maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Kryžiaus kelio planas su giedojimais

Įžanga

Vardan Dievo – Tėvo ✠ ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. – A. Amen.

Mąstymas su malda

[...]

Giedojimai einant į I stotį
DANGAUS ŠVENTIEJI angelai pravirkit, * 
ašaros graudžios, iš uolų pabirkit, * 
nes žmonių širdys didžiai nedėkingos, * 
negailestingos. 

Pirma stotis
VIEŠPATS JĖZUS NUTEISIAMAS MIRTI

K. GARBINAME TAVE Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave.
A. Kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį. (Taip ir prie kiekvienos stoties, priklaupiant.)

Mąstymas su malda

[...]

K. PASIGAILĖK MŪSŲ, Viešpatie!
A. Pasigailėk mūsų! (Taip ir po kiekvienos stoties, priklaupiant.)

Giedojimai einant į II stotį
IMI TU KRYŽIŲ, o mes nuo jo bėgam: * 
ne Dievo valią – smagumus pamėgom. * 
Mokyk mus, Jėzau, lengvesnį už Tavo * 
nešt kryžių savo. 

Antra stotis
VIEŠPATS JĖZUS PAIMA NEŠTI KRYŽIŲ

GARBINAME TAVE...

Mąstymas su malda

[...]

PASIGAILĖK MŪSŲ...

Giedojimai einant į III stotį
ŠIRDIE PAŽVELKI ir susigraudinki, * 
skubėk apverkti Jėzų iškankintą. *  
Žengia keliu Jis kruvinas ir puola * 
į kietą uolą.

Trečia stotis
VIEŠPATS JĖZUS PARPUOLA PO KRYŽIUMI

GARBINAME TAVE...

Mąstymas su malda

[...]

PASIGAILĖK MŪSŲ...

Giedojimai einant į IV stotį
LYG SAULĖ MĖNUO du dangaus žibintai *
draugėn suėjo, abu iškankinti. *
Nuo didžio skausmo liovės jau spindėję * 
šviesybę lieję.

Ketvirta stotis
VIEŠPATS JĖZUS SUTINKA SAVO MOTINĄ

GARBINAME TAVE...

Mąstymas su malda

[...]

PASIGAILĖK MŪSŲ...

Giedojimai einant į V stotį
Kai jau galiausiai jėgų nebeliko *
ir Kirėnietį Simoną sutiko, * 
liepė pagelbėt Jėzui iškankintam, *
kryžių paimti. 

Penkta stotis
SIMONAS KIRĖNIETIS PADEDA VIEŠPAČIUI JĖZUI NEŠTI KRYŽIŲ 

GARBINAME TAVE...

Mąstymas su malda

[...]

PASIGAILĖK MŪSŲ...

Giedojimai einant į VI stotį
KRAUJU APTEKĘS, prakaitu pasruvęs,*
niekad toks liūdnas Viešpats nėra buvęs, – 
Šluosto jo veidą Veronika meiliai,*
nes Jėzaus gaili. 

Šešta stotis
VERONIKA NUŠLUOSTO VIEŠPAČIUI JĖZUI VEIDĄ

GARBINAME TAVE...

Mąstymas su malda

[...]

PASIGAILĖK MŪSŲ...

Giedojimai einant į VII stotį
VIS PUOLA, DRASKO Jį beširdžiai žmonės, * 
kojomis spardo, stumdo be malonės. * 
Prie miesto vartų antrą kartą virto * 
nuo smūgio tvirto. 

Septinta stotis
VIEŠPATS JĖZUS PARPUOLA ANTRĄ KARTĄ

GARBINAME TAVE...

Mąstymas su malda

[...]

PASIGAILĖK MŪSŲ...

Giedojimai einant į VIII stotį
SUTIKĘS BŪRĮ moterų graudingų, *
Jėzus ramina verkiančias gailingai, * 
Liūdinčias guodžia, surakintas skausmo *
iš meilės jausmo. 

