užmojų,
apie didelį vertybių troškulį
ir vis gausėjančius išganymo vaisius.

Drąsioji Mergele,
įkvėpk mums dvasios jėgų
ir pasitikėjimą Dievu,
kad mokėtume įveikti
visas kliūtis mūsų misijai.
Išmokyk mus žvelgti į pasaulio tikrovę,
gyvai juntant
krikščionišką atsakomybę
ir džiaugsmingą viltį,
kad ateina Dievo karalystė,
naujas dangus ir nauja žemė.

Tu Vakarienės menėje
su apaštalais melsdamasi
laukei Sekminių Dvasios.
Melsk jos naujo išliejimo
visiems pasauliečiams,
vyrams ir moterims,
kad jie visiškai atitiktų savo pašaukimą
ir savo misiją, pakviesti
kaip tikrojo vynmedžio šakelės
duoti gausių vaisių
pasaulio gyvybei.

Mergele Motina,
vesk mus ir stiprink,
kad visada gyventume
kaip tikri Tavo Sūnaus Bažnyčios sūnūs ir dukterys
ir prisidėtume prie tiesos ir meilės civilizacijos
įtvirtinimo žemėje
pagal Dievo valią ir jo garbei.

JONAS PAULIUS II

EIS.katalikai.lt: CHRISTIFIDELES LAICI, 64 (1988 m. gruodžio 30 d.)