maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Tikėjimo aktas

ŽYMĖS:

TIKĖJIMO AKTAS 

Viešpatie Dieve, tvirtai tikiu ir išpažįstu visa, ką teikia šventoji Katalikų Bažnyčia ir ką apreiškei Tu, Dieve, būdamas amžinoji tiesa ir išmintis, kuri negali klysti nei klaidinti. Tuo tikėdamas esu pasiryžęs gyventi ir mirti. Amen.

KBKS, p. 208.

ACTUS FIDEI

Dómine Deus, firma fide credo et confíteor ómnia et síngula quæ sancta Ecclésia Cathólica propónit, quia tu, Deus, ea ómnia revelásti, qui es ætérna véritas et sapiéntia quæ nec fállere nec falli potest. In hac fíde vívere et mori státuo. Amen.

KBKS, p. 208.