maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Pal. Jurgis Matulaitis

Pal. Jurgio Matulaičio litanija

ŽYMĖS:
Litanijos

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Nekaltai pradėtoji Marija, melski už mus!

Palaimintasis arkivyskupe Jurgi, 

Didis Nekaltosios Mergelės Marijos mylėtojau, 

Visada klusnus Šventajai Dvasiai, 

Ištikimas Bažnyčios sūnau, 

Gerasis ir išmintingasis ganytojau, 

Dvasinio atgimimo žadintojau, 

Vienuolijų atnaujintojau ir kūrėjau, 

Pašaukimų ugdytojau, 

Vyskupų ir kunigų globėjau, 

Darbininkų bičiuli ir švietėjau, 

Jaunimo mokytojau ir kelrodi, 

Nepalaužiamo tikėjimo vyre, 

Darbštumo ir maldingumo pavyzdy, 

Nuolankumo ir šventumo mylėtojau, 

Kantrybės ir savitvardos žiede, 

Dvasinės giedros ir ramybės nešėjau,|

Vienuoli pagal Dievo širdį, 

Romusis žmonių ir tautų taikintojau, 

Uolusis Kristaus Evangelijos šaukly, 

Visuomenės sąžinės auklėtojau, 

Atlaidumo priešams pavyzdy, 

Blogio gerumu nugalėtojau, 

Klystančių sielų gelbėtojau, 

Našlaičių tėve ir užtarėjau, 

Ligonių ir vargdienių guodėjau, 

Naujųjų laikų šventumo žvaigžde, 

Atgimstančios Tėvynės švytury, 

Lietuvos vaikų Dievui užtarėjau, 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, 
pasigailėk mūsų!

 

Melski už mus, Palaimintasis Jurgi,
Kad taptume verti Kristaus pažadų.

 

Melskimės. Dieve, Tu palaimintojo Jurgio širdį uždegei karšta Kristaus ir jo Bažnyčios meile. Suteik, meldžiame, malonę, kad mes, jo pavyzdžio skatinami ir užtarimo remiami, ištikimai sektume Kristų ir savo gyvenimą aukotume Jo Mistinio Kūno – Bažnyčios ugdymui. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.