maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Devyndienis ypatingai malonei per pal. Jurgio Matulaičio užtarimą išmelsti

Devyndienis meldžiant pal. Jurgio užtarimo tebus mums paskata maldoje žvelgti į didžius Dievo darbus, atliktus palaimintojo gyvenime, ir mokytis iš jo, kaip mylėti Kristų ir tarnauti Bažnyčiai Marijos, mūsų Viešpaties Motinos, pavyzdžiu. Su pasitikėjimu paveskime pal. Jurgiui mūsų gyvenimo sunkumus bei rūpesčius ir prašykime, kad jis užtartų mus pas Dievą.

Prieš pradėdami devyndienį, giliai pasitikėdami Dievo pagalba, prisiminkite savo intenciją – kokių malonių esate reikalingas(-a), tačiau taip pat pasiryžkite priimti Dievo valią.

Derėtų, kad šią devyndienio maldą taip pat lydėtų Sutaikinimo sakramentas ir šv. Komunija.


PIRMOJI  DIENA    

Švenčiausiasis Tėve, dėkoju Tau už pal. Jurgio gyvenimą, visiškai atiduotą Kristui Išganytojui, ir už jo ištikimybę, kurią išsaugojo per visus sunkumus ir kančias. Per jo užtarimą meldžiu – padėki man niekuomet neprarasti vilties gyvenimo sunkumuose, bet visa pavesti Tau ir tvirtai eiti krikščioniško gyvenimo keliu. Leisk man, kaip pal. Jurgiui, nuolat širdyje su Tavimi gyventi, su Tavimi džiaugtis, dirbti ir kentėti.

Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo intenciją)

Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą

O Dieve, mūsų Viešpatie ir Tėve, Tu visuomet apsupi mus savo malone. Priimk mūsų nuolankų prašymą ir per pal. Jurgio, kuris tiek daug kentėjo dėl Tavo garbės ir dėl to, kad žemėje augtų Tavo Karalystė, užtarimą suteik malonę... Šito meldžiu Tave su visišku pasitikėjimu ir pažadu nuo dabar ištikimiau laikytis Tavo įsakymų. Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti

Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus dosniai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, šventųjų garbės kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

ANTROJI  DIENA    

Tėve, kupinas išminties ir meilės, dėkoju Tau už pal. Jurgį, kuris nenusiminė dėl jokio nepasisekimo, bet ištikimai pasiliko su Tavimi ir su pasitikėjimu nuolat atnaujindavo savo atsidavimą Tavo Apvaizdai. Per jo užtarimą meldžiu, kad būčiau atsidavęs Tau. Leisk man džiugiai patirti Tavo tėvišką rūpestį ir kasdien šlovinti Tavo meilę. 

Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo intenciją)

Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą

O Dieve, mūsų Viešpatie ir Tėve, Tu visuomet apsupi mus savo malone. Priimk mūsų nuolankų prašymą ir per pal. Jurgio, kuris tiek daug kentėjo dėl Tavo garbės ir dėl to, kad žemėje augtų Tavo Karalystė, užtarimą suteik malonę... Šito meldžiu Tave su visišku pasitikėjimu ir pažadu nuo dabar ištikimiau laikytis Tavo įsakymų. Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti

Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus dosniai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, šventųjų garbės kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

TREČIOJI  DIENA    

Geriausiasis Tėve, kuris trokšti visų savo vaikų išganymo, dėkoju Tau už dosnią pal. Jurgio širdį, kuri meile apglėbė visų tautų žmones ir rūpinosi jų vienybe Tavo Bažnyčioje. Per jo užtarimą meldžiu įlieti į mano širdį karštos meilės, uolumo ir drąsos, kad visuomet būčiau pasirengęs tarnauti Bažnyčiai. Leisk man, Tavo malonės sustiprintam, visuomet žinoti, kaip turėčiau rūpintis jos dvasiniu grožiu. 

Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo intenciją)

Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą

O Dieve, mūsų Viešpatie ir Tėve, Tu visuomet apsupi mus savo malone. Priimk mūsų nuolankų prašymą ir per pal. Jurgio, kuris tiek daug kentėjo dėl Tavo garbės ir dėl to, kad žemėje augtų Tavo Karalystė, užtarimą suteik malonę... Šito meldžiu Tave su visišku pasitikėjimu ir pažadu nuo dabar ištikimiau laikytis Tavo įsakymų. Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti

Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus dosniai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, šventųjų garbės kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

KETVIRTOJI  DIENA

Ištikimiausias Dieve, dėkoju Tau už pal. Jurgį, kuris, kentėdamas persekiojimus ir sunkumus, visuomet ieškojo pagalbos Tavyje ir niekuomet nepasidavė nevilčiai ir nusiminimui. Per jo užtarimą meldžiu Tave ištvermingos ir ištikimos maldos malonės. Padėk ir man matyti gėrį, kurį Tu darai, dėkoti Tau už jį ir visuomet Tave garbinti ir visame kame remtis Tavo pagalba.

Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo intenciją)

Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą

O Dieve, mūsų Viešpatie ir Tėve, Tu visuomet apsupi mus savo malone. Priimk mūsų nuolankų prašymą ir per pal. Jurgio, kuris tiek daug kentėjo dėl Tavo garbės ir dėl to, kad žemėje augtų Tavo Karalystė, užtarimą suteik malonę... Šito meldžiu Tave su visišku pasitikėjimu ir pažadu nuo dabar ištikimiau laikytis Tavo įsakymų. Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti

Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus dosniai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, šventųjų garbės kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

PENKTOJI  DIENA

Dieve, kuris pasirenki silpnuosius, kad sugėdintum stipriuosius, dėkoju Tau už pal. Jurgį, kuris, suprasdamas savo silpnumą, pasitikėjo tik Tavimi ir nuveikė didžių darbų didesnei Tavo garbei. Per jo užtarimą meldžiu tikėjimo, vilties ir meilės malonės. Suteik man tvirtumo malonę, kad galėčiau drąsiai sekti Tavo valia ir visa daryti didesnei Tavo garbei. 

Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo intenciją)

Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą

O Dieve, mūsų Viešpatie ir Tėve, Tu visuomet apsupi mus savo malone. Priimk mūsų nuolankų prašymą ir per pal. Jurgio, kuris tiek daug kentėjo dėl Tavo garbės ir dėl to, kad žemėje augtų Tavo Karalystė, užtarimą suteik malonę... Šito meldžiu Tave su visišku pasitikėjimu ir pažadu nuo dabar ištikimiau laikytis Tavo įsakymų. Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti

Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus dosniai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, šventųjų garbės kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

ŠEŠTOJI  DIENA

Dieve, kuris esi visų malonių šaltinis, dėkoju Tau už pal. Jurgio uolumą ir užsidegimą vykdant savo pašaukimą ir už jo širdį, pilną meilės Tau ir Tavo žmonėms. Per jo užtarimą prašau malonės mylėti artimą nesavanaudiška ir drąsia meile, kad niekuomet nenuleisčiau rankų dėl nedėkingumo, pasipriešinimo ar kančios. Leisk man pamiršti blogį ir džiaugtis gėriu. 

Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo intenciją)

Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą

O Dieve, mūsų Viešpatie ir Tėve, Tu visuomet apsupi mus savo malone. Priimk mūsų nuolankų prašymą ir per pal. Jurgio, kuris tiek daug kentėjo dėl Tavo garbės ir dėl to, kad žemėje augtų Tavo Karalystė, užtarimą suteik malonę... Šito meldžiu Tave su visišku pasitikėjimu ir pažadu nuo dabar ištikimiau laikytis Tavo įsakymų. Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti

Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus dosniai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, šventųjų garbės kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

SEPTINTOJI  DIENA

Dieve, geriausiasis Tėve, dėkoju Tau už pal. Jurgį, kuris buvo ištikimas įrankis Tavo rankose ir uoliai 
darbavosi dėl susitaikinimo. Per jo užtarimą meldžiu Tave malonės suprasti kitaip mąstančius žmones ir susikalbėjimo dovanos, kad, būdamas laisvas nuo bet kokių išankstinių nusistatymų, geranoriškai siekčiau tiesos ir eičiau susitaikinimo ir tarpusavio meilės keliu. 

Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo intenciją)

Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą

O Dieve, mūsų Viešpatie ir Tėve, Tu visuomet apsupi mus savo malone. Priimk mūsų nuolankų prašymą ir per pal. Jurgio, kuris tiek daug kentėjo dėl Tavo garbės ir dėl to, kad žemėje augtų Tavo Karalystė, užtarimą suteik malonę... Šito meldžiu Tave su visišku pasitikėjimu ir pažadu nuo dabar ištikimiau laikytis Tavo įsakymų. Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti

Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus dosniai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, šventųjų garbės kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

AŠTUNTOJI  DIENA

Begalinio gerumo Dieve, dėkoju Tau už pal. Jurgį, kurį Tu vedei kančios, išbandymų ir žmonių nedėkingumo keliu, kad jame vis skaisčiau spindėtų Tavo gerumas ir kad jame vis labiau apsireikštų Tavo garbė. Per jo užtarimą meldžiu Tave, kad visuomet pajėgčiau pasirinkti gera ir nusigręžti nuo pikto, atmesti nuodėmės tamsą ir eiti tiesos bei šviesos link. Tegu visuomet mano širdyje dega didis troškimas būti šventam(-ai) ir regėti Tave veidas į veidą dangaus Tėvynėje.

Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo intenciją)

Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą

O Dieve, mūsų Viešpatie ir Tėve, Tu visuomet apsupi mus savo malone. Priimk mūsų nuolankų prašymą ir per pal. Jurgio, kuris tiek daug kentėjo dėl Tavo garbės ir dėl to, kad žemėje augtų Tavo Karalystė, užtarimą suteik malonę... Šito meldžiu Tave su visišku pasitikėjimu ir pažadu nuo dabar ištikimiau laikytis Tavo įsakymų. Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti

Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus dosniai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, šventųjų garbės kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

DEVINTOJI  DIENA    

Dieve, amžių Karaliau, dėkoju Tau už pal. Jurgį, kuris žinojo, kaip tinkamai išnaudoti kiekvieną gyvenimo akimirką, kad jis būtų perkeistas į meilę ir spindėtų jos šviesa, nušviesdamas daugeliui kelią į Tave. Per jo užtarimą meldžiu Tavęs – padėk man įveikti mirties baimę, kad, pasitikėdamas Tavo gailestingumu, paskutinę savo gyvenimo akimirką galėčiau atsiduoti Tavo Širdžiai, sutikti Tave ant Tavo namų slenksčio ir žvelgti į Tavo ramų Veidą. 

Pal. Jurgi, šiandien prašau Tave užtarti prieš Dievą... (įvardykite savo intenciją)

Malda prašant specialios malonės per pal. Jurgio užtarimą

O Dieve, mūsų Viešpatie ir Tėve, Tu visuomet apsupi mus savo malone. Priimk mūsų nuolankų prašymą ir per pal. Jurgio, kuris tiek daug kentėjo dėl Tavo garbės ir dėl to, kad žemėje augtų Tavo Karalystė, užtarimą suteik malonę... Šito meldžiu Tave su visišku pasitikėjimu ir pažadu nuo dabar ištikimiau laikytis Tavo įsakymų. Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui...

Malda pal. Jurgio kanonizacijai priartinti

Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus dosniai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, šventųjų garbės kuo greičiau susilauktų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

ŽYMĖS: