maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Marija, Tu esi paveikslas Bažnyčios – Sužadėtinės be dėmės ir raukšlės, kuri sekdama Tavimi „mergelės neliečiamybe išsaugo tvirtą tikėjimą, neblėstančią viltį ir nuoširdžią meilę“(...). Padėk pašvęstiesiems siekti amžinos ir vienintelės palaimos.

Tau, Apreiškimo Mergele, juos pavedame, kad mokėtų pastebėti visus žmonių poreikius ir jiems pagelbėti, o ypač – nešti jiems Jėzų. Mokyk juos skelbti didžius dalykus, kuriuos Viešpats daro pasaulyje, kad visos tautos šlovintų Jo vardą. Remk juos, besidarbuojančius varguolių, alkstančių, vilties netekusių, pačių paskučiausių ir visų, kurie tyra širdimi ieško Tavo Sūnaus, labui.

Savo malda kreipiamės su pasitikėjimu į Tave, o Motina, kuri trokšti savo sūnų bei dukterų dvasinio ir apaštalinio atsinaujinimo, meile ir visišku atsidavimu atsiliepiant Kristui. Tu, kuri vykdei Tėvo valią skubiai paklusdama, drąsi neturtėlė, malonioji mergelė, išmelsk iš savo dieviškojo Sūnaus, kad tie, kurie gavo pašvęstojo gyvenimo malonę sekti Tavo Sūnumi iš arčiau, mokėtų Jį liudyti savo perkeistu buvimu, džiugiai keliaudami su visais kitais broliais bei seserimis į dangiškąją tėvynę ir šviesą, kuri niekada neužges.

Prašome Tave, kad visų ir visur būtų garbinamas, laiminamas ir mylimas Aukščiausiasis visa ko Viešpats – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.

JONAS PAULIUS II

EIS.katalikai.lt: VITA CONSECRATA, 112 (1996 m. kovo 25 d.)