Aštunta stotis
VIEŠPATS JĖZUS RAMINA VERKIANČIAS MOTERIS 

GARBINAME TAVE...

Mąstymas su malda

[...]

PASIGAILĖK MŪSŲ...

Giedojimai einant į IX stotį
MIELASIS JĖZUS puola trečią kartą, *
puola tyriausias už mane nevertą, * 
Bet ir vėl kelias, ima savo kryžių, *
mirt pasiryžęs.  

Devinta stotis
VIEŠPATS JĖZUS PARPUOLA TREČIĄ KARTĄ

GARBINAME TAVE...

Mąstymas su malda

[...]

PASIGAILĖK MŪSŲ...

Giedojimai einant į X stotį
ŠVENČIAUSIĄ KŪNĄ nuogina gėdingai, *
nuplėšia rūbą ranka nemeilinga, * 
vėl naujos kančios, kraujo srovės teka, *
vėl žaizdos dega. 

Dešimta stotis
VIEŠPAČIUI JĖZUI NUPLĖŠIAMI DRABUŽIAI

GARBINAME TAVE...

Mąstymas su malda

[...]

PASIGAILĖK MŪSŲ...

Giedojimai einant į XI stotį
PLĖŠO LYG ŽVĖRYS Avinėlį šventą, *
tempia prie kryžiaus Jėzų iškankintą. * 
Vinimis kala, tampo šventą kūną: * 
greičiau težūna! 

Vienuolikta stotis
VIEŠPATS JĖZUS KALAMAS PRIE KRYŽIAUS

GARBINAME TAVE...

Mąstymas su malda

[...]

PASIGAILĖK MŪSŲ...

Giedojimai einant į XII stotį
KELIA Į AUKŠTĮ Viešpatį prikaltą, *
už mus kaltuosius Jį, visai nekaltą. *
Tarp piktadarių stato ir palieka, * 
visi išjuokia. 

Dvylikta stotis
VIEŠPATS JĖZUSMIRŠTA ANT KRYŽIAUS

GARBINAME TAVE...

Mąstymas su malda

[...]

PASIGAILĖK MŪSŲ...

Giedojimai einant į XIII stotį
ŠIRDIS MYLĖJUS plakti jau nustojo, * 
Jėzus ant kryžiaus save paaukojo. * 
Kaip didi auka, kiek Dievo malonės, *
vaduojant žmones. 

Trylikta stotis
VIEŠPATS JĖZUS NUIMAMAS NUO KRYŽIAUS

GARBINAME TAVE...

Mąstymas su malda

[...]

PASIGAILĖK MŪSŲ...

Giedojimai einant į XIV stotį
EIKIM PRIE KAPO Viešpaties mieliausio, *
verkim, raudokim širdimi karščiausia. * 
Štai kape guli, viską atidavęs, *
mus išvadavęs. 

Keturiolikta stotis
VIEŠPATS JĖZUS LAIDOJAMAS

GARBINAME TAVE...

Mąstymas su malda

[...]

PASIGAILĖK MŪSŲ...

Giedojimai 

VARDAN KENTĖTŲ sopulių baisiausių *
maldauk, Marija, už mumis Aukščiausią. *
Išprašyk ramios sąžinės malonę, *
vaduoki žmones. 

2 O kai sulauksim valandos mirimo, *
išmelsk laimingą čia atsiskyrimą, *
išprašyk geros atgailos malonę, *
vaduoki žmones. 

3 Visoms gi sieloms, kurios, kaina brangia *
atpirktos Jėzaus, į skaistyklą žengia, *
maldauk amžino atilsio malonės, *
vaduoki žmones. 

Pabaiga

Mąstymas su malda

[...]

Kurs už mus kaltus kentėjai, *
Jėzau Kristau, Dieve mūsų, * 
būk mums gailestingas, *
būk mums gailestingas! (3 kartus nuo pradžios.) *
Būk mums gailestingas!

LM 2022, p. 385

ŽYMĖS: