maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Šv. Faustinos litanija

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventoji Faustina, dangiškojo Tėvo Gailestingumo gyvoji liudytoja,

Šventoji Faustina, Jėzaus – Įsikūnijusio Gailestingumo – nuolankioji tarnaite,

Šventoji Faustina, Dvasios Guodėjos klusnusis įranki,

Šventoji Faustina, pasitikinti Gailestingumo Motinos dukra,

Šventoji Faustina, kuriai patikėta Dievo Gailestingumo žinia,

Šventoji Faustina, ištikimoji Gailestingojo Jėzaus žodžių sekretore,

Šventoji Faustina, didi Dievo Gailestingumo apaštale,

Šventoji Faustina, apstaus Dievo Gailestingumo dalintoja,

Šventoji Faustina, Dievo dovana visam pasauliui,

Šventoji Faustina, reginti Kūrėjo gerumą kiekviename kūrinyje,

Šventoji Faustina, garbinanti Dievą Įsikūnijimo slėpinyje,

Šventoji Faustina, dalyvaujanti Viešpaties kančioje ir prisikėlime,

Šventoji Faustina, mus lydinti Jėzaus kryžiaus kelyje,

Šventoji Faustina, susitinkanti Jėzų šventuosiuose sakramentuose,

Šventoji Faustina, sieloje susivienijusi su dieviškuoju Sužadėtiniu,

Šventoji Faustina, besigėrinti Dievo Gailestingumu Marijos gyvenime,

Šventoji Faustina, mylinti Bažnyčią – mistinį Kristaus kūną,

Šventoji Faustina, tvirta tikrame tikėjime,

Šventoji Faustina, ištverminga nepalaužiamoje viltyje,

Šventoji Faustina, liepsnojanti ugninga meile,

Šventoji Faustina, graži tikru nuolankumu,

Šventoji Faustina, pasitikinti su vaikišku paprastumu,

Šventoji Faustina, Dievo valios vykdymo pavyzdy,

Šventoji Faustina, pasiaukojamos tarnystės pavyzdy,

Šventoji Faustina, rūpestinga kunigų ir vienuolių sielų globėja,

Šventoji Faustina, jaunimo ir vaikų gynėja nuo blogio,

Šventoji Faustina, nupuolusiųjų ir nusivylusiųjų viltie,

Šventoji Faustina, ligonių ir kenčiančiųjų stiprybe,

Šventoji Faustina, palaikanti pasitikėjimą mirštančiųjų širdyse,

Šventoji Faustina, pasiaukojusi už nusidėjėlius,

Šventoji Faustina, besirūpinanti dėl visų žmonių išganymo,

Šventoji Faustina, skaistykloje kenčiančiųjų užtarėja,

Šventoji Faustina, meldžianti Dievo Gailestingumo visam pasauliui,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

 

Melski už mus, šventoji Faustina!
Kad gyvenimu ir žodžiu skelbtume pasauliui Gailestingumo žinią.

 

Melskimės. Gailestingasis Dieve, priimk mūsų padėką už šventosios Faustinos gyvenimo ir pasiuntinybės dovaną. Jai užtariant, padėk mums vis labiau pasitikėti Tavimi ir būti gailestingiems artimui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

IMPRIMATUR
+ Arkivysk. Gintaras Grušas
Vilnius, 2023-11-01