maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Pal. Teofilis Matulionis

 

Pal. Teofiliaus Matulionio litanija

ŽYMĖS:
Litanijos

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Palaimintasis Teofiliau, 

Švento gyvenimo vyskupe, 

Dievo Apvaizda pasitikintis kankiny, 

Ganytojau pagal Kristaus Širdį, 

Didvyriškasis Evangelijos liudytojau, 

Drąsusis Bažnyčios ir žmogaus orumo gynėjau, 

Aukščiausiojo valiai atsidavęs ganytojau, 

Ištikimasis Bažnyčios sūnau, 

Eucharistijos brangintojau, 

Uolusis Dievo žodžio skelbėjau, 

Švenčiausiojo Sakramento garbintojau, 

Pamaldumo Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai skleidėjau, 

Kristaus Kryžiaus mylėtojau, 

Jėzaus sekėjau Golgotos kelyje, 

Pasitikėjimo Dievu mokytojau, 

Kantrusis Viešpaties tarne, 

Jėzaus romumo ir nuolankumo atspindy, 

Dieviškojo gailestingumo apaštale, 

Švenčiausiosios Mergelės Marijos mylėtojau,

Tikėjimo, vilties ir meilės ugdytojau, 

Persekiojamos Dievo tautos gynėjau, 

Uolusis misionieriau, 

Maldos namų statytojau, 

Dieviškosios liturgijos puoselėtojau, 

Nepalaužtas tiesos liudytojau, 

Laisvasis kaliny, 

Tėvynės mylėtojau, 

Iki mirties ištikimas ganytojau, 

Kunigų broli ir tėve, 

Šeimos ir gyvybės saugotojau, 

Vaikų ir jaunimo globėjau, 

Pašvęstųjų dvasios tėve, 

Neturto ir paprastumo pavyzdy, 

Skaistumo ir blaivybės mokytojau, 

Artimo meilės skatintojau, 

Ligonių užtarėjau, 

Vienišųjų ir apleistųjų guodėjau, 

Viltį praradusiųjų stiprintojau,

Kenčiančiųjų globėjau, 

Džiaugsmo ir vilties skleidėjau, 

Ištvermės maldoje mokytojau, 

Pasitikėjimo Dievu skatintojau, 

Kristaus pergalės liudytojau, 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
pasigailėk mūsų!

 

Melski už mus, palaimintasis Teofiliau!
Kad taptume verti Kristaus pažadų!

 

Melskimės. Visagali gailestingasis Dieve, suteik mums dvasios tvirtumo, kad garbingu palaimintojo Teofiliaus, vyskupo ir kankinio, pavyzdžiu Tavęs klausytume labiau nei žmonių ir drąsiai išpažintume tikėjimą. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